Show simple item record

dc.contributor.authorSaruhan, Berna Güney
dc.contributor.authorSağsöz, Hakan
dc.contributor.authorTopaloğlu, Uğur
dc.date.accessioned2021-03-24T11:11:33Z
dc.date.available2021-03-24T11:11:33Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationSaruhan, B. G., Sağsöz, H. ve Topaloğlu, U. (2020). Sıçanların meme dokusunda gebelik, laktasyon ve involusyon periyodları süresince ghrelin, obestatin ve leptin dağılımı. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(2), 166-171.en_US
dc.identifier.issn1307-9972
dc.identifier.issn1308-0679
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1406943
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6495
dc.description.abstractMemeli yavruları için süt önemli bir besin kaynağıdır. Süt üretiminde ve salınımında önemli rol oynayan memede bu bakımdan önemli bir organdır. Bu çalışmada, immünohistokimyasal boyama ile ratların meme bezinde peptit hormonları olan leptin, ghrelin ve obestatin ekspresyonu ve lokalizasyonunun gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, çalışmada 35 adet erişkin dişi sıçanlar kullanılmıştır. Alveol ve kanal epitel hücrelerinde ghrelin immunreaksiyonunun, gebeliğin 1. döneminde zayıf, gebeliğin 2. ve 3. dönemleri ile laktasyon periyodunda güçlü, involüsyon periyodunda ise zayıf olduğu tespit edilmiştir. Obestatin immunreaksiyonun, gebeliğin tüm dönemlerinde ve laktasyon periyodunda alveol ve kanal epitel hücrelerinde güçlü olduğu, involüsyon periyodunda ise zayıfladığı görülmüştür. Leptinin tüm periyodlarda güçlü bir immunreaksiyon gösterdiği belirlenmiştir. Bağdoku (özellikle yağ hücreleri) ve miyoepitel hücrelerinde obestatin ve leptinin orta yoğunlukta bir immunreaksiyon gösterdiği oraya konulmuştur. Sonuç olarak, sıçan meme bezinin aktif dönemde ghrelin, obestatin ve leptin için önemli bir kaynak oluşturduğunu ileri sürebiliriz.en_US
dc.description.abstractMilk is an important food source for mammal youngs. Udder, which play an important role in milk production and release, are important organs in this respect. In this study, we aimed to show the localization and expression of the peptide hormones leptin, ghrelin and obestatin by immunohistochemical method in udder tissue. For this purpose, 35 adult female were used in the study. It was observed that Ghrelin immunoreactivity, which was weak in the first period of pregnancy in the alveolar and duct epithelium, increased in the 2nd and 3rd periods of the staining, became stronger during the lactation period and decreased in the involution. In staining with obestatin, intense staining was observed in alveoli and canal epithelium in all periods of pregnancy and lactation period, while it was observed to decrease in involution. A strong staining was observed in all periods in leptin immunoreactivity. Moderate staining with obestatin and leptin was detected in adipose, connective tissue and myoepithelial cells. As a result, we can say that the mammary gland is an important source of ghrelin, obestatin and leptin in active period.en_US
dc.description.sponsorshipDicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DÜBAP) tarafından VETERİNER.15.001 numaralı proje ile desteklenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesien_US
dc.relation.isversionof10.47027/duvetfd.824424en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGhrelinen_US
dc.subjectLeptinen_US
dc.subjectİnvolüsyonen_US
dc.subjectGebeliken_US
dc.subjectObestatinen_US
dc.subjectInvolutionen_US
dc.subjectPregnancyen_US
dc.titleSıçanların meme dokusunda gebelik, laktasyon ve involusyon periyodları süresince ghrelin, obestatin ve leptin dağılımıen_US
dc.title.alternativeDistribution of ghrelin, obestatin and leptin in the mammary gland of rats during the periods of pregnancy, lactation and involutionen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage166en_US
dc.identifier.endpage171en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5111-5424en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5456-697Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8306-491Xen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSaruhan, Berna Güney
dc.contributor.institutionauthorSağsöz, Hakan
dc.contributor.institutionauthorTopaloğlu, Uğur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record