Show simple item record

dc.contributor.authorÜnsal, Mehmet Fadıl
dc.date.accessioned2022-03-23T12:44:24Z
dc.date.available2022-03-23T12:44:24Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationÜnsal, M. F. (2021). Hudûs problematiğine ilişkin felsefî ve kelâmî argümanların eleştirel bir değerlendirmesi. Dicle İlahiyat Dergisi, 24(2), 145-158.en_US
dc.identifier.issn2667-6273
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2321183
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/9487
dc.description.abstractBu makalede İslam düşüncesinin kadim meselelerinden biri olan hudûs problematiği ele alınmıştır. Bu bağlamda âlemin zâtî hudûsünü savunan müslüman filozoflar ile zamansal hudûsü önceleyen kelamcıların fikir ve argümanları karşılaştırmalı bir yöntemle incelenmiştir. Çalışmamızda ilk olarak âlemin unsurlarını teşkil eden cevher, cisim, cevher-i ferd ve araz gibi kavramların felsefi-kelami çerçevesine ışık tutulmuştur. Zira hudûs problematiğinin yeterince doğru bir zeminde anlaşılabilmesi, her şeyden önce söz konusu terimlerin entelektüel bir analizini gerektirir. İkinci olarak, zati hudûse ilişkin felsefi tezler incelenerek filozofların temel dayanak noktaları analiz edilmiştir. Son olarak ise kelamcıların zamansal hudûs doktrinini hangi temel ilkeler üzerinden inşa ettikleri tahlil edilmiştir. Araştırmamızda eleştirel ve analitik bir metot takip edilmiştir ve hudûs, kıdem ve ibda gibi kavramlara yüklenen farklı anlamlara dikkat çekilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this article, one of the ancient issues of Islamic thought, the problematic of hudûs, is discussed. In this context, the ideas and arguments of Muslim philosophers, who advocate the intrinsic hudûs of the world, and theologians, who prioritize temporal hudûs, have been examined with a comparative method. In our study, first of all, the philosophical-theological framework of the concepts such as essence, object, individual essence and attribute, which constitute the elements of the universe, is shed light on. To understand the problem of hudûs on a sufficiently correct basis, first of all, requires an intellectual analysis of the mentioned terms. Secondly, by examining the philosophical theses about the intrinsic hudûs, the basic points of the philosophers were analyzed. Finally, it has been analyzed on which basic principles the theologians built the temporal hudûs doctrine. In our research, a critical and analytical method has been followed and attention has been drawn to the different meanings attributed to concepts such as hudûs, seniority and ibda.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHudûsen_US
dc.subjectKıdemen_US
dc.subjectİbdaen_US
dc.subjectZâtî hudûsen_US
dc.subjectZamanî hudûsen_US
dc.subjectSeniorityen_US
dc.subjectIntrinsic hudûsen_US
dc.subjectTemporal hudûsen_US
dc.titleHudûs problematiğine ilişkin felsefî ve kelâmî argümanların eleştirel bir değerlendirmesien_US
dc.title.alternativeA critical review of the philosophy and theoretical arguments regarding the problem of hudûsen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.identifier.endpage158en_US
dc.relation.journalDicle İlahiyat Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÜnsal, Mehmet Fadıl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record