Show simple item record

dc.contributor.authorBükte, Yaşar
dc.contributor.authorOysu, Aslıhan Semiz
dc.contributor.authorEkici, Faysal
dc.contributor.authorHattapoğlu, Salih
dc.contributor.authorSakcı, Zakir
dc.contributor.authorFidan, Elif
dc.date.accessioned2020-04-10T06:45:28Z
dc.date.available2020-04-10T06:45:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBükte, Y., Oysu, A.S., Ekici, F., Hattapoğlu, S., Sakcı, Z. ve Fidan, E. (2014). Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Radyolojik bulgular. Dicle Tıp Dergisi, 41(2), 375-379.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5232
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/32/Dicle%20Med%20J-02137.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneU5EWXdNQT09
dc.description.abstractAmaç: Dyke-Davidoff-Masson Sendromu (DDMS) olan olguların kesitsel kranial görüntüleme bulgularının sunulması amaçlanmıştır. Yöntemler: Bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile unilateral serebral hemisferik atrofisi saptanmış olan 16 olgunun bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların 8’i kadın ve 8’i erkek olup, yaşları 5 ile 53 (ortalama: 24) arasında değişiyordu. Olguların 6’sı çocuk ve 10’u erişkindi. Olguların 5’inde BT ve 13’ünde MRG tetkiki yapılmıştı. Olguların görüntüleri retrospektif olarak incelenerek serebral parankimal bulgular ve kompansatuar kranial bulgular not edildi. Bulgular: Tüm olgularda unilateral serebral hemisfer atrofisi, ipsilateral kortikal sulkuslarda ve lateral ventrikülde genişleme mevcuttu. Hemisferik atrofi ile birlikte 6 olguda (%37,5) korpus kallozumun ipsilateral atrofisi, 13 olguda (%81) ipsilateral talamik atrofi, 8 olguda (%50) ipsilateral parahipokampal atrofi, 7 olguda (%44) ipsilateral serebral pedinkülde atrofi ve 3 olguda (%19) ipsilateral pons atrofisi saptandı. Olguların 13 tanesinde (%81) gliotik sinyal değişiklikleri gözlendi. Kompansatuar bulgulardan unilateral kalvariyal kalınlaşma 4 olguda (%25) fokal, 12 olguda (%75) diffüz olarak izlendi. Frontal sinüs ipsilateral yarımında genişleme 15 olguda (%94) ve ipsilateral temporal kemik havalanmasında artış ise 5 olguda (%31) mevcuttu. Sonuçlar: DDMS, serebral hemiatrofi ve kalvarial hipertrofi bulguları ile kendini gösteren bir sendromdur. Kesitsel radyolojik görüntüleme bulguları olgular arasında çeşitlilik gösterebilir.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this study was to present crosssectional cranial imaging findings of cases with DykeDavidoff-Masson syndrome (DDMS). Methods: The findings of 16 cases in whom unilateral cerebral hemispheric atrophy was detected at computed tomography and/or magnetic resonance imaging were retrospectively evaluated. The cases consisted of 8 females and 8 males, the ages ranged between 5 and 53 (mean:24). Six of the cases were children and 10 were males. Five of the patients had CT and 13 had MRI scan. The images were retrospectively evaluated and cerebral parenchymal findings and compensatory cranial findings were noted. Results: All cases had unilateral cerebral hemispheric atrophy, ipsilateral cortical sulcal and lateral ventricular dilatation. Together with hemispheric atrophy ipsilateral atrophy of corpus callosum in 6 cases (37.5%), ipsilateral thalamic atrophy in 13 cases (81%), ipsilateral parahippocampal atrophy in 8 cases (50%), ipsilateral cerebral pedincular atrophy in 7 cases (44%) and ipsilateral pontine atrophy in 3 cases (19%) were detected. Gliotic signal changes were observed in 13 cases (81%). Of compensatory findings, unilateral calvarial thickening was focal in 4 cases (25%), and diffuse in 12 cases (75%). There was expansion in ipsilateral half of frontal sinus in 15 cases (94%) and expansion in temporal bone aeration in 5 cases (31%). Conclusion: DDMS is a syndrome presenting with findings of cerebral hemiatrophy and calvarial hypertrophy. Cross-sectional radiological imaging findings may be variable among cases.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectDyke-Davidoff-Masson sendromuen_US
dc.subjectSerebral hemiatrofien_US
dc.subjectKalvarial hipertrofien_US
dc.subjectBilgisayarlı tomografien_US
dc.subjectManyetik rezonans görüntülemeen_US
dc.subjectDyke-Davidoff-Masson syndromeen_US
dc.subjectCerebral hemiatrophyen_US
dc.subjectCalvarial hypertrophyen_US
dc.subjectComputed tomographyen_US
dc.subjectMagnetic resonance imagingen_US
dc.titleDyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Radyolojik bulgularen_US
dc.title.alternativeDyke-Davidoff-Masson syndrome (cerebral hemiatrophy): Radiological findingsen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume41en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage375en_US
dc.identifier.endpage379en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID180663en_US
dc.contributor.authorID217964en_US
dc.contributor.authorID179219en_US
dc.contributor.authorID115327en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3894-7107en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6219-7097en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4293-1335en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4781-9729en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5144-3851en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2014.02.0434en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States