Show simple item record

dc.contributor.advisorDurgun, Hasan Mansur
dc.contributor.authorAzizoğlu, Ahmet
dc.date.accessioned2021-03-30T12:45:11Z
dc.date.available2021-03-30T12:45:11Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationAzizoğlu, A. (2020). Acil servise başvuran toraks travmalı hastalarda sternum ve kot fraktürlerinin mortalite ve prognoz üzerindeki etkisi. Uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urifile:///C:/Users/User/Downloads/645792.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6536
dc.description.abstractAcil servise başvuran hayatını kaybeden travma hastalarının büyük çoğunluğunu toraks travmaları oluşturur. Toraks travmalarının, travmalar arasındaki oranı %10-15 civarında olup, travmaya bağlı ölüm oranı ise %25 civarındadır. Sternum fraktürlerinde mortalite oranı %0,7'nin üzerinde olmakla birlikte, özellikle fraktürler, dislokasyonlarla birlikte ve mediastinal hemoraji, miyokardiyal kontüzyon ve vasküler lezyonlar da eşlik ediyor ise mortalite oranı %25-40'lara kadar yükseltiği bilinir. Çalışmamız 07.09.2009 ile 01.09.2019 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil ve Travmatoloji Hastanesi Acil Servisine göğüs travması nedeniyle başvuran hastalardan çekilen bilgisayarlı tomografisinde sternum kırığı saptanan 152 hasta retrospektif olarak yaş, cinsiyet, travma etiyolojisi, ek sistem yaralanması, ek toraks yaralanmaları, sternum kırık lokalizasyonu ve tipi, uygulanan tanı yöntemleri, NISS ve ISS skoru kardiyak yaralanmanın olması üzerine mortalite açısından inceleme yapıldı. Hastaların 124'ü (%82)erkek,28'i (%13) kadındı. Hastaların 95'i (%62) AİTK, 20'si (13) ADTK, 7'si (%5) ASY, 16'sı (%11) yüksekten düşme,10'u (%7) motosiklet kazası, 4'ü (%3) darp idi. Hastaların 85'inde (%55.9) kardiyak yaralanma, 101'inde (%66) kot fraktürü, 73'ünde (%48) pnömotoraks, 77'sinde (%51) hemotoraks, 15'inde (%10) Pnömomediastinum, 80'nında (%53) akciğer kontüzyonu, 23'ünde (%15) akciğer laserasyonu, 27'sinde (%18) inrakranial kanama, 17'sinde (%11) yüz yaralanmaları, 37'sinde (%24) ekstremite ve pelviks yaralanmaları, 15'inde (%10) abdominal organ yaralanmaları, 24'ünde (%16) skapula fraktürü, 13'ünden (%9) klavikula fraktürü, 45'inden (%30) Torakalvertebrafraktürü görüldü. Hastaların sternum fraktür lokalizasyonu ve tipine göre 94'nün (%62) manubrium kırığı, 54'ünün (%36)korpus kırığı, 4'nün (%3) manubrium+korpus, 84'nün (%55) deplase kırık, 68'nin (%45) non deplase kırık, 33'nün (%22) deplase parçalı kırık mevcut idi. Hastaların 44'ü (%30) troponin pozitif, 27'sinin (%18) EKO da kardiyak yaralanma görüldü. Hastaların NISS skoru kardiyak yaralanması olanlarda 42.31+13.12, ISS skoru kardiyak yaralanması olanlarda 34.92+11.78 görüldü. 152 sternum fraktürü olan hastalarımızın 12 tanesi exitus olup, mortalite oranı %7.8 idi. Sonuç olarak sternum fraktürlerinin erken tanı konulması gerekir, çünkü mortalitesi yüksek olduğu ve ek patolojilerle birlikte mortalitesi daha da yükseldiği kanaatine vardık.en_US
dc.description.abstractThe majority of trauma patients admitted to the emergency department who lost their lives constitute thoracic trauma. The rate of thoracic traumas among traumas is around 10-15%, and the mortality rate due to trauma is around 25%. Although the mortality rate in sternum fractures is over 0.7%, it is known that the mortality rate increases up to 25-40%, especially if fractures are accompanied by dislocations and mediastinal hemorrhage, myocardial contusion and vascular lesions. In our study, 152 patients who were diagnosed with sternum fractures on computed tomography taken from patients who were admitted to Dicle University Medical Faculty Emergency Medicine and Traumatology Department Adult Emergency Service between 07.09.2009 and 01.09.2019. Mortality was investigated for additional thoracic injuries, location and type of sternum fracture, diagnostic methods applied, NISS and ISS score due to the presence of cardiac injury. 124 (82%) of the patients were male and 28 (13%) were female. 95 (62%) of the patients were AITK, 20 (13%) were ADTK, 7 (5%) were ASY, 16 (11%) were falling from a height, 10 (7%) were in motorcycle accident, 4 (3%) was assaulted. Cardiac injury in 85 (55.9%) patients, rib fracture in 101 (66%), pneumothorax in 73 (48%), hemothorax in 77 (51%), pneumomediastinum in 15 (10%), 80 ' lung contusion in 19 (53%), lung laceration in 23 (15%), intracranial bleeding in 27 (18%), facial injuries in 17 (11%), extremity and pelvic injuries in 37 (24%), There were abdominal organ injuries in 15 (10%), scapula fracture in 24 (16%), clavicle fracture in 13 (9%), and thoracalvertebrafracture in 45 (30%). According to the location and type of sternum fracture of the patients, 94 (62%) had manubrium fracture, 54 (36%) had corpus fracture, 4 (3%) had manubrium + corpus, 84 (55%) had displaced fracture, 68 ' (45%) had non-displaced fractures, 33 (22%) had displaced comminuted fractures. 44 (30%) of the patients were troponin positive, 27 (18%) of them had cardiac injury on ECHO. NISS score of the patients was 42.31 + 13.12 in patients with cardiac injury and 34.92 + 11.78 in those with ISS score. Twelve of our patients with 152 sternum fractures died, and the mortality rate was 7.8%. In conclusion, sternum fractures should be diagnosed early, because we concluded that their mortality is high and mortality increases even more with additional pathologies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSternumen_US
dc.subjectKırıken_US
dc.subjectKalp yaralanmasıen_US
dc.subjectMortaliteen_US
dc.subjectFractureen_US
dc.subjectHeart injuryen_US
dc.subjectMortalityen_US
dc.titleAcil servise başvuran toraks travmalı hastalarda sternum ve kot fraktürlerinin mortalite ve prognoz üzerindeki etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of sternum and denim fractures on mortality and prognosis in patients with thoracic trauma administering to emergency serviceen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Acil TıpAna Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record