Show simple item record

dc.contributor.authorArıkanoğlu, Adalet
dc.contributor.authorAltun, Yaşar
dc.contributor.authorUzar, Ertuğrul
dc.contributor.authorAcar, Abdullah
dc.contributor.authorÇevik, Mehmet Uğur
dc.contributor.authorDemircan, Fatih
dc.contributor.authorİnal, Ali
dc.contributor.authorTaşdemir, Nebahat
dc.date.accessioned2022-04-28T12:37:00Z
dc.date.available2022-04-28T12:37:00Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationArıkanoğlu, A., Altun, Y., Uzar, E., Acar, A., Çevik, M. U., Demircan, F. ve diğerleri. (2012). Klinik ve subklinik hipotiroidili hastalarda median ve ulnar sinirin elektrofizyolojik incelemeleri: Olgu kontrol çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 49(4), 304-307.en_US
dc.identifier.issn1309-4866
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRRME5URTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/9755
dc.description.abstractAmaç: Klinik hipotiroidili hastalarda akson veya miyelin tutulumuna bağlı sensorimotor polinöropati veya mononöropati bildirilmiştir fakat subklinik hipotiroidiye bağlı periferik nöropati tutulumuyla ilgili çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Bu çalışmada amacımız; nörolojik açıdan asemptomatik olan klinik ve subklinik hipotiroidili hastalarda median ve ulnar sinirlerde elektrofizyolojik değişiklikleri araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya nörolojik açıdan asemptomatik olan klinik hipotiroidili 15 hasta (30 el), subklinik hipotiroidili 18 hasta (36 el) alındı. Yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 27 sağlıklı birey (54 el) kontrol grubu olarak alındı. Gruplarda median ve ulnar sinir elektrofizyolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: Subklinik hipotiroidili hastalarda ulnar motor sinir iletim hızında (uMNCV) yavaşlama ve ulnar sinir duysal latansında (uSDL) uzama kontrol grubuna göre anlamlı bulundu. Klinik hipotiroidi ile kontrol grubu karşılaştırıldığında median motor distal latansında (mMDL) uzama, median motor iletim hızında (mMNCV) yavaşlama, median sinir birleşik kas aksiyon potansiyelinde (mBKAP) küçülme ve ulnar motor iletim hızında (uMNCV) anlamlı oranda yavaşlama bulundu. Klinik hipotiroidi ile subklinik hipotiroidi karşılaştırıldığında klinik hipotiroidili hastalarda subklinik hipotiroidililere göre mMDLde uzama ve mBKAP amplitüdünde küçülme bulundu. Median duysal iletim hızı (mSNCV), mMNCV, median duysal distal latans (mSDL), ulnar duysal iletim hızı (uSNCV), ulnar birleşik kas aksiyon potansiyeli (uBKAP) amplitüdü, uMDL, uMNCV değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç: Klinik ve subklinik hipotiroidili hastalarda nörolojik şikâyetler ortaya çıkmadan önce bile sinir iletim çalışmalarında anormallikler görülebilir. Bu hastalarda rutin sinir iletim çalışması yapılarak periferik nöropati açısından değerlendirilmelerinin erken tanı ve tedaviye katkısı olacağı kanaatindeyiz. (Nöropsikiyatri Arflivi 2012; 49: 304-307).en_US
dc.description.abstractBackground: Sensorimotor polyneuropathy or mononeuropathy caused by damage of axon or myelin have been reported in patients with clinical hypothyroidism; however, there are conflicting results concerning peripheral neuropathy involvement due to subclinical hypothyroidism. Our aim in this study was to investigate the electrophysiological changes in median and ulnar nerves in patients with clinical hypothyroidism or subclinical hypothyroidism that is asymptomatic from the neurological point of view. Method: 15 patients (30 hands) with clinical hypothyroidism (group 1) and 18 patients (36 hands) with subclinical hypothyroidism (group 2), who were asymptomatic from the neurological point of view, were included in the study. 27 age- and gender-matched healthy individuals (54 hands) were taken as a control group. The median and ulnar nerves were assessed electrophysiologically in the groups. Results: Slowing of ulnar motor nerve conduction velocity (uMNCV) and ulnar nerve sensory latency (uSDL) elongation values in group 2 were found to be significant compared to the control group. When group 1 was compared with the control group, elongation in the median motor distal latency (mMDL), slowing in median motor conduction velocity (mMNCV), reduction in median nerve compound muscle action potential (mCMAP), and a significant decrease in ulnar motor conduction velocity (uMNCV) were found in group 1. When group 1 was compared with group 2, in patients with clinical hypothyroidism, elongation in mMDL and amplitude reduction in mCMAP were found, no statistically significant differences were found between the groups in terms of median sensory nerve conduction velocity (mSNCV), mMNCV, median distal sensory latency (mSDL), uMNCV, ulnar sensory nerve conduction velocity (uSNCV), ulnar compound muscle action potential (uCMAP), and uMDL values. Conclusion: Even before the emergence of neurological symptoms in patients with clinical and subclinical hypothyroidism, abnormalities can be detected in nerve conduction studies. We believe that, assessment of these patients for peripheral neuropathy by conducting routine nerve conduction studies will contribute to early diagnosis and treatment. (Archives of Neuropsychiatry 2012; 49: 304-307).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Nöropsikiyatri Derneğien_US
dc.relation.isversionof10.4274/npa.y6258en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKlinik hipotiroidien_US
dc.subjectSubklinik hipotiroidien_US
dc.subjectMedian siniren_US
dc.subjectUlnar siniren_US
dc.subjectNöropatien_US
dc.subjectClinical hypothyroidismen_US
dc.subjectSubclinical hypothyroidismen_US
dc.subjectThe median nerveen_US
dc.subjectUlnar nerveen_US
dc.subjectNeuropathyen_US
dc.titleKlinik ve subklinik hipotiroidili hastalarda median ve ulnar sinirin elektrofizyolojik incelemeleri: Olgu kontrol çalışmasıen_US
dc.title.alternativeElectrophysiological examination of the median and ulnar nerve in patients with clinical and subclinical hypothyroidism: A case-control studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume49en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage304en_US
dc.identifier.endpage307en_US
dc.relation.journalNöropsikiyatri Arşivien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8131-1462en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0861-8588en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorArıkanoğlu, Adalet
dc.contributor.institutionauthorUzar, Ertuğrul
dc.contributor.institutionauthorAcar, Abdullah
dc.contributor.institutionauthorÇevik, Mehmet Uğur
dc.contributor.institutionauthorİnal, Ali
dc.contributor.institutionauthorTaşdemir, Nebahat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record