Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Vasfiye
dc.contributor.authorKorkmaz, Mustafa
dc.contributor.authorUysal, Cem
dc.contributor.authorBucaktepe, Pakize Gamze Erten
dc.contributor.authorBucaktepe, Adil
dc.contributor.authorÇelepkolu, Tahsin
dc.date.accessioned2022-04-15T07:10:16Z
dc.date.available2022-04-15T07:10:16Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationDemir, V., Korkmaz, M., Uysal, C., Bucaktepe, P. G. E., Bucaktepe, A., Çelepkolu, T. ve diğerleri. (2019). Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencisi doktorların adli raporlar konusundaki bilgi ve tutumları. Konuralp Tıp Dergisi, 11(2), 190-194.en_US
dc.identifier.issn1309-3878
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpNNE1qYzFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/9662
dc.description.abstractAmaç: Adli raporlar, adli makamlarca hekimden istenen, kişinin tıbbi durumunu tespit eden vemaruz kalınan travmaya ilişkin adli makamlarca sorulan soruları yanıtlayan, hekim görüş vekanaatini bildiren belgelerdir. Bu araştırmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi intörn doktor veasistan hekimlerinin adli raporlar konusundaki bilgi, tutum ve düşüncelerinin ortaya konmasıamaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu çalışmanın evrenini Dicle ÜniversitesiTıp Fakültesi son sınıf öğrencileri ve Dicle Üniversitesi Hastanesinde uzmanlık eğitimi almaktaolan asistan doktorlar oluşturmuştur. Anket formu sosyodemografik özelliklerin sorgulandığısekiz ve adli raporlar konusunda bilgi, tutum ve düşüncelerin değerlendirildiği çoktan seçmeli20 sorudan oluşturulmuştur. Araştırma verilerimizin istatistiksel değerlendirmesinde SPSS 22.0paket programı kullanılmıştır.Bulgular: Çalışmaya katılanların 175‘i (%65) asistan hekim, 94‘ü (%35) ise intörn doktordu.Asistan ve intörn doktorların yaş ortalamaları sırası ile 29,4±3,83 yıl ve 24,7±1,62 yıl idi.Asistan ve intörn doktorların sırasıyla 120‘si (%69) ve 65‘i (%69,1) erkek olup, 54‘ü (%31) ve29‘u (%30,9) kadın idi. Katılımcılara adli tıp konusunda kendilerini yeterli görüp görmediklerisorulmuş; asistan hekim ve intörn doktorların sırasıyla 115‘i (%65,7) ve 83‘ü (%88,3) yetersizgördüğünü belirtmiştir.Sonuç: Gerek hekimlerin gerekse hekim adaylarının adli raporların usulüne uygun ve doğrudoldurulması konusunda yeterince bilgi sahibi olmaları, adli raporların kendilerine yüklediklerihukuki sorumluluğun ve yargıdaki etkilerini bilmeleri son derece önemlidir. şüphesiz busorunların çözülmesinin en önemli yolu eğitimdir. Bu nedenle, mezuniyet öncesi adli tıpeğitimleri iyileştirilmeli, mezuniyet sonrasında iller düzeyinde sürekli ve düzenli eğitimlerolmalı, adli rapor yazımında kılavuzlardan faydalanılmalıdır.en_US
dc.description.abstractObjective: Forensic reports are legal documents demanded by judicial authorities, providing information on the medical condition of the forensic cases, encompassing answers to the questions to be probed by judicial authorities regarding the forensic event, and also presenting the remarks and opinions of the physician. The aim of this study was to investigate the knowledge base, attitudes, and views regarding forensic reports in the medical students enrolled in the last grade of medical education and the general practitioners doing specialty training at Dicle University Medical School Hospital. Methods: The universe of this cross-sectional descriptive study included all the students enrolled in the last grade of medical education and the general practitioners doing specialty training at Dicle University Medical School Hospital. The questionnaire consisting of 8 multiple-choice items probing the sociodemographic characteristics of the participants and 20 multiple-choice items probing their knowledge base, attitudes, and views regarding forensic reports. Data were evaluated using SPSS 22.0 for Windows. Results: The participants comprised 175 (65%) general practitioners and 94 (35%) students. Mean age was 29.4±3.83 years in the general practitioners and 24.7±1.62 years in the students. The general practitioners included 120 (69%) men and 54 (31%) women and the students included 65 (69.1%) men and 29 (30.9%) women. The results indicated that 115 (65.7%) of the general practitioners and 83 (88.3%) of the students indicated that they felt incompetent in the realm of forensic medicine. Conclusions: Both physicians and physician candidates should prepare forensic reports in due form and should be well acknowledged about how to do prepare them and also should have full knowledge about the legal burden imposed on them by these reports as well as the legal effects of the reports. Therefore, the aspects of forensic medicine within the undergraduate medical education should be enhanced, widespread and regular training activities should be performed in almost all cities, and guidelines for preparing forensic reports should be publicized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDüzce Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.isversionof10.18521/ktd.446617en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdli tıpen_US
dc.subjectTıp öğrencisien_US
dc.subjectDoktorlaren_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectForensic medicineen_US
dc.subjectMedical studenten_US
dc.subjectPhysiciansen_US
dc.subjectKnowledgeen_US
dc.subjectAttitudeen_US
dc.titleTıp Fakültesi son sınıf öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencisi doktorların adli raporlar konusundaki bilgi ve tutumlarıen_US
dc.title.alternativeKnowledge and attitudes of senior students of the Faculty of Medicine and doctors who specialist training on forensic reportsen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage190en_US
dc.identifier.endpage194en_US
dc.relation.journalKonuralp Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0985-4259en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3952-2028en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7373-9725en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0544-4906en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4154-7032en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9429-2996en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDemir, Vasfiye
dc.contributor.institutionauthorUysal, Cem
dc.contributor.institutionauthorBucaktepe, Pakize Gamze Erten
dc.contributor.institutionauthorBucaktepe, Adil
dc.contributor.institutionauthorÇelepkolu, Tahsin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record