Show simple item record

dc.contributor.authorGüllü, Mehmet Nezir
dc.contributor.authorKadiroğlu, Ali Kemal
dc.contributor.authorOrak, Murat
dc.contributor.authorÜstündağ, Mehmet
dc.contributor.authorYılmaz, Mehmet Emin
dc.date.accessioned2020-04-20T12:57:08Z
dc.date.available2020-04-20T12:57:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGüllü, M.N., Kadiroğlu, A.K., Orak, M., Üstündağ, M. ve Yılmaz, M.E. (2013). Organofosfat zehirlenmelerinin sosyodemografik özellikleri ve pralidoksim verilme zamanı ile mortalite arasındaki ilişki. Dicle Tıp Dergisi, 40(4), 549-554.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5311
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/29/Dicle%20Med%20J-01738.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneU9ERTBOQT09
dc.description.abstractAmaç: Organofosfatlı ilaçlar tarım sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır ve ilaç zehirlenmelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde takip edilen organofosfat zehirlenme vakalarının sosyodemografik verileri, klinik bulguları ve pralidoksim (PAM) tedavisine başlanma zamanı ile mortalite arasındaki ilişki araştırıldı. Yöntemler: Çalışma kapsamında Ocak 2001 - Kasım 2009 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği’nde organofosfat zehirlenmesi nedeni ile takip edilen 179 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hazırlanan standart çalışma formlarına; sosyodemografik veriler, klinik bulgular, laboratuvar verileri, takip esnasında gelişen komplikasyonlar ve tedavi sonuçları kaydedildi. Hastalar ölen ve sağ kalan hastalar şeklinde gruplandırılarak sosyodemografik, klinik, laboratuvar sonuçları ve tedavi sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 179 hastanın 133 (%74,3)’ü kadın, 46 (%25,6)’sı erkek ve yaş ortalamaları 27,13+11,68 idi. Hastalarımızın 15’i (% 8,3) öldü. Ölen hastalarımızda okur-yazar olmama oranı % 66,6 iken sağ kalan hastalarda bu oran %30,4 idi. Ölen hastaların 13’ünde (% 86,6) nikotinik, 14’ünde (% 93,3) SSS bulguları görülürken, sağ kalanların 76’sında (% 46,3) nikotinik ve 62’sinde (% 37,8) SSS bulguları görüldü. PAM verilme zamanına göre hastalar değerlendirildiğinde; ilk 3 saatte (n=134), 3-6 saatte (n=36) ve 6 saatten sonra (n=9) olup, bu saatlere göre PAM tedavisi verilenlerin mortalite oranları sırasıyla; % 4,47 (n=6), % 19,4 (n=7), % 22,2 (n=2) olduğu tespit edildi. Sonuçlar: Organofosfat zehirlenmesi ile başvuran hastaların büyük çoğunluğunun eğitim düzeyinin düşük olup mortalite ile ilişkili bulunması eğitimin önemini göstermektedir. Ayrıca PAM tedavisi erken verilenlerde mortalite oranı daha düşük bulunmuş olup, PAM tedavisine erken başlanması mortaliteyi azaltmada önemlidiren_US
dc.description.abstractObjective: Organophosphates are commonly used in agriculture and mostly lead to intoxication. In this study, we examined the sociodemographic features, clinical findings, and the relationship between time to treatment with pralidoxime and mortality in patients with organophosphate poisoning treated in our clinic. Methods: We retrospectively examined hospital records of 179 patients who were managed for organophosphate poisoning in our clinic, between January 2001 and November 2009. Sociodemographic data, clinical findings, laboratory results, complications during follow-up, and outcomes were recorded. The patients were grouped as died and survived, and comparison of sociodemographic and clinical features, laboratory results, and treatment outcomes were performed. Results: Among 179 patients, 133 (74.3%) were female, 46 (25.6%) were male and mean age was 27.1+11.7 years. Fifteen (8.3%) patients died. Illiteracy rate among those who died was 66.6%, while it was 30.4% in those who survived. Among those who died, 13 (86.6%) had nicotinic and 14 (93.3%) had CNS signs. Assessment of cases by the time to PAM administration revealed mortality rates of 4.47% (n=6), 19.4 % (n=7), and 22.2% (n=2) for the first 3 hours (n= 134), 3-6 hours (n=36), and after 6 hours (n=9), respectively. Conclusion: A great majority of patients presenting with organophosphate poisoning were of low educational status, which was linked with mortality, indicates the importance of education. In addition, mortality rate was lower in patients who were administered PAM at an earlier period in the treatment process, suggesting the role of early PAM administration in reducing mortality.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectOrganofosfaten_US
dc.subjectPralidoksimen_US
dc.subjectMortaliteen_US
dc.subjectOrganophosphateen_US
dc.subjectPpralidoximeen_US
dc.subjectMortalityen_US
dc.titleOrganofosfat zehirlenmelerinin sosyodemografik özellikleri ve pralidoksim verilme zamanı ile mortalite arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeSociodemographic features of organophosphate poisonings and the relationship between time of pralidoxime administration and mortalityen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume40en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage549en_US
dc.identifier.endpage554en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID120161en_US
dc.contributor.authorID151563en_US
dc.contributor.authorID154757en_US
dc.contributor.authorID153042en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7768-2455en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0931-3359en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8102-6231en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2013.04.0331en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States