Show simple item record

dc.contributor.authorÜzel, Ali
dc.date.accessioned2015-03-24T13:28:02Z
dc.date.available2015-03-24T13:28:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/940
dc.description.abstractAmaç:Beyin metastazı, kanserli hastaların izlemi sırasında karşılaşılan, yaşam süresini ve nörolojik hasar nedeniyle hastanın yaşam kalitesini etkileyen en ciddi klinik tablolardan birisidir. Akciğer kanseri, beyine en sık metastaz yapan kanser tipidir. Beyin metastazının ikinci en sık sebebi meme kanseridir. Meme kanserli hastalarda metastazlar morbidite ve mortalitenin başlıca nedenidir. Çalışmamızda; D.Ü.T.F. Medikal Onkoloji bölümünde takip edilen akciğer ve meme kanserli hastalarda beyin metastaz sıklığını belirlemek, bu hastalarda klinik bulgular, histopatolojik alt tipler, metastaz zamanı (senkron/metokron), metastaz sayısı, sağ kalım süresi, extrakranial metastaz varlığı, akciğer kanserinde sigara, meme kanserinde hormon reseptör ilişkisinin retrospektif olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem:Çalışmaya 2005-2013 yılları arasında kliniğimizde takip edilen akciğer kanserli 865 hastadan, beyin metastazı gelişen 174 akciğer kanseri ile 1300 meme kanserli hastadan, beyin metastazı gelişen 77 meme kanserli olgu alındı. Değerlendirmeler retrospektif olarak hastaların kanser tanı ve takip kartlarından yapıldı.. İstatiksel işlemler için SPSS 16.0 programı kullanılarak yapıldı. Bulgular ve Sonuç: Çalışmamızda, 2005-2013 yılları arasında kliniğimizde takip edilen akciğer kanserli 865 hastanın; 691(%79.5)'i KHDAK, 174(%20.5)'ü KHAK idi.Sekizyüz altmış beş hastanın , 174 (%20.1)'ünde beyin metastazı tespit edildi. Olguların 139'u(%79.9) KHDAK, 35'i(%20.1) KHAK idi.KHAK ve KHDAK de beyin metastaz sıklığı aynı bulundu.(%20.1).KHDAK'li olgularda histopatolojik alt tip olarak en sık adenokanser tipi görüldü.(%43.9). Olguların 153(%87.9)'ü erkek, 21(%12.1)'i kadındı.Hastalarımızda erkek cinsiyet hakimdi. Hastalarda multipl metastaz oranı literatürle uyumlu olarak yüksek saptandı (%65). Beyin metastazlı hastalarda en sık görülen semptom olan baş ağrısı,bizim hastalarımızda da en sık görülen semptomdu. (%63). KHDAK olan hastalarımızda median yaş 57(28-78) saptandı.KHAK olan hastalarımızda ise median yaş 55(36-70)olarak bulundu. vıı KHAK olan hastalarda beyin metastazı geliştikten sonra median sağ kalım süresi 7 ay, KHDAK de ise 8 ay olarak bulundu. Olgular sigara kullanma durumuna göre değerlendirildiğinde, 127 hasta(%73) sigara kullanmaktaydı.Akciğer kanseri ile sigara arasındaki yakın ilişki beyin metastazında da gözlendi. KHDAK'de (%63.3)senkron metastaz tespit edilmişken,51(%36.7) hastada ise metokron metastaz tespit edildi.KHAK 'de 12 hastada (%34.3) senkron metastaz tespit edilmişken, 23(%65.7) hastada ise metokron metastaz tespit edildi.Extrakranial metastaz oranı yüksek saptandı.(%82). 1300 meme kanserli hastadan 77 (%5.9)'sinde beyin metastazı tespit edildi. Meme kanserli hastalarda yaş ortalaması 45 (22-75) idi. Median sağ kalım süresi 12 ay olarak bulundu. Histopatolojik olarak hastalar değerlendirildiğinde, 58(%75.3) hastada duktal tip görüldü. Akciğer kanserinde oduğu gibi extrakranial metastaz oranı yüksek saptandı. (%81). Meme kanserinde kötü prognostik faktör olan c-erbB2 (HER-2/Neu),beyin metastazı olan hastalarımızda pozitiflik oranı %59.7 olarak saptandı.Literatürle kıyaslandığında oran yüksek bulundu. (Literatürde oranları %30,7-%53). Akciğer kanserinde olduğu gibi multipl metastaz oranı yüksek saptandı. (%87). Metastaz zamanına göre değerlendirildiğinde metokron metastaz oranı literatürlerle benzer olarak yüksek saptandı. (%87).Akciğer kanserinde olduğu gibi en sık görülen semptom baş ağrısı bulundu. (%83).Meme kanserli hastalarda ER(-) PR(-) hormon reseptörü negatif hastalarda daha fazla beyin metastaz sıklığı gözleniyordu. Çalışmamızda hastalar PR durumuna göre değerlendirildiğinde 45(%63.4) hastada negatif,ER durumuna göre değerlendirildiğinde 41(%57.7) hastada negatifti. Sonuçlar literatürle uyumlu bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Beyin metastazı, akciğer kanseri,meme kanserien_US
dc.description.abstractPURPOSE: Brain metastasis is one of the most severe type of metastasis which frequently seen in the follow up of lung cancer produce neurologic deficits that impact survey and quality of life . Lung cancer is the most common type of cancer that metastase to the brain. Breast cancer is the second common cause of brain metastasis .Metastasis is the main cause of the mortality and morbidity in patients with breast cancer . .In this study we purposed to determine frequency of brain metastasis in patients with lung cancer and breast cancer diagnosed in medical oncology departure of university of Dicle and establish the clinical sings ,subtype of cancer histopathology number of the metastasis ,timing of metastasis(synchronous /metachronous )existing of extracranial metastasis association of smoking with lung cancer ,hormone receptor status in breast cancer and survival retrospectively METHODS: This study included 174 patients with lung cancer metastatic to the brain of 865 patients with lung cancer and 77 patients breast cancer that metastatic to the brain among 1300 patient with breast cancer which were diagnosed in between years 2005- 2013 in our oncology clinics (Oncology Hospital of Dicle University Diyarbakır Turkey)Diagnostic and follow up cards were analyzed retrospectively .. SPSS 16.0 is used for statistical assesment. RESULTS: Between the years 2005 and 2013 691(%79.5) patient were Non small cell lung cancer of 865 patients diagnosed with lung cancer and 174(%20.5) of were Small cell lung cancer Brain metastasis have been found in 174 (%20.1) patients among 865 patients with lung cancer 139 (%79.9) of cases metastatic to the brain were Non small cell lung cancer and 35 (%20.1) cases metastatic to the brain were Small cell lung cancer .Subtype of adeno carsinom is evaluated as the most common histopathologic type of non small cell lung cancer .153(%87.9) of cases were male and 21(%12.1)were female .Male sex was predominant. Metastasis in multiple side was more frequently seen than single side metastasis according to the literature(%65%) Headache was found to be the most common semptom of brain metastasis(%63) . ıx İn patients with Non small cell lung cancer median age was estimated 57 (28-78) at diagnosis and in patients with Small cell lung cancer median age was found 55(36-70 ).İn patients with Non small cell lung cancer median survival after brain metastasis was estimated 7 months and in patients with small cell lung cancer median survival was 8 months İn the evaluation of smoking 127(%73)patients were smoker Close relationship between smoking and lung cancer has already seen between smoking and the brain metastasis 88(%63.3) of patients with Non small cell lung cancer have had synchronous metastasis and 51 (%36.7 ) of patients have had metachronous metastasis 12(%34.3 ) patients with small cell lung cancer have had syncronous metastasis and 23(%65.7) patients of have had metachronous metastasis in %82 patienst have had extracranial metastasis in a high frequency. 77(%5.9) of 1300 patients with breast cancer have found brain metastasis. Median age was estimated 45 (22-75) in patients with breast cancer and median survival estimated 12 months. İn the histopathologic investigation 58 ((%75.3.)of cases was ductal adenocarcinom. Extracranial metastasis was common as in lung cancer( %81) c erb B2 (her 2 neu)which is the negative prognostic factor in breast cancer was found in a high ratio patients with brain metastasis %59,7 higher than in literature .(%30.7-%53 in literature ) Subtype of ductal adeno carsinom was evaluated as the most common histopathologic type of breast cancer .Brain metastasis were more commonly seen in patients with ER and PR negative breast cancer . Metastasis to multiple side was common as in lung cancer (%87) when investigated in metastasis timing metachronous metastasis frequency was found high according to the literature (%87) Headache was determined to be the most common semptom of brain metasis as in lung cancer (%83) . Brain metastasis were more commonly seen in patients with ER and PR negative breast cancer PR was negative in 45(%63.4) patients and ER was negative in 41 (%57.7 ) patients results were found to be compatible with literature. Keys words : Brain metastase lung cancer breast cancer .en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectOnkolojien_US
dc.subjectOncologyen_US
dc.subjectAkciğer neoplazmlarıen_US
dc.subjectLung neoplasmsen_US
dc.subjectBeyinen_US
dc.subjectBrainen_US
dc.subjectBeyin neoplazmlarıen_US
dc.subjectBrain neoplasmsen_US
dc.subjectMeme neoplazmlarıen_US
dc.subjectBreast neoplasmsen_US
dc.subjectNeoplazm metastazlarıen_US
dc.subjectNeoplasm metastasisen_US
dc.subjectNeoplazmlaren_US
dc.subjectNeoplasmsen_US
dc.titleBeyin metastazı bulunan akciğer ve meme kanserli hastalarda prognostik faktörleren_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR165875en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorÜzel, Ali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record