Show simple item record

dc.contributor.authorAksoy, Cenk
dc.contributor.authorŞengün, Halil İbrahim
dc.contributor.authorYılmaz, Yunus
dc.date.accessioned2022-02-25T11:36:46Z
dc.date.available2022-02-25T11:36:46Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationAksoy, C., Şengün, H. İ. ve Yılmaz, Y. (2018). Examination of the relationship between job satisfaction levels and organizational commitments of tourism sector employees: A research in the Southeastern Anatolia region of Turkey. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Elektronik), 17(65), 356-365.en_US
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjM01UUXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/9240
dc.description.abstractÖz:Bu çalışmada örgütlerde çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 54 soruluk bir anket kullanılmıştır. Bu anketler Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi illerinde dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan personele dağıtılmış ve analiz için 492 anket kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda çeşitli istatistik metot ve test teknikleri (frekans dağılımı, t-testi, Anova ve korelasyon) kullanılarak SPSS 18.0 istatistik paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda iş tatmininin, örgütsel bağlılık boyutları ile arasındaki ilişkiler incelenmiş, duygusal ve normatif bağlılığın çalışan tatminiyle pozitif doğrusal, devam bağlılığı ile negatif doğrusal bir ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların iş tatmin düzeylerinin demografik değişkenler açısından farklılaştığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractAbstract:In this study, it was aimed to determine the relationship between job satisfaction and organizational commitment perceptions of employees in organizations. A questionnaire with 54 questions was used apart from demographic variables to test the model. These questionnaires were distributed to employees working in four and five-star hotel businesses in the provinces in the Southeastern Anatolia region of Turkey, and 492 questionnaires were used for the analysis. The data obtained in the research were evaluated with the help of SPSS 18.0 statistical package program using various statistical methods and test techniques (frequency distribution, t-test, Anova and correlation) in accordance with the purpose of the research. The significance level was accepted as 0.05. As a result of the analyses performed, the relationships between job satisfaction and the dimensions of organizational commitment were examined, and it was determined that affective commitment and normative commitment had a positive linear relationship with employee satisfaction and a negative linear relationship with continuance commitment. In addition, it was also determined that job satisfaction levels of employees differed in terms of demographic variables.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherCahit Aydemiren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJob satisfactionen_US
dc.subjectOrganizational commitmenten_US
dc.subjectTourism sectoren_US
dc.subjectİş tatminien_US
dc.subjectÖrgütsel bağlılıken_US
dc.subjectTurizm sektörüen_US
dc.titleExamination of the relationship between job satisfaction levels and organizational commitments of tourism sector employees: A research in the Southeastern Anatolia region of Turkeyen_US
dc.title.alternativeTurizm sektörü çalışanlarının iş tatmini düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue65en_US
dc.identifier.startpage356en_US
dc.identifier.endpage365en_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Havacılık Yönetimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6142-2923en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAksoy, Cenk
dc.contributor.institutionauthorŞengün, Halil İbrahim
dc.contributor.institutionauthorYılmaz, Yunus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record