Show simple item record

dc.contributor.advisorDağ, Ahmet
dc.contributor.authorDoğru, Arzum Güler
dc.date.accessioned2020-08-18T11:25:56Z
dc.date.available2020-08-18T11:25:56Z
dc.date.issued2001
dc.date.submitted2001
dc.identifier.citationDoğru, A. G. (2001). Tip 1 ve tip 2 diabetes mellitus hastalarında dişeti oluğu sıvısı beta glukuronidaz ve elastaz düzeylerinin incelenmesi. Doktora tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6060
dc.description.abstractÇalışmayı planlamadaki amacımız, Tip I ve Tip II kontrollü ve kontrolsüz diyabetli bireylerde hastalık şiddetini yansıtan klinik parametreler ve dişeti oluğu sıvısı (DOS) elastaz ve beta-glukuronidaz enzim düzeylerini saptamak ve birbirleriyle olası ilişkilerini incelemekti. Çalışmamız, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Anabilim dalında Diabetes Mellitus teşhisi konmuş 120 hasta üzerinde yürütüldü. Hastalar Tip I DM ve Tip II DM olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tip I ve Tip II diabetes mellitus grupları da HbAlc seviyelerine göre kendi içinde metabolik kontrollü ve metabolik kontrolsüz olarak ayrıldı. Hastaların periodontal durumlarını değerlendirmek için plak indeksi, gingival indeks ve cep derinliği ölçümü yapılmış sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Hastalar klinik parametreler açısından değerlendirildiğinde tüm ağız ortalama CD, Gİ ve Pİ değerleri Tip I ve Tip II diyabetik metabolik kontrolsüz gruplarda metabolik kontrollü gruplardan daha yüksek bulundu (p<0.05). Hastalardan alınan DOS örneklerinde PG ve EBA düzeyleri spektrofotometrik yöntemle incelendi. DOS PG ve elastaz düzeyleri total enzim aktivitesi ve enzim konsantrasyonu ifade biçimleriyle her iki enzim için de metabolik kontrolsüz diyabet gruplarında metabolik kontrollü diyabetik gruplara göre daha yüksek bulundu. Gruplar Tukey's HSD testi ile ikişer ikişer karşılaştırıldığında elastaz konsantrasyon düzeylerinin metabolik kontrolsüz gruplarda metabolik kontrollü gruplara göre anlamlı oranda yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Total elastaz enzim aktivitesi değerleri de yine metabolik kontrolsüz gruplarda metabolik kontrollü gruplara göre anlamlı oranda yüksekti (p<0.05). PG enzim düzeyleri açısından oluşturulan gruplar incelendiğinde metabolik kontrolsüz gruplarda pG enzim konsantrasyonu metabolik kontrollü gruplara göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0.05). Total pG enzim aktivitesi düzeyleri metabolik kontrolsüz gruplarda metabolik kontrollü gruplardan daha yüksek olarak saptandı (p<0.05). Metabolik kontrolsüz gruplar (grup I ve III) ve metabolik kontrollü gruplar arasında, her iki enzimin total enzim aktivitesi ve enzim konsantrasyonu düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05). Metabolik kontrollü gruplar arasında, total enzim aktivitesi ve enzim konsantrasyonu bakımından her iki enzim içinde anlamlı fark saptanmadı. Klinik parametreler ile DOS |3G ve EBA arasındaki korelasyonlar incelendiğinde, her 4 grupta da sabit ve sürekli korelasyonların olmadığı tespit edildi. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular ışığında, diyabetik hastalarda, metabolik kontrol düzeyinin periodontal dokular üzerinde etkilerinden söz etmek mümkündür. Sonuç olarak kötü metabolik kontrolün, periodontal hastalığın agresivliği yönünde bir risk faktörü olabileceği kanısına varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the clinical parameters involved in determining the acuity of the disease in Type I and Type II controlled and uncontrolled diabetics, to determine the elastase and beta-glucuronidase (0G) enzyme levels of Gingival Crevicular Fluid (GCF), and the potential interrelationships among these two factors. Our study was based on 120 subjects diagnosed with Diabetes Mellitus at the Endocrinology Department at the Dicle University Medical School. The subjects were first separated into two groups, corresponding to Type I and Type II DM. Based on their HbAlc levels, each group was further divided into two subgroups of controlled metabolics and uncontrolled metabolics. In order to evaluate the periodontal conditions of the subjects, the plaque index, gingival index, and pocket depth measurements of each subject were taken and statistically analyzed. When the subjects were compared based on these clinical parameters, the average mouth PD, GI and PI values in Type I and Type II uncontrolled metabolic diabetics were found to be higher than those in the controlled metabolic groups (p < 0.05). The PG and EBA levels of the GCF samples taken from the subjects were analyzed using the "spectrophotometric method". GCF, PG and elastase levels for both enzymes, in terms of total enzyme activity and total enzyme concentration, were found to be higher in the uncontrolled metabolic diabetic groups than in the controlled metabolic diabetic groups. When all of the groups were compared in pairs using Tukey's HSD test, elastase concentration levels in the uncontrolled metabolic groups were found to be significantly higher than those in the controlled metabolic groups (p < 0.05). Total "elastase" activity levels were also found to be significantly higher in the uncontrolled metabolic groups than in the controlled metabolic groups (p < 0.05). When looking at the groups that were based on the pG enzyme levels, the PG enzyme concentration levels were found to be significantly higher in the uncontrolled metabolic groups than in the controlled metabolic groups (p < 0.05). Likewise, total PG enzyme activity levels were found to be higher in the uncontrolled metabolic groups than in the controlled metabolic groups. Between the uncontrolled metabolic groups (groups I and II) and the controlled metabolic groups, total enzyme activity and the enzyme concentration levels IIIof the two enzymes were found to be statistically significant (p < 0.05). Among the controlled metabolic groups, a statistically significant relationship was not found between the total enzyme activity and the enzyme concentration levels of the two enzymes. When we determine the correlation between the clinical parameters and the GCF, pG and EBA levels, we found no constant and continuous correlation among the 4 groups. The findings in this study indicate that in patients with diabetics, metabolic control levels play a role on the health of periodontal tissues. We have reached the conclusion that "bad metabolic control" is a potential risk factor in the aggressiveness of the periodontal disease.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectDiabetes mellitusen_US
dc.subjectDişeti hastalıklarıen_US
dc.subjectDişeti oluğu sıvısıen_US
dc.subjectBeta glukuronidazen_US
dc.subjectElastazen_US
dc.subjectGingival diseasesen_US
dc.subjectGingival crevicular fluiden_US
dc.subjectBeta glukuronidaseen_US
dc.subjectElastaseen_US
dc.titleTip 1 ve tip 2 diabetes mellitus hastalarında dişeti oluğu sıvısı beta glukuronidaz ve elastaz düzeylerinin incelenmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID154582en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDoğru, Arzum Güler


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record