Show simple item record

dc.contributor.advisorOtçu, Selçuk
dc.contributor.authorAzal, Ömer Faruk
dc.date.accessioned2021-09-14T12:03:28Z
dc.date.available2021-09-14T12:03:28Z
dc.date.issued2000en_US
dc.date.submitted2000
dc.identifier.citationAzal, Ö. F. (2000). Uteroplasental iskemi-reperfüzyonunun fetüs gelişimi üzerine etkisi ve ekstrinsik Nitrik Oksit'in olası uteroplasental iskemi-reperfüzyon hasarındaki yeri. Yayımlanmamış uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7573
dc.description.abstractHamile ratlarda 3. trimestırda gelişebilecek uteroplasental (UP) iskemi-reperfusyon (İR) hasarının fetal organlara ve fetüsün gelişimine etkilerini ve meydana gelebilecek değişiklikler üzerine reperfüzyon öncesi verilecek ekstrinsik nitrik oksit (NO) donörlerinin etkilerini araştırmak istedik. Çalışmaya toplam 30 adet Wistar-Albino cinsi hamile rat alınarak 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubunda (GI) 4 hamile rattan elde edilen 16 fetüs basal değerleri belirlemek amacı ile kullanıldı. Uteral iskemi her grup için bir saat sürdü. MDA grubunda (GII) 6 gebe rat kullanıldı. Üç rata (10 fetüs) İR diğer üç rata (13 fetüs) ise İR + NO uygulanarak elde edilen fetüslerde Malon Dialdehit (MDA) seviyeleri ölçüldü. İR grubunda (Gül) 10 gebe rat kullanıldı ve bu grup gebe ratlara (24 fetüs) sadece UP İR uygulandı. İR + NO grubunda (GIV) 10 gebe rata (27 fetüs) UP İR uygulamasında reperfüzyon öncesi ekstrinsik NO prekürsörü uygulandı. GIE'den elde edilen 24, GlV'den elde edilen 27 yenidoğan rat ağırlık parametreleri [toplam vücut ağırlığı (TV A), karaciğer (Kc) akciğer (Ac) ve böbrek ağırkklanjve histopatolojik yönden değerlendirmeye alındı. TV A, Ac ve Kc ağırlıkları İR grubunda İR + NO ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede geri kalmıştı (p<0,0001). Kontrol ve İR + NO grupları arasında TV Alan yönünden fark yoktu (p>0,05). Ac ve böbrek ağırlıkları İR + NO ve kontrol gruplarında fark göstermiyordu (p>0,05). Kc ağırlıkları ise her üç gruptada farklı bulundu (p<0,0001). MDA seviyeleri İR + NO grubunda İR grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,0001). GII hariç tüm gruplarda TV A ile Kc ve Ac ağırlıkları arasında korelasyon vardı. Histopatolojik olarak İR grubunda alveoler immaturasyon, Kc'de bozulan trabeküler yapı ve böbrekte genişleyen Bowman mesafesinin İR + NO grubunda düzelmiş olduğu tespit edildi Gelişme geriliği ve organların yetersiz maturasyonu yenidoğanın cerrahi patolojilerinde postoperatif komplikasyonlan ve mortaliteyi arttırır. İUGG'nin olası nedenlerinden biri son trimestırda olabilecek UP İ-R sonrası ortaya çıkan serbest oksijen radikalleridir. Bundan dolayı UP İR'e bağlı fetal organlardaki histopatolojik hasarm ve gelişme geriliğinin önlenmesinde ekstrinsik NO donörlerinin faydalı etkisi olabilir.en_US
dc.description.abstractWe aimed to evaluate the effects of utero-placental (UP) ischemia and reperfusion (IR) on fetal organs in rats at 3rd trimester of pregnancy. We also evaluated the effects of nitric oxide administered before reperfusion on eventually injured organs. Thirty Wistar Albino rats were divided into 4 groups. In control group (GI) we obtained 16 fetus from 4 pregnant rats for basal values of the study. Uteral ischemia was performed for each group during 1 hour. For MDA group (Gil) 6 pregnant rats were used for determining of MDA levels of fetuses. In three rats (10 fetuses) of 6, IR was performed while in other 3 rats (13 fetuses) with IR, NO was administered before reperfusion. In IR group(GIII),10 rats (24 fetuses) underwent UP IR while in GIV (IR + NO group) 10 rats (27 fetuses) were administered extrinsic NO precursors before reperfusion. Twenty-four newborn rats from GDI and 27 from GIV were used for determining weight parameters (total body weight (TBW), liver, lungs and kidney weights) and for histopathological evaluation. There was a significant decrease in the mean weights of Liver, Lungs and total body between IR group and the groups of IR + NO and control (p<0,0001). There was no difference found for TBW values between control and IR + NO groups (p>0,05). The mean Liver weight were to be found significantly different in all three groups (p<0,0001). The level of MDA were found to be significantly decreased in IR + NO group in comparison with IR group (p<0,0001). There was a correlation m weight values of total body, Liver and Lung in all groups but Gil. Histopatologically we found alveolar immaturation, disturbed trabecular structure of liver, and enlarged Bowman measure in kidney in IR group while we observed an improvement in these organs in IR + NO group. Intrauterin growth retardation (IUGR) and insufficient maturation of fetal organs are some important factors effecting postoperative complications and mortality following the treatment of surgical pathologies in newborn. Free oxygen radicals occurred following UP IR in the 3rf trimester is one of the possible factors of IUGR. There may be a protective effect of extrinsic NO in the treatment of IUGR and to prevent histopathological injury of fetal organs following UP IR.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectUteroplasental iskemi-reperfuzyonen_US
dc.subjectİntrauterin gelişme geriliğien_US
dc.subjectOrgan maturasyonuen_US
dc.subjectNitrik oksiten_US
dc.subjectUteroplacental ischemia-reperfusionen_US
dc.subjectIntrauterin growth retardationen_US
dc.subjectOrgan maturationen_US
dc.subjectNitric oxideen_US
dc.titleUteroplasental iskemi-reperfüzyonunun fetüs gelişimi üzerine etkisi ve ekstrinsik nitrik oksit'in olası uteroplasental iskemi-reperfüzyon hasarındaki yerien_US
dc.title.alternativeThe effects of uteroplasental ischemia on fetal growth and extrinsic nitric oxide in the possible injury of utero-placental ischemia and reperfusionen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record