Show simple item record

dc.contributor.authorYüksekol, Özlem Doğan
dc.contributor.authorDuman, Mesude
dc.contributor.authorTaşhan, Sermin Timur
dc.date.accessioned2022-05-09T12:17:49Z
dc.date.available2022-05-09T12:17:49Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationYüksekol, Ö. D., Duman, M. ve Taşhan, S. T. (2021). Gebelikte stria gravidarumu etkileyen faktörler ve vajinal yırtık ile ilişkisi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 13(1), 79-86.en_US
dc.identifier.issn1308-092X
dc.identifier.issn2146-8893
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRreE9ESTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/9813
dc.description.abstractAmaç: Gebelikte, kadınlarda yüksek oranda stria gravidarum görülebilmekte ve bu durum kadınlarda estetik açıdan sorun olarak algılanabilmekte, yoğun olarak görülen stria gravidarum, vajinal yırtık riskini artırabilmektedir. Bu çalışma, stria gravidarumu etkileyen faktörler ve vajinal yırtık arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel ve ilişki arayıcı tipte olan bu araştırma, 15 Kasım 2019 ve 15 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği ve Elazığ Şehir Hastanesi’nin obstetri polikliniğine vajinal doğum yaptıktan sonra kontrole gelen kadınlar oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini, 550 vajinal doğum yapmış kadın oluşturmuştur. Veriler, anket formu ve Fitzpatrick cilt tipi skalası ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda t-testi, ki-kare ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 28,15±4,75 olarak bulunmuştur. Kadınların 414 (%75,3)’ünde stria varlığı tespit edilmiştir. Araştırmada, ailede stria gravidarum varlığı, cilt tipi ve gebelikte alınan kilonun stria gravidarum gelişimini etkilediği belirlenmiştir. Stria gravidarum ile vajinal yırtık arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır (p=0,450). Sonuç: Araştırmada, kadınların çoğunda stria gravidarum görüldüğü saptanmıştır. Ayrıca cilt tipi, ailede stria gravidarum öyküsü ve gebelikte alınan kilonun stria gravidarum için risk faktörü olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre stria gravidarum ile vajinal yırtık arasındaki ilişkiyi inceleyen kapsamlı çalışmalar yapılması, stria gravidarum açısından risk oluşturan gebelere danışmanlık yapılması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: Striae gravidarum may be observed at a high ratio in women during pregnancy, and this situation may be considered as an aesthetical problem observed in woman, and striae gravidarum, which is observed intensely, may increase the risk of vaginal tearing. This study is conducted to determine the relationship between factors that affect striae gravidarum and vaginal tearing. Material and Methods: This research, which is of sectional-correlational type, was con ducted between November 15, 2019 and February 15, 2020. The universe of the study consisted of women who came to the obstetrics outpatient clinic of a Fırat University Medical Faculty Hospital and Elazığ City Hospital for control after vaginal delivery. Study sample was comprised of 550 women, who gave birth by vaginal delivery. Data were collected by questionnaire form and Fitzpatrick skin type scale. Descriptive statistics, t-test and chi-square in independent groups and logistic regression analysis were used during assessment of data. Results: Average age of women, who participated to the research, was found as 28.15±4.75. 72.6% of the women was diagnosed with striae. In the research, it is determined that presence of striae gravidarum in the family, skin type and weight gained during pregnancy affect the development of striae gravidarum. No significant correlation was found between striae gravidarum and vaginal tearing (p=0.450). Conclusion: In the research, it is determined that striae gravidarum is observed in women at a high ratio. According to the results obtained from the research, we may suggest conducting comprehensive studies that examine the relationship between striae gravidarum and vaginal tearing, providing consultancy services to pregnant women, whose skin type is risky in terms of striae gravidarum, and to inform pregnant women on the importance of weight control.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOrtadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılıken_US
dc.relation.isversionof10.5336/nurses.2020-77202en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGebeliken_US
dc.subjectStria gravidarumen_US
dc.subjectVajinal yırtıken_US
dc.subjectPregnancyen_US
dc.subjectStriae gravidarumen_US
dc.subjectVaginal tearen_US
dc.titleGebelikte stria gravidarumu etkileyen faktörler ve vajinal yırtık ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeFactors affecting striae gravidarum in pregnancy and relationship with the vaginal tearen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-1761-1479en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5021-2699en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3421-0084en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDuman, Mesude


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record