Show simple item record

dc.contributor.advisorErdoğan, Selim
dc.contributor.authorToprak, Lokman
dc.date.accessioned2020-08-31T13:13:31Z
dc.date.available2020-08-31T13:13:31Z
dc.date.issued1999
dc.date.submitted1999
dc.identifier.citationToprak, L. (1999). Turizm sektörünün genel ekonomik denge içerisindeki yeri. Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6253
dc.description.abstractBir ekonomik faaliyet olarak turizmin ekonominin genel dengesi içindeki yeri ve etkinliği hızlı bir biçimde değişmektedir. Genel ekonomik denge içindeki bu değişim henüz tamamlanmış değildir, sürmektedir. Bu süreçte, Turizm Sektörünün genel denge içindeki tam yerini 2000'li yılların başında alacağı anlaşılmaktadır. Turizm sektöründe izlenen bu gelişmelerin, genel ekonomik dengede, sektörün payı açısından yarattığı değişmenin etkilerini, makro göstergeleri zaman serilerinden izlemek mümkündür. Makro göstergelerde izlenen bu gelişme eğiliminin bir sonucu olarak turizm sektörünün Türk ekonomisinin genel dengesi içindeki yeri ve etkinliği de değişmiştir. Mevcut dengedeki göstergeler; 1997 yılı itibariyle, Gayri Safi Milli Hasıla içinde sektör payının yüzde 4.2 olduğunu göstermektedir. Toplam sabit sermaye yatırımları içinde İse; 10 yıl önce binde 8 olan turizm sektörü sabit sermaye yatırımlarının payı, son yıllarda yüzde 6'ya yükselmiştir. Benzer gelişme ve değişme eğilimi turizm gelirleri açısından da izlenmektedir. Turizm gelirlerinin Türkiye'nin toplam döviz gelirleri içindeki payı bu dönem içinde yüzde 3. 7 'den yüzde 14. Fe yükselmiştir. Sektördeki gelişmenin sektörler arası ilişkileri de etkileyerek, ekonominin genel dengesinde yapısal bir değişmeye de neden olduğu görülmektedir. Turizm sektöründeki bu gelişme eğilimine bağlı olarak, artan dış ve iç talebin yarattığı baskı sonucu; genellikle tüketim mallan üreten sanayi dallarında ve başta ulaştırma olmak üzere tüm hizmet sektörünün alt kesimlerinde hızlı bir değişme yaşanmıştır. 1992 yılında, sektör yatınmlannın Input-Output tekniği ile ölçülmesine yönelik olarak yapılan bir çalışmada bulunan sonuçlara göre; turizm sektörünün girdi kuUanımı yoluyla uyardığı sektör sayısı 33 olarak saptanmıştır. Çalışmanın önemli bir başka bulgusu da, yüksek döviz üreten bu sektörün kendi ithalat bağımlılığının son derece düşük olmasıdır. Aynı zamanda Türk ekonomisinin genel dengesinde yer alan sektörler içinde uluslararası rekabete en açık sektördür. Bir ekonomik faaliyet olarak turizm, Türkiye ekonomisi içinde geçen 30 yıllık sürede oldukça tempolu bir gelişme göstermiştir. 1963 yılındaki 7.7 milyon dolarlık turizm geliri seviyesinden 1997 sonunda 8.1 milyar dolarlık bir gelir düzeyine, 236 bin kişilik turist girişiseviyesinden 9.5 milyon kişilik turist girişi seviyesine ulaşmıştır. Tüm bu göstergeler turizmin ekonomik anlamda genel ve çok önemli bir paya sahip olduğunu; bunun da ötesinde, iktisat politikası kararlarını etkileyebilecek bir düzeye geldiğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe place and effectiveness of tourism in the economic activity of the general Turkish economic structure changes rapidly. This change in the general economic balance is not yet complete, it is continuing. The tourism sector is expected to have its permanent place in the general economic balance at the begining of 2000s. As a result op this development trend observed in the macro indicators, the place and effectiveness of the tourism sector in the general balance of the Turkish economy also changed. The effects of the changes caused by these developments in the tourism sector, regarding the general economic balance of the sector's share, can be observed in the time series of macro indicators. According to indicators in the current balance, the sector's share in the gross national product was 4.2 percent as of 1997 The share of the tourism sector in the fixed capital investment, which was 0.8% 10 years ago, increased to 6 percent during the past few years. A similar development and change was also observed in tourism revenues. The share of tourism revenues increased from 3.7 percent to 15 percent during this period. It is also observed that by affecting relations between different sectors, developments in the sector result in a structural change in the general economic balance. As a result of the pressure created by the increasing domestic and foreign demands based on the development trend in the tourism sector, a rapid change was experienced in the sub-groups of all service sectors including the transportation sector, as well as industrial sectors producing mostly consumer goods. According to a study conducted in 1992 to measure sector investments with the input-output technique, the number of sectors stimulated by the tourism sector through inputs was determined as 33. Another important result produced by this study is that exports dependent on this sector which generates a huge amount of foreign currency is extremely low. And also among all sectors included in dhe general balance of the Turkish economy, the tourism sector is the most susceptible to international competition As an economic stimulator, the tourism sector has performed rapid developments in the Turkish economy over the past three decades. Annual tourism revenues which was $7.7en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectTurizm sektörüen_US
dc.subjectEkonomik dengeen_US
dc.subjectEkonomien_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectTourism sectoren_US
dc.subjectEconomic balanceen_US
dc.subjectEconomyen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.titleTurizm sektörünün genel ekonomik denge içerisindeki yerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye ve Ekonomi Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID60124en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3144-2613en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorToprak, Lokman


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record