Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirant, Ayda
dc.contributor.authorDeniz, Mustafa
dc.date.accessioned2020-08-18T10:38:03Z
dc.date.available2020-08-18T10:38:03Z
dc.date.issued1999
dc.date.submitted1999
dc.identifier.citationDeniz, M. (1999). Ratlarda plexus myentericus harabiyetinde ince barsakta meydana gelen morfolojik değişiklikler. Doktora tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6053
dc.description.abstractDaha önce yapılan çalışmalarda, katyonik surfaktan benzalkonium chloride'in rat ince barsak serozasına uygulamasının plexus myentericus'taki ganglion hücrelerini % 90 dan daha fazla tahrip ettiğini göstermiştir. Bu çalışmada amacımız, benzalkonium chloride ile oluşturulan plexus myentericus harabiyetinden sonra ince barsağın morfolojik yapısında meydana getireceği değişiklikleri ve segmental myenterik plexus harabiyetinin ince barsağın başka yerlerinde de morfolojiyi değiştirip değiştirmediğini araştırmaktır. Buna ek olarak benzalkonium chlorid uygulamasından sonra meydana gelen yangı ve içerik stazisinin bu morfolojik değişikliklerdeki rollerini belirlemektir. Çalışmamızda toplam 40 adet erkek Sprague-Dawley rat kullanıldı. Ratlar, kontrol, denervasyon, intraluminal stazis ve kimyasal yangı gruplarına ayrıldı. Genel anesteziden sonra orta hatta abdominal ensizyon yapılarak ceacum'un 20-25 cm proximalinde 4-6 cm'lik ince barsak segmenti karın boşluğundan çıkarıldı. Proximal ve distal sonu serozadan geçirilen ipek iplik ile işaretlendi. İşaretlenen kısmın seroza yüzeyine kontrol grubunda tuzlu su solüsyonu (%0,9), denervasyon grubunda benzalkonium chloride solüsyonu (%0,062), kimyasal yangı grubunda asetik asit solüsyonu (%5) damlatıldı, intraluminal stazis grubunda ise kısmi barsak obstruksiyonu oluşturuldu. Uygulamadan 28 gün sonra histolojik çalışma için uygulama segmentinden, uygulama segmentinin 20-25 cm proximalinden ve 10-15 cm distalinden doku alındı. Fiksasyondan sonra doku alkolde dehidrate edildi, parafine gömüldü ve mikrotomla kesildi. Daha sonra kesitler Hematoxilen-Eozin, Hematoxilen-Van Gisseon ve Metilen Blue-Basik Fuksinle boyandı. Morfolojik değişiklikler ve ganglion hücre sayıları ışık mikroskobunda incelendi. Benzalkonium chloride uygulaması, uygulama segmentinde myenteric nöron sayısını % 85 kadar azaltı. Denervasyon, uygulama ve proximal segmentlerde villus uzunluklarını, kript derinliklerini ve düz kas kalınlıklarını artırdı, fakat distal segmentte sadece kas tabakasında kalınlık artışı vardı. Kimyasal yangı ve intraluminal stazisin morfolojik değişikliklerdeki etkileri ise daha azdı. 46Sonuç olarak, plexus myentericus harabiyeti uygulama ve proximal segmentlerde mukoza morfolojisini, tüm ince barsak boyunca da düz kas tabakasının morfolojisini değiştirmektedir.en_US
dc.description.abstractIt has been shown in previously study that application of the cationic surfactant benzalkonium chloride to the small intestine serosa of the rat, to destroy the myenteric plexus ganglion cells more than 90 %. In this study, our goals were to determine morphologycal changes in the rat small intestine occured after myenteric plexus destruction by benzalkonium chloride and whether segmental myenteric plexus destruction alters morphology elsewhere in the small intestine. In addition, we also investigated the role of inflammation and intraluminal stasis in the pathogenesis of the morphological changes associated with benzalkonium chloride application. In our study, a total fourty male Sprague-Dawley rat were used. Rats were divided into four groups: Control, denervation, intraluminal stasis and chemical inflammation groups. After general anesthesia a midline abdominal incision was made and 4-6 cm segment of small intestine, that began 20-25 cm proximal to the ceacum, was exteriorized. The proximal and distal ends were delineated with serosal silk suture tags. In control group, a saline solution (0,9%), in denervation group a benzalkonium chloride solution (0,062 %), in chemical inflammation group acetic acid solution (5 %) was dripped onto the serosal surface of the marked segment, intraluminal stasis created by partial obstruction. 28 days after treatment, tissue was taken from treated segment, 15-20 cm proximal to the treated segment, and 10-15 cm distal to the treated segment for histological study. After fixation, tissues were dehydrated in alcohol, embedded in paraffin, and then sectioned with a microtome. Sections were then stained with hematoxylen-eozin, hematoxylen-van -gieson and methylen blue- basic fuchsin. Morphologycal changes and the number of ganglion cells were examinated under light microscope. Benzalkonium chloride application reduced the number of myenteric neurons by 85 % in the treated segment. Denervation increased villus height, crypt depth, and muscle thickness in the treated and proximal segments, but only muscle 48thickness was increased in the distal segment. Effects of chemical inflammation and intraluminal stasis effects in morphological changes had minimal. As a result, myenteric plexus destruction is changed mucosa morphology in the treated and proximal segments, morphology of smooth muscle layer throughout the small intestine.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.titleRatlarda plexus myentericus harabiyetinde ince barsakta meydana gelen morfolojik değişiklikleren_US
dc.title.alternativeMorphological alterations occuring in small intestine in destruction of myenteric plexus of ratsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID9931en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6888-0388en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDeniz, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record