Show simple item record

dc.contributor.advisorErbatur, Serkan
dc.contributor.authorCalavul, Abdulkadir
dc.date.accessioned2017-12-04T12:29:04Z
dc.date.available2017-12-04T12:29:04Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/3495
dc.description.abstractGiriş ve amaç: Günümüzde yanık yarasının erken iyileşmesi için çeşitli yöntemlerle ilaçlar denenmektedir. Ancak yanık iyileşmesinde halen istenen etkiyi gösteren ilaç bulunmamaktadır. Bu amaçla plateletten zengin plazma ve büyüme faktörleri yara iyileşmesini arttırıcı ve yenileyici özelliklerinden dolayı tıbbın tüm alanlarında kullanılmaktadır. Bu deneysel çalışma plateletten zengin plazma(PRP) ve epidermal büyüme faktörü( EGF) ‘nün yanık yarası üzerine olan etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı’nda yapılan bu çalışmada, genel anestezi altında 350-450 gr ağırlığında 12-16 haftalık 48 adet Spraque-Dawley türü erkek rat kullanıldı. PRP elde etmek için 8 adet rat kullanıldı. Kalan 40 rat randomizasyon listesine göre her grupta 10 rat olmak üzere 4 grup oluşturulduktan sonra sırtlarında 2*1 cm boyutunda 4 adet dişi olan tarak şeklindeki metal plaka ile tam kat yanık oluşturuldu. 1. grupta yer alan ratlar kontrol grubu olup her hangi bir uygulama yapılmadı. 2. grupta yer alan ratların sırtlarında oluşturulan yanık alanına sadece EGF uygulaması, 3. grupta yer alan ratların sırtlarında oluşturulan yanık alanına EGF + PRP, 4. grupta yer alan ratların sırtlarında oluşturulan yanık alanına ise sadece PRP uygulandı. EGF 75 µg/gün ve PRP yaklaşık 1,000,000 platelet/µl olacak şekilde intralezyonel ve perilezyonel enjeksiyon ile 0, 3, 7 ve 14. günlerde uygulandı. 21. günde ratlar sakrifiye edildi. 0, 3, 7, 14 ve 21. günlerde deneysel oluşturulan yanık alanlarından alınan örnekler formalin solüsyonuna aktarıldı. Gruplardan elde edilen preparatlar histopatolojik olarak incelendikten sonra istatistiki verilerle yorumlanıp karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma sonucunda plateletten zengin plazma uygulaması ile yara iyileşmesinin epidermis rejenerasyonu, granülayon, inflamasyon ve kıl folikül rejenerasyonu fazları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Epidermal büyüme faktörü uygulaması ile yara iyileşmesinin epidermis rejenerasyonu, granülayon, inflamasyon ve kıl folikül rejenerasyonu fazları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. epidermal büyüme faktörü + plateletten zengin plazma kombine uygulaması ile yara iyileşmesinin epidermis rejenerasyonu, granülayon, inflamasyon ve kıl folikül rejenerasyonu fazları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Epidermis rejenerasyonu açısından Grup 1, 3 ve 4’ün 7. 14. ve 21. günleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark çıkmıştır. Granülasyon açısından Grup 1, 2 ve 3’ün 7. 14. ve 21. günleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark çıkmıştır. İnflamasyon açısından Grup 1, 2 ve 4’ün 7. 14. ve 21. Günleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark çıkmıştır. Kıl folikül rejenerasyonu açısından Grup 2, 3 ve 4’ün 7. 14. ve 21. günleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark çıkmıştır. Sonuç: Üçüncü derece yanık oluşturulan ratlarda intralezyonel ve perilezyonel enjeksiyon yöntemiyle uygulana plateletten zengin plazma ve epidermal büyüme faktörünün yara iyileşmesi üzerine olumlu etkilerinin olduğu ve yara iyileşmesini hızlandırdığı sonucuna varılmıştır. Anahtar sözcükler: Yanık, Plateletten Zengin Plazma, Epidermal Büyüme Faktörüen_US
dc.description.abstractIntroduction: Today, many drugs are being studied for faster healing of burn wounds. However, no such drug exists with the desired rapid healing process. For this purpose, platelet rich plasma and growth factors are used in all fields of medicine due to their accelerated wound healing and renewing effects. In this experimental study platelet-rich plasma(PRP) and epidermal growth factor ( EGF) ‘s burn wounds was conducted to investigate the effects on. Materials and methods: Dicle University Medical Faculty Hospital Department of Plastic Surgery Department, performed in this study, weighing 350-450 g under general anesthesia 12-16 weeks 48 male Sprague-Dawley rats were used. 8 rats were used to obtain PRP. Remaining 40 rats distributed into four groups, 10 rats each and full thickness burn created on their backs with a metal plate having four ledges with 2x1 cm dimensions. Rats in Group 1 was control group and no procedure was done. EGF was applied to the burn areas on the back of the rats in Group 2. EGF + PRP applied to the burn areas on the back of the rats in Group 3. Only PRP applied to the burn areas on the back of the rats in Group 4. EGF was injected 75 µg/day and PRP with 1,000,000 platelets/mL concentration was injected intralesional and perilesional on days 0, 3, 7, and 14. On day 21 the rats were sacrificed. On days 0, 3, 7, 14 and 21 samples were obtained from experimentally created burn area and put into formol solution. After histopathologic examination of obtained samples, statistical study was made and necessary comparisons were done. Results: Significant relation was found between platelet rich plasma application and epidermal regeneration, granulation, inflamation, and hair follicle regeneration phases of wound healing. Significant relation was found between epidermal growth factor application and epidermal regeneration, granulation, inflamation, and hair follicle regeneration phases of wound healing. Significant relation was found between both epidermal growth factor and platelet rich plasma application and epidermal regeneration, granulation, inflamation, and hair follicle regeneration phases of wound healing. In terms of epidermal regeneration there were statistically significant difference between days 7, 14, and 21 of Groups 1, 3, and 4. In terms of granulation there were statistically significant difference between days 7, 14, and 21 of Groups 1, 2, and 3. In terms of inflammation there were statistically significant difference between days 7, 14, and 21 of Groups 1, 2, and 4. In terms of hair follicle regeneration there were statistically significant difference between days 7, 14, and 21 of Groups 2, 3, and 4. Conclusion: Intralesional and perilesional injection of platelet rich plasma and epidermal growth factor in rats with third degree burn model has been concluded to have positive effects on wound healing and accelerate wound healing. Keywords: Burn, Platelet Rich Plasma, Epidermal Growth Factoren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectYanıken_US
dc.subjectPlateletten zengin plazmaen_US
dc.subjectEpidermal büyüme faktörüen_US
dc.subjectBurnen_US
dc.subjectPlatelet rich plasmaen_US
dc.subjectEpidermal growth factoren_US
dc.titleDeneysel sıçan yanık modelinde Epidermal Growth Faktör (EGF) ve Plateletten Zengin Plazma’nın (PRP) etkisien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorCalavul, Abdulkadir


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record