Show simple item record

dc.contributor.authorAğaçayak, Elif
dc.contributor.authorYavuz, Mustafa
dc.contributor.authorTunç, Senem Yaman
dc.contributor.authorAkın, Gamze
dc.contributor.authorErtuğrul, Sabahattin
dc.contributor.authorYıldırım, Zeynep Baysal
dc.contributor.authorGül, Talip
dc.date.accessioned2020-02-14T13:23:48Z
dc.date.available2020-02-14T13:23:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationAğaçayak, E., Yavuz, M., Tunç, S.Y., Akın, G., Ertuğrul, S., Yıldırım, Z.B. ve diğerleri. (2019). Spinal veya genel anestezi ile yapılan elektif sezeryanlar ve anestezi verilmeyen normal doğumların neonatal sonuçlarının karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi. 46(2), 299-305en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/4461
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/73/Dicle%20Med%20J-03660.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpNek1EUXlNZz09
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada amacımız normal doğum hastalarını kontrol grubu olarak alarak anestezinin fetüs üzerine kısa dönem etkilerini araştırmak, spinal ve genel anestezinin karşılaştırılmasını yapmaktır. Yöntemler: Bu çalışmaya …… Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine doğum yapmak için başvurmuş, herhangi bir risk faktörü olmayan 50 normal doğum ve 50 spinal, 50 genel anestezi olmak üzere elektif olarak yapılan sezeryanlar dahil edildi. Hastaların yaşları, gravide, pariteleri, gebelik haftaları, doğum kilosu, 1.dakika ve 5.dakika apgarları kaydedildi. Doğum sonrası balon-valv-maske ihtiyacı olan ve yenidoğanın geçici taşipnesi olan bebekler kaydedildi. Bulgular: Çalışmamızda, her iki anestezi tipi ve normal doğum hastaları karşılaştırıldığında 1. dk apgar skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). 5.dk apgar skorları genel anestezi grubunda spinal anestezi grubuna göre anlamlı olarak daha düşük bulundu (p=0.018). Spinal anestezi grubundaki hastaların 50 (%100)’si, genel anestezi yapılan hastaların 45 (%90)’i, normal doğum yapılan hastaların 48 (%96)’sının 5 dakika apgar skorları>7 üzerinde olup spinal ve genel anestezi grupları arasında anlamlı bir farklılık izlendi (p:0.022). Gruplar arasında balon-valv-maske uygulanması ve yenidoğanın geçici taşipnesi açısından anlamlı bir farklılık izlenmedi (p>0.05). Sonuç: Sonuç olarak spinal anestezi erken dönem neonatal sonuçlar açısından daha iyi olup hangi anestezi yönteminin uygulanacağına her iki yöntemin avantaj ve dezavantajları, hastada mevcut olan patolojiler, operasyonun aciliyeti gibi faktörler, anestezistin deneyimi ve hastanın tercihi göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Genel anestezi yapılma zorunluluğu varsa tercih edilecek ilaçlar açısından fetüse depresan etkisi en az olanlar tercih edilmelidir.en_US
dc.description.abstractObjective: We aimed to investigate the short term effects of anesthesia on the fetus as a control group of patients who have a normal birth and to make a comparison of spinal and general anesthesia. Methods: Normal birth 50 patients without any risk factors and 50 spinal anesthesia and 50 general anesthesia patients with elective caesarean section, applied to giving birth to …..University Department of Obstetrics and Gynecology, were included in this study . The age of the patient, gravida, parity, gestational age, birth weight, 1th and 5th minute apgar score were recorded. It was saved infants needed balloon-valve-mask and infants with transient tachypnea of the newborn in the postpartum period. Results: In our study, 1 min Apgar scores was not significant difference patients who have a normal birth compared to patients who have both type of anesthesia (p> 0.05). 5.dk Apgar scores were significantly lower in genel anesthesia compared to spinal anesthesia group (p: 0.018). Patients who underwent spinal anesthesia 50 (100%), patients who underwent general anesthesia 45 (90%), patients who have normal birth 48 (96%) have 5-minute Apgar scores> 7. 5- minute Apgar scores> 7 was observed significant higher in spinal anesthesia group compared to general anesthesia group (p = 0.022). Requirement of balloon-valve-mask and transient tachypnea of the newborn was not significant difference between groups (p> 0.05). Conclusion: Spinal anesthesia are better in terms of early neonatal outcome, choice of anesthetic technique which will be used should be made on the basis of advantages and disadvantages of both techniques, comorbidities present in the patient, urgency of the operation, experience of the anesthesiologist and patient's choice. If general anesthesia will be required, the drugs with least depressor effect on the fetus should be preferred.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectAnestezien_US
dc.subjectNeonatal sonuçlaren_US
dc.subjectApgar skoren_US
dc.subjectAnesthesiaen_US
dc.subjectNeonatal outcomesen_US
dc.subjectApgar scoreen_US
dc.titleSpinal veya genel anestezi ile yapılan elektif sezeryanlar ve anestezi verilmeyen normal doğumların neonatal sonuçlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of neonatal outcomes of elective caesarean section performed with general anesthesia or spinal anesthesia and non-anesthesia normal birthen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume46en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage299en_US
dc.identifier.endpage305en_US
dc.relation.journalDicle Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ADen_US
dc.contributor.authorID202085en_US
dc.contributor.authorID188607en_US
dc.contributor.authorID114501en_US
dc.contributor.authorID155965en_US
dc.contributor.authorID153039en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4215-1371en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2583-2770en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5264-1972en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/dicletip.574822en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States