Show simple item record

dc.contributor.authorDağlı, Abidin
dc.contributor.authorÖter, Ömer Murat
dc.contributor.authorÖter, Suphiye
dc.date.accessioned2020-08-26T12:34:12Z
dc.date.available2020-08-26T12:34:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDağlı, A., Öter, Ö. M. ve Öter, S. (2015). Anadolu liselerinin örgütsel değerlere göre yönetilme düzeyi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 216-242.en_US
dc.identifier.issn1305-0060
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6185
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/786728
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Anadolu liselerinde görevli öğretmenlerin görüşlerine göre, Anadolu liselerinin örgütsel değerlere göre yönetilme düzeyini belirlemektir. Genel tarama modelinde yapılan araştırmanın evrenini, 2012-2013 eğitim- öğretim yılında Mardin il merkezindeki resmi beş Anadolu Lisesinde görevli 213 öğretmen, örneklemini ise random yöntemiyle seçilen 182 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada, Yılmaz (2006) tarafından geliştirilen 25 maddelik “Değerlere Göre Yönetim Ölçeği” kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Verilerin analizi sonucunda; öğretmenlerin okullarının örgütsel değerlere göre yönetilme düzeyine ilişkin görüşlerinin aritmetik ortalaması “çok katılıyorum” düzeyinde yer almıştır. Öğretmenlerin en yüksek derecede katıldıkları ilk üç madde, “diğer insanlara iyilik yapmak erdem olarak görülür”, “zor durumda olan kişilere yardım edilir” ve “insanlara insan oldukları için saygı gösterilir.” En düşük derecede katıldıkları ilk üç madde ise “verilen kararlarda duygusal davranılmaz”, “bireylerin bağımsız çalışmayı tercih etmelerine saygı gösterilir” ve “yapılan işlerde önce iç huzur düşünülür”. Öğretmenlerin örgütsel değerlere göre yönetilme düzeyine ilişkin görüşleri arasında cinsiyet, mesleki kıdem, alan ve öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı fark saptanmamıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine Anatolian High Schools’ level of being managed by organizational values with respect to the views of the teachers working in Anatolian High Schools. The research is in survey model. The population of the study consists of 213 teachers working in five state schools in the city centre of Mardin during the 2012-2013 academic year. 182 teachers are chosen from the research population with random sampling method and they consist of the sample. “The Management by Values Scale” which was developed by Yılmaz (2006) and consists of 25 items is used for data collection. The significance level was set at 0.05. Among the findings of the study are; the mean of teachers’ views on levels of being managed by values is at “strongly agree” level. The first three items which the teachers agree the most are in turn; “helping others is seen as a virtue”, “the people having difficulty are helped” and “people are respected just because they are human beings”. On the other hand the first three items which the teachers agree the least are in turn; “people do not behave emotionally in their decisions”, “individuals’ choice of independent working is respected” and “Inner peace is considered first in practices”. No significant difference is found among the teachers’ views on management by values for the variables of gender, seniority, major and educational level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeğeren_US
dc.subjectÖrgütsel değerleren_US
dc.subjectDeğerlere göre yönetimen_US
dc.subjectAnadolu lisesi öğretmenlerien_US
dc.subjectValueen_US
dc.subjectOrganizational valuesen_US
dc.subjectManagement by valuesen_US
dc.subjectTeachers of anatolian high schoolsen_US
dc.titleAnadolu liselerinin örgütsel değerlere göre yönetilme düzeyien_US
dc.title.alternativeAnatolian high schools’ level of management by valuesen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.startpage216en_US
dc.identifier.endpage242en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID123817en_US
dc.contributor.authorID24203en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3721-3259en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record