Show simple item record

dc.contributor.authorOral, Behçet
dc.contributor.authorYazar, Taha
dc.date.accessioned2022-03-02T10:46:08Z
dc.date.available2022-03-02T10:46:08Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationOral, B. ve Yazar, T. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Elektronik), 14(52), 1-11.en_US
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRrMk5qTTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/9288
dc.description.abstractÖğrenme insan yaşamının temelinde yer almaktadır. Öğrenme yalnızca okulda gerçekleşmemektedir. Okuldaki öğrenmelerinin yanı sıra insanlar öğrendikleri pek çok davranışı yaşamın içinde aile, arkadaş gibi sosyal ortamlarda kazanmaktadır. 21.yy toplumlarında var olabilmek için öğrenmenin yaşam boyu devam etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yaşam boyu öğrenme toplumsal yaşamda var olan öğrenme etkinliklerinin toplamı olarak tanımlanabilir. Bu doğrultuda yaşam boyu öğrenme beşikten mezara kadar devam eden temel bir davranış biçimi olarak ele alınabilir (Miser, 2006; Duman, 2007). Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ile ilgili algılarının cinsiyet, bölüm ve devam edilen sınıfa göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini 2012- 2013 Öğretim yılı Bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde lisans programlarına devam eden öğretmen adayları oluşturmuştur. Veri toplama aracı uygulanan 310 öğretmen adayı ise araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Kullanılan veri toplama aracı, “öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ilişkin algıları”nı belirlemeye yönelik olarak bu araştırma için araştırmacılar tarafından geliştirilen 5’li likert tipi ölçektir. Đstatistiksel çözümlemelerde SPSS paket programı bilgisayar programından yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, genel olarak öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algılarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algılarının cinsiyete ve bölümlere göre farklılık göstermediği, devam edilen sınıfa göre ise anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractLearning appears in the basis of human life. Learning does not occur only at schools. With the learnings at school, people learn most of their behaviour in social environment in life like family and friends. To exist among the societies of 21st century, learning should continue throughout life. In this context, life-long learning can be defined as the sum of all the learning activities in life. Accordingly, life-long learning can be seen as kind of behaviour which continues from birth to death (Miser, 2006; Duman, 2007). Purpose of present study is to examine the perception of prospective teacher about life-long learning according to various variables. .Accordingly, it was studied if the perception of prospective teachers differ according to their sex, department and their level of university. The population for the study consists of prospective teachers who were continuing their undergraduate degree at Ziya Gökalp Education Faculty, Dicle University in 2012-2013 educational year, Spring Semestre. 310 prospective teachers who were interviewed formed the data collection tool form the study sample. Data collection toll, to determine “the perception of prospective teachers about life-long learning” was developed by researchers for this study, is Likert- type with five options. SPSS package program was used for statistical analysis. According to findings, it was found that, in general, the level of perception of prospective teachers about life-long learning was high. The results of the study show that while the perception of prospective teachers about life-long learning does not differ significantly according to gender and department, it differs significantly according to prospective teachers’ class grade.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretmen adayıen_US
dc.subjectYaşam boyu öğrenmeen_US
dc.subjectÖğrenmeen_US
dc.subjectProspective teacheren_US
dc.subjectLife-long learningen_US
dc.subjectLearningen_US
dc.titleÖğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the perception of prospective teachers about life-long learning in terms of various variablesen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue52en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage11en_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimlerien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6885-1683en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2285-4889en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorOral, Behçet
dc.contributor.institutionauthorYazar, Taha


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record