Show simple item record

dc.contributor.advisorSaka, Günay
dc.contributor.authorYolbaş, İlyas
dc.date.accessioned2021-09-08T12:14:51Z
dc.date.available2021-09-08T12:14:51Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationYolbaş, İ. (2020). Nöral tüp defektli çocuk olguların demografik özellikleri, risk faktörleri ve prognozları açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7497
dc.description.abstractAmaç: Nöral Tüp Defektleri (NTD) çocuk olguların demografik özellikleri, risk faktörleri ve prognozları açısından değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Retrospektif vaka kontrol çalışma olarak tasarlanan bu çalışmaya, 01/01/2016-31/12/2018 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi Neonatoloji kliniğinde Nöral tüp defekti tanısıyla yatırılan 114 NTD ve 117 kontrol olgu alındı. Bulgular: Bu çalışma % 55,3’ü kız ve % 44,7’si erkek olmak toplam 114 NTD olgudan ve % 47’i kız ve% 53’ü erkek 117 adet kontrol grubu olgudan oluştu. NTD Olgularda prematurite oranı (<37 hafta) %50,9 (58), düşük doğum ağırlığı (<2500gr) oranı %26,3 (30) idi. Olgularda gebelik öncesi annelerinin kullanım oranı %0 (0) ve gebelik sonrası folik asit kullanım oranı %57,9 idi. Olgularda NTD tipi görüleme sıklığı %89,5 (102) meningosel-meningomyelosel, %12,3(14) ensefalosel, %69,3(79) hidrosefali, %6,1(7) korpus kallozum agenezisi, %4,4(5) Chiari sendromu ve %2,6(3) Dandy walker sendromu sıklığı idi. NTD Olgularda ortalama yatış süresi 14,50±14,37 gün, ortalama yatış maliyetleri 8403±8688TL, gestasyon yaşı ortalaması 36,17±3,32 ay, doğum ağırlıkları ortalaması 2791,3±716,5 gr, anne yaşı ortalaması 28,76±6,27 yıl idi. NTD olgularda Cinsiyet ile gestasyon yaşı, doğum ağırlığı, doğum yeri, doğum şekli, doğum prezentasyon, çoğul gebelik, hidrosefali, meningosel-meningomyelosel, ensefalosel ve mortalite arasında istatistiksel alarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Olgulada mortalite ile gestasyon yaşı, doğum ağırlığı ve hidrosefali arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunurken (p<0.05) doğum yeri, doğum şekli, doğum prezentasyonu, çoğul gebelik, meningosel-meningomyelosel ve ensefalosel arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05). NTD olgularda mortalite oranı %21,1 (24) idi. Sonuç: Folat eksikliği, ileri yaş anne gebeliği, multiparite önlenebilen ciddi risk faktörleridir. Nöral Tüp defektlerinin oluşmasını önlemede gebelik öncesi folat takviyesi ve iyi beslenme çok önemli önleyici yöntemdir.en_US
dc.description.abstractAim: It was aimed to evaluate Neural Tube Defects(NTD) in terms of demographic characteristics, risk factors and prognoses of pediatric patients. Materials and Methods: This study, which was designed as a retrospective case-control study, included 114 NTD cases and 117 control cases who were hospitalized in the Neonatology clinic of Dicle University Medical Faculty between 01/01/2016-31/12/2018. Results: This study consisted of 114 NTD cases (55.3% girls and 44.7% boys) and 117 control groups (47% girls and 53% boys). In the NTD cases, Prematurity rate (<37 weeks) was 50.9%(58) and low birth weight (<2500g) was 26.3%(30). In the NTD cases, the rate of folic acid use before pregnancy was 0%(0) and the rate of folic acid use after pregnancy was 57.9%. In NTD cases, the frequency of Neural tube defects types were 89.5% (102) meningocele-meningomyelocele, 12.3%(14) encephalocele, 69.3%(79) hydrocephalus, 6.1%(7) corpus callosum agenesis, 4.4%(5) Chiari syndrome and 2.6%(3). Dandy walker syndrome. In NTD cases was Average hospitalization time 14.50±14.37 days, average hospitalization costs 8403±8688 TL, gestational agemean 36.17±3.32 months, birth weights average 2791.3±716.5 g and mean age of the mother 28.76 ± 6.27 year. No statistically significant difference was found between gender and age of gestation, birth weight, place of birth, type of delivery, delivery presentation, multiple pregnancy, hydrocephalus, meningocele-meningomyelocele, encephalocele and mortality (p>0.05). Although there was a statistically significant relationship between mortality and gestation age, birth weight, and hydrocephalus in the NTD cases (p<0.05), no statistically significant relationship was found between birthplace, type of delivery, delivery presentation, multiple pregnancy, meningocele-meningomyelocele and encephalocele (p>0.05). The mortality rate in the NTD cases was 21.1%(24). Conclusion: Folate deficiency, advanced maternal pregnancy and multiparity are serious risk factors that can be prevented. Pre-pregnancy folate supplementation and good nutrition are very important preventive methods in preventing the formation of neural tube defects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNöral tüp defektlerien_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectDemografik özellikleren_US
dc.subjectRisk faktörlerien_US
dc.subjectPrognozen_US
dc.subjectNeural tube defectsen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectDemographic featuresen_US
dc.subjectRisk factorsen_US
dc.subjectPrognosisen_US
dc.titleNöral tüp defektli çocuk olguların demografik özellikleri, risk faktörleri ve prognozları açısından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of pediatric patients with neural tube defects in terms of demographic characteristics, risk factors and prognosisen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9978-9694en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record