Show simple item record

dc.contributor.advisorUzar, Ertuğrul
dc.contributor.authorAttı, Şemsettin
dc.date.accessioned2021-08-24T12:51:33Z
dc.date.available2021-08-24T12:51:33Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012
dc.identifier.citationAttı, Ş. (2012). Parkinson hastalarında osteoporoz sıklığının araştırlması. Yayımlanmamış uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urifile:///C:/Users/User/Downloads/359076.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7371
dc.description.abstractAmaç: Parkinson hastalığı daha çok ileri yaşta görülen, tremor, rijidite, akinezi, postural reflekslerde kayıp, immobilite ve düşmelerle karakterize nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu hastalıkta meydana gelen hareket kısıtlılığı, ilerleyen aşamalarda immobilizasyon; osteoblast fonksiyonu için gerekli olan mekanik stres ve yükü azaltmakla beraber ev dışına daha az çıkan hastalarda yeterince güneş ışığı alınamadığından vitamin D eksikliği gelişebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada İdyopatik Parkinsonlu hastalarda kemik mineral yoğunluğunun ve 25(OH) D’nin seviyelerinin değerlendirilmesi ve sonuçların kontrol grubu ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji polikliniğinde takip edilmekte olan Parkinsonlu hastalar içinden İPH tanı kriterlerine uyan ambule hastalar alınmıştır. Çalışmaya 28 kadın, 44 erkek 72 Parkinsonlu hasta ve yaş ve cins olarak uyumlu 28 kadın, 42 erkek 70 kişiden oluşan kontrol grubu dahil edilmiştir. Katılımcıların kemik yoğunluk ölçümleri DEXA cihazı kullanılarak lomber omurga (L1-4) ve çift femur (her iki femur total ) bölgelerinden yapılmıştır. Katılımcıların serum 25(OH) D vitamini ve PTH seviyelerine bakılmıştır. Bulgular: Hasta grubunda femur total Kemik mineral yoğunluğu değeri, T skoru, Z skoru, lomber KMY değeri, T skoru ve Z skoru kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur (p<0,01). PTH değerleri ile femur total KMY, femur total T skor, lomber KMY ve lomber T skor değerleri arasında negatif korelasyon bulunmuştur. Kompresyon fraktürleri ile femur total KMY ve femur total T skor değerleri arasında negatif korelasyon vardı. Hasta grubunda kontrol grubuna göre serum 25(OH) D eksikliği (p<0,01) ve buna sekonder hiperparatroidizm (p<0,01) tespit edilmiştir. Parkinsonlu hastalarda ambule ve ambule olmayan grup arasında femur total KMY, T skor, lomber KMY, T skor, PTH ve 25(OH) D değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). Sonuç: Bu çalışmada İdyopatik Parkinsonlu hastalarda proksimal femur kemik mineral yoğunluğu ile serum 25(OH) D seviyeleri kontrol grubuna göre düşük ii bulunmuştur. Bu nedenle Parkinson hastalarının osteoporoz açısından değerlendirilmesi, vitamin D ve parathormon düzeylerinin incelenmesi ve gerekli tedavilerin başlanması önemlidir.en_US
dc.description.abstractObjectives: Parkinson’s disease which is a neurodegenerative disease mostly seen in elderly persons is characterized by the loss of tremor, rigidity, akinesia, and postural reflexes; and by the immobility and falls. It is thought that Vitamin D deficiency can occur for the patients who cannot receive enough sunlight due to getting out of their houses less often; beside the fact that the limitation of motion occurring in this disease, the immobilization at a later stage reduce the mechanical stress and load which are necessary for osteoblast function. This study aimed at evaluating bone mineral density and 25(OH) D levels of patients with idiopathic Parkinson's disease and at comparing the results with control group. Material and Methods: The patients fulfilling the criteria for diagnosis of IPH among the Parkinson's patients under follow-up at Dicle University, Medical Faculty Hospital, Neurology Clinic are included in our study. 28 women, 44 men, including a total of 72 Parkinson's patients and a control group of 70 people composed by 28 women and 42 men compatible with age and gender are included in our study. The measurements of participants' bone density has been done by a device called DEXA applicated on the parts such lumbar spine (L1-4) and double-femur (total femur). The serum 25 (OH) vitamin D and PTH levels Participants were examined. Results: The total femur Bone mineral density value, T-Score, Z-Score; lumbar spine BMD value, T-Score and Z-Score in the patient group were lower than in the control group(p<0,01). A negative correlation has been found between PTH values and total femur BMD, total femur T-score, lumbar spine BMD, lumbar spine Tscore. There was a negative correlation between the compression fractures and the femur total BMD, total femur T-Score. In the patient group comparing with the control group, the serum 25(OH) D deficiency (p <0.01) and its effect as secondary hyperparathyroidism (p <0.01) has been identifed. No statistical significant difference has been found between total femur BMD, T-score, lumbar spine BMD, T-score, PTH and 25 (OH) D values related to the groups of ambulant and nonambulant Parkinson's patients (p>0,05). iv Conclusion: In this study, the proximal femur bone mineral density in patients with idiopathic Parkinson's disease and the serum 25(OH) D levels were significantly lower compared to the control group. For this reason, its important to initate the necessary treatment for the evaluation of Parkinson's patients according to the osteoporosis and examination of vitamin D and parathyroid hormone levels.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParkinson hastalığıen_US
dc.subjectDEXAen_US
dc.subjectKemik mineral yoğunluğuen_US
dc.subjectOsteoporozen_US
dc.subjectOsteopenien_US
dc.subjectParkinson’s diseaseen_US
dc.subjectBone mineral denstyen_US
dc.subjectOsteoporosisen_US
dc.titleParkinson hastalarında osteoporoz sıklığının araştırılmasıen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record