Show simple item record

dc.contributor.advisorEfe, Rıfat
dc.contributor.authorAslan, Mehmet
dc.date.accessioned2020-03-19T12:17:39Z
dc.date.available2020-03-19T12:17:39Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-12-28
dc.identifier.citationAslan, M. (2018). Çoklu zekâ kuramı temelli etkinliklerin modern genetik konularının öğrenme düzeyine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4912
dc.descriptionLisansüstü tezlerin elektronik ortamda toplanması, düzenlenmesi ve erişime açılması konusuna ilişkin yök'ün 18.06.2018 tarihli yönergesine istinaden artık bu tarihten sonra gizlilik şartı aranmayan bütün tezler erişime açılacaktır.en_US
dc.description.abstractBu çalışma Modern Genetik uygulamalarının Çoklu Zekâ Kuramına dayalı etkinliklerle işlenmesinde öğrencilerin akademik başarısı ve tutumlarına etkisini incelemek için yapılmıştır. Araştırma bir devlet Okulunda 42'i deney ve 21'i kontrol grubu olmak üzere 63 öğrenci ile yapılmıştır. Verilerin toplanması modern genetik başarı testi ve biyoteknoloji tutum ölçeği ile yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS paket programı yardımıyla yapılmış olup, analizde yüzde, frekans, ortalama, bağımsız örneklem t-Testi ve bağımlı örneklem t-Testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, araştırmanın bulgularından çoklu zekâ kuramının uygulandığı deney grubu öğrencileri lehine akademik başarıda anlamlı bir farkın oluştuğu, deney ve kontrol grupları arasında tutum açısından anlamlı bir fark oluşmadığı ve ayrıca cinsiyet değişkenine göre de gruplar içinde anlamlı bir farkın oluşmadığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis study was conducted to investigate the effects of modern genetics practices, enriched with multiple intelligence theory activities, on students' academic achievement and attitudes. The study was carried out with the participation of 63 students (Experimental: 42, Control: 21) studying in a state school in Silvan, a province of Diyarbakir. The data was collected through modern genetic achievement test and the biotechnology attitude scale. The data was analysed by using SPSS package program. Different criteria were used in the analysis such aspercentage, frequency, mean, independent sample t-Tests and dependent sample t-Tests. The findings revealed that there was a significantdifference in academic achievement in favour of experimental group students who were taught in a learning environment that included multiple intelligence theory-based activities. There was notany statistically significant difference between the experimental and control groups in terms of attitudes. Likewise, gender was not a significant factor when the groups were compared.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZekâen_US
dc.subjectÇoklu zekâen_US
dc.subjectModern genetiken_US
dc.subjectBiyology teachingen_US
dc.subjectMultiple intelligenceen_US
dc.subjectModern geneticsen_US
dc.titleÇoklu zekâ kuramı temelli etkinliklerin modern genetik konularının öğrenme düzeyine etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Biyoloji Eğitimi Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8196-309Xen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAslan, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record