Show simple item record

dc.contributor.authorAcar, Abdullah
dc.contributor.authorUzar, Ertuğrul
dc.contributor.authorÇevik, Mehmet Uğur
dc.contributor.authorYücel, Yavuz
dc.contributor.authorArıkanoğlu, Adalet
dc.contributor.authorEkici, Faysal
dc.contributor.authorTaşdemir, Nebahat
dc.contributor.authorCansever, Sebiha
dc.date.accessioned2022-04-12T11:46:33Z
dc.date.available2022-04-12T11:46:33Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationAcar, A., Uzar, E., Çevik, M. U., Yücel, Y., Cansever, S., Arıkanoğlu, A. ve diğerleri. (2012). İskemik inmeli genç hastaların demografik, etyolojik ve risk faktörleri. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 14(3), 32-36.en_US
dc.identifier.issn1307-671X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRnek1qVTVPUT09/
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/9612
dc.description.abstractAmaç: Genç iskemik inmeli hastaların etyopatogenezini ve vasküler risk faktörlerini değerlendirmektir. Yöntem: Elli üç genç iskemik inmeli hasta (yaş aralığı; 17-45) retrospektif olarak incelendi. Hastalar TOAST sınıflamasına göre değerlendirildi. Tıbbi öykülerinde sigara, alkol alımı, oral kontraseptif, düşük öyküsü, gebelik, hipertansiyon diyabetes mellitus ve ateroskleroz sorgulandı. Bulgular: Elli üç hastanın 33ü erkek (%43.4), 30u kadındı (%56.6). Hastaların etyolojisinde 17sinde (%32.1) büyük damar hastalığı, 12sinde (%22.6) kardiyoemboli ve 11inde (%20.8) diğer nedenler tespit edilirken 3 (%5.7) hastada neden bulunamadı. Sonuç: İnme geçirme riski olan genç hastalarda risk faktörleri belirlenip gerekli önlemler alınarak genç inmeli hastaların insidansının azaltılarak buna bağlı gelişebilecek mortalite ve özürlülüğün engellenebileceği kanaatindeyiz.en_US
dc.description.abstractPurpose: Was to evaluate the etiopathogenesis and vascular risk factors in young patients with ischemic stroke. Methods: Fifty-three young patients (age between 17-45 years) with ischemic stroke were analysed retrospectively. The cases were classified according to TOAST classification. In medical history, smoking, alcohol taking, oral contraceptive, abortion history, pregnancy, hypertension, diabetes mellitus, and atherosclerosis has been evaluated. Results: Of the 53 patients, 23 (43.4%) were males and 30 (56.6%) were females. The risk factors described for the etiology of stroke was found to large vessel disease 17 (32.1%), cardioemboli 12 (22.6%), small vessel disease 11 (20.8%), other factors 11 (20.8%) and undetermined factors 3 (5.7%). Conclusions: We believe that may reduce the incidence of stroke in the young patients by determined risk factors and taking the necessary measures, hereby may prevent mortality and disability in the patients who have risk for stroke.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDüzce Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenç inmeen_US
dc.subjectEtiyolojien_US
dc.subjectRisk faktörlerien_US
dc.subjectYoung strokeen_US
dc.subjectEtiologyen_US
dc.subjectRisk factorsen_US
dc.titleİskemik inmeli genç hastaların demografik, etyolojik ve risk faktörlerien_US
dc.title.alternativeDemographic and etiologic data and risk factors of young stroke patienten_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage32en_US
dc.identifier.endpage36en_US
dc.relation.journalDüzce Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0861-8588en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8131-1462en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAcar, Abdullah
dc.contributor.institutionauthorUzar, Ertuğrul
dc.contributor.institutionauthorÇevik, Mehmet Uğur
dc.contributor.institutionauthorYücel, Yavuz
dc.contributor.institutionauthorArıkanoğlu, Adalet
dc.contributor.institutionauthorEkici, Faysal
dc.contributor.institutionauthorTaşdemir, Nebahat
dc.contributor.institutionauthorCansever, Sebiha


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record