Show simple item record

dc.contributor.authorKocakaya, Serhat
dc.date.accessioned2014-07-03T10:26:39Z
dc.date.available2014-07-03T10:26:39Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/61
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, öğrenci başarısını etkileyen etmenleri ve bu etmenler arasındaki ilişkileri path analizi tekniği ile inceleyip path analizinin alan eğitimi çalışmalarına uygunluğunu tartışmaktır. Çalışma, 2006?2007 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır il merkezinde bulunan dört farklı lisenin 2. ve 3. sınıfında öğrenim gören 167 öğrenci üzerinde yürütülmüştürYapılan analizler sonucu, öğrencilerden hem BDİÖ hem de BD7E ile öğrenim görenlerin elektrostatik konusu ile ilgili başarılarının grupların her ikisinde de öğrencilerin başarı testinden aldıkları puanlarla birlikte kavram testinden aldıkları puanların ön-teste kıyasla son-testte önemli bir artış gösterdiği (P<0,05) saptandı. Ayrıca, uygulama sonunda öğrencilerin hem fizik ve bilgisayara yönelik tutumlarında hem de fizik dersine yönelik öz yeterlik ve algılarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü. Path analizi ile yapılan incelemeler sonucunda; demografik özelliklerin öğrencilerin bu çalışmadan elde ettikleri fizik başarıları üzerinde bir etkiye sahip olmadığı saptanırken aynı özelliklerden annenin eğitim düzeyi ile ailenin gelir düzeyinin öğrencinin ilköğretim başarı notları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu, cinsiyet ve babanın eğitim düzeyinin ise öğrencinin ilköğretim başarısında etkili olmadığı saptanmıştır. Duyuşsal özelliklerden olan fizik dersine yönelik tutum ile öz yeterlik ve algısının da öğrenci başarısı üzerinde net bir etkisinin olmadığı gözlendi. Ön-test ve son-test olarak uygulanan kavram testindeki önermelere öğrenciler tarafından verilen doğru ve yanlış cevaplar frekans boyutunda incelendiğinde, uygulanan öğrenme yaklaşımlarının öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını genel olarak azalttığı, ancak bazı önermelerde ise artışa neden olduğu görüldü. Öğrencilerle yapılan yarı-yapılandırılmış mülakatlar incelendiğinde, genel olarak bilgisayar destekli uygulamaların öğrencilerin fizik dersine yönelik motivasyonlarını arttırdığı, fiziğe bakış açılarını olumlu yönde değiştirdiği ve günlük yaşamla olan iç içeliğini fark ettikleri belirlendi. Anahtar Kelimeler: Path analizi, bilgisayar destekli yapılandırmacı öğrenme, demografik özellikler, elektrostatik, başarı. The main aim of this study is to investigate the factors that affect student achievement and relations among these factors by path analysis technique and to discuss whether this technique is appropriate for the studies of field education. The study was conducted on 167 students studying grade 2 and 3 of four different high schools in Diyarbakır province center in 2006-2007 educational year. It was determined that there was a significant increase in students? scores got through achievement test and the scores taken from the concept test in the post-test compared to the pretest (P<0.05) for both groups. Moreover, at the end of the study, there was not a statistically significant difference in both students? attitudes towards both physics and computer, and students? self efficacy and perception towards physics. From the results of the path analysis, it was determined that there was not any effect of the demographical properties on students? physics achievement, but some of them, e.g., mother?s educational level and income level of family had a positive effect on students? primary education achievement, while gender and father?s educational level had not any effect on those of the students. It was observed that attitude and self efficacy perception which are affective properties had no effect on students? achievement sharply.When the right and wrong answers by students to the concept test were examined according to their frequency, the applied learning approaches decreased the present misconceptions in general but they were increased in some of the propositions.The examination of semi-constructed interviews revealed that, in general, computer assisted applications increased students? motivation towards physics. They changed students? look towards physics positively and they help students to release it is intertwined with every day life.Keywords: Path analysis, computer aided constructivist learning, demographic properties, electrostatic, achievement.en_US
dc.description.sponsorshipDicle Üniversitesien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectFizik,Eğitim,Eğitim psikolojisien_US
dc.titleLise öğrencilerinin fizik dersindeki başarılarını etkileyen etmenler arasındaki ilişkilerin path analizi tekniği ile incelenmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.department0-Belirleneceken_US
dc.contributor.authorID145877
dc.contributor.authorID0000-0002-5576-3780en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKocakaya, Serhat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal