Show simple item record

dc.contributor.authorDeğer, Uğur
dc.contributor.authorÇavuş, Yunus
dc.contributor.authorOkutucu, Gülcan
dc.contributor.authorPeker, Nurullah
dc.date.accessioned2022-03-15T13:29:08Z
dc.date.available2022-03-15T13:29:08Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationDeğer, U., Çavuş, Y., Okutucu, G. ve Peker, N. (2022). hCG günü serum estradiol ve progesteron değerleri, antagonist protokollü IVF-ICSI sikluslarında tedavi başarısını etkiler mi?. Dicle Tıp Dergisi, 49(1), 249-255.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2304134
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/9444
dc.description.abstractAmaç: GnRH antagonist protokollü IVF-ICSI sikluslarında hCG günü çalışılan serum estradiol ve progesteron değerlerinin tedavi sürecini, implantasyon ve klinik gebelik oranlarını nasıl etkilediğini araştırmak amaçlandı. Yöntemler: İkinci basamak bir merkezde, 2019-2020 yılları arasında kontrollü ovaryan stimülasyon (KOS) sonrası ICSI tedavisi uygulanan IVF-embriyo transferi (ET) siklusu yapılan hastalar retrospektif olarak tarandı. Hastalar, hCG uygulandığı güne ait serum östradiol (E2) seviyesine göre üç gruba ayrıldı: Grup A (<2000pg /ml), Grup B (2000-4000 pg/ml) ve Grup C (>4000 pg/ml). Ayrıca, hCG uygulanan güne ait serum P4 seviyesine göre de <1ng/ml (Grup X) ve ≥1 ng/ml (Grup Y) olarak iki gruba ayrıldı. OPU sonrası elde edilen toplam oosit (immatür (M1)+matür (M2)+ germinal vezikül (GV)) ve M2 oosit sayıları, IVF-ICSI sonrası fertilize oosit (iki pronükleus (2PN)) sayıları, implantasyon ve klinik gebelik oranları açısından gruplar birbiriyle karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma süresince 171 hasta değerlendirildi. Grup C’deki kadınlarda OPU sonrası aspire edilen follikül sayısı, toplam oosit sayısı, M2 oosit sayısı, IVF-ICSI sonrası elde edilen 2PN sayısı ve freeze embriyo sayısının medyan değerlerinin; Grup B ve Grup A’daki kadınlara göre daha yüksek olduğu bulundu (p<0.001). Grup B’de ise Grup A’daki kadınlara kıyasla bu parametrelere ait değerler yine istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek tespit edildi (p<0.001). Grup Y’deki kadınlarda OPU sonrası aspire edilen follikül sayısı, toplam oosit sayısı, M2 oosit sayısı, IVF-ICSI sonrası elde edilen 2PN sayısı ve freeze embriyo sayısının medyan değerlerinin; Grup X’deki kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (p<0.001). Sonuç: Sonuç olarak, hCG uygulaması sırasında daha yüksek serum E2 seviyelerinin daha fazla sayıda oosit elde edilmesini öngördüğünü ve devam eden gebelik olasılığının da plato E2 değerinde (2000-4000 pg/ml) daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın, hCG günü yüksek P4 değeri OPU ve ICSI sonuçlarını iyileştirse de devam eden gebelik oranını azaltmaktadır.en_US
dc.description.abstractObjective: It was aimed to investigate how serum estradiol and progesterone values studied on the hCG day affect the treatment process, implantation and clinical pregnancy rates in IVF-ICSI cycles with GnRH antagonist protocol. Methods: Patients who underwent IVF-embryo transfer (ET) cycle after controlled ovarian stimulation (COS) ICSI treatment in a secondary care center between 2019 and 2020 were retrospectively screened. The patients were divided into three groups according to their serum estradiol (E2) level on the day of hCG administration: Group A (<2000pg/ml), Group B (2000-4000 pg/ml) and Group C (>4000 pg/ml). In addition, they were divided into two groups as <1ng/ml (Group X) and ≥1 ng/ml (Group Y) according to the serum P4 level of the day on which hCG was administered. The groups were compared with each other in terms of total oocytes (immature (M1) + mature (M2) + germinal vesicle (GV)) and M2 oocytes obtained after OPU, fertilized oocytes (two pronuclei (2PN)) numbers after IVF-ICSI, implantation and clinical pregnancy rates Results: During the study, 171 patients were evaluated. The median values of the number of follicles aspirated after OPU, the total number of oocytes, the number of M2 oocytes, the number of 2PNs obtained after IVF-ICSI and the number of freeze embryos in women in Group C; It was found to be higher than the women in Group B and Group A (p<0.001). In Group B, the values of these parameters were again found to be statistically significantly higher compared to the women in Group A (p<0.001). The median values of the number of follicles aspirated after OPU, the total number of oocytes, the number of M2 oocytes, the number of 2PNs obtained after IVF-ICSI and the number of freeze embryos in women in Group Y; It was found to be statistically significantly higher than the women in Group X (p<0.001). Conclusion: As a result, we can say that higher serum E2 levels during hCG administration predict more oocytes to be obtained and the probability of continuing pregnancy is higher with a plateau E2 value (2000-4000 pg/ml). On the other hand, although high P4 value on hCG day improves OPU and ICSI results, it decreases the ongoing pregnancy rate.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.isversionof10.5798/dicletip.1086423en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIn-vitro fertilizasyonen_US
dc.subjectEstradiolen_US
dc.subjectProgesteronen_US
dc.subjectGebelik sonuçlarıen_US
dc.subjectİmplantasyon oranıen_US
dc.subjectIn-vitro fertilizationen_US
dc.subjectProgesteroneen_US
dc.subjectPregnancy outcomesen_US
dc.subjectImplantation rateen_US
dc.titlehCG günü serum estradiol ve progesteron değerleri, antagonist protokollü IVF-ICSI sikluslarında tedavi başarısını etkiler mi?en_US
dc.title.alternativeDo hCG day serum estradiol and progesterone values affect treatment success in IVF-ICSI cycles with antagonist protocol?en_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume49en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage249en_US
dc.identifier.endpage255en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8451-4214en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5739-3106en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4618-8312en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3285-9990en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorPeker, Nurullah


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record