Show simple item record

dc.contributor.advisorİpek, Fikret
dc.contributor.authorŞahin Darı, K. Oya
dc.date.accessioned2017-01-19T13:24:11Z
dc.date.available2017-01-19T13:24:11Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2005-06-21
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/2687
dc.description.abstractDiyarbakır Hindeki farklı sosyo-ekonomik seviyeye sahip 13-15 yaş grubu bireylerde; periodontal problemlerin, çürük yaygınlığının ve bunları etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesi Epidemiyolojik olan bu çalışmanın amacı, farklı sosyo-ekonomik seviyeye(SES) sahip 13-15 yaş arası orta öğrenimde eğitim gören bireylerde, ağızlarında daimi dişlerinin yeni tamamlandığı bu dönemlerde; periodontal problemlerin, çürük yaygınlığının ve bunları etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesidir. 3 farklı SES'ye sahip okullarda 13-15 yaş arası 720 öğrenci araştırmamızın materyalini oluşturdu, öğrencilerin yaş, cinsiyet, diş fırçalama sıklıkları, şeker tüketimi vb. sorulara verdikleri cevaplar kaydedildikten sonra, gün ışığında ağız aynası ve farklı sondlar(WHO sondu ve rutin sond) kullanılarak öğrencilerin muayenesi yapıldı. Periodontal durumu tespit etmek amacıyla CPITN(The Community Periodontal Treatment Needs) indeksi kullanıldı. Ayrıca dişlerdeki problemlemlerin{çürük, kayıp ve dolgu) kapsadığı alanlar göz önüne alınarak DMFT ve DMFS indeksleri kullanılarak kaydedildi. CPİTN indeksinde ağız 6 bölgeye ayrıldığı için, diğer verilerde buna uygun şekilde bölge bölge ve toplam olarak hesaplandı. Bu çalışmada istatistiksel analizler SPSS 10.0 paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmalarda çift yönlü varyans analizi, çoklu grup karşılaştırmalarda Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi, ikili grupların karşılaştırılmasında bağımsız t testi, nitel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda özel okul, YİBO ve devlet okulunda okuyan öğrencilerin DMFT ortalamaları sıra ile 3.22, 1.32 ve 2.65 olarak bulunmuştur. Okullar arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır(F=54.883, p<0.001). Yapılan değerlendirmeler sonucunda özel okul, YİBO ve devlet okullarında okuyan öğrencilerin VIII DMFS ortalamaları sıra ile 3.74, 1.75 ve 3.54 olarak bulunmuştur. Okullar arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır(F=30.746 p<0.001). Periodontal tedavi ihtiyacı özel okulda okuyan bireylerin 288 bölgesinde, YlBO'da okuyan bireylerin 689 bölgesinde, devlet okulunda okuyan bireylerin ise 532 bölgesinde saptanmıştır. Tüm okullarda okuyan bireylerin 2325 bölgesinde CPITN Kod 0 değeri, 486 bölgesinde CPITN Kod 1 değeri, 1465 bölgesinde CPITN Kod 2 değeri, 35 bölgesinde Kod 3 değeri ve 9 bölgesinde CPITN Kod 4 değeri saptanmıştır. Bu epidemiyolojik çalışmanın sonuçlarına göre, SES'i yüksek bireylerin periodontal sağlığı daha iyi bulunmuştur. Ancak SES'i yüksek olan grupta DMFT ve DMFS değerleri de daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgularımız ağız ve diş sağlığı açısından WHO'nun 2000 yılındaki hedeflerine bile tam olarak ulaşamadığımızı açıkça göstermektedir. Anahtar kelimeler: Adolesan, DMF, Periodontal Sağlık, CPITN.en_US
dc.description.abstractEvaluation of the factors affecting the periodontal problems and dental caries incidence in 13-15 years aged individuals having different socio-economic levels in Diyarbakır The purpose of this present epidemioiogical study was to evaluate the periodontal problems and caries incidence of high school children between 13-15 ages during the early stages of permanent dentition having different socio-economics levels. 720 children aged between 13-15 at high school where there exist three different socio-economic levels(SEL), were the material of our study. Following the recordings of age, sex and tooth brushing frequency, the children were examined using mouth mirror and different explorers(WHO and routine explorer) in day-light. In order to establish the periodontal status CPITN(The Community Periodontal Treatment Needs) index was used. In addition, teeth problems such as decay, missing and fillings were recorded taking into account of the teeth surface they cover by using the DMFT and DMFS index. Since the mouth was divided into 6 regions in the CPİTN index, other data was also recorded partially and totally for calculation. SPSS 10.0 was used for the statistical analysis. Two-tailed variant analysis was used for intergroup comparison (mean and standart deviation), Tukey HSD analysis was used for multiple comparison, independent t test was used for group comparison and X2 (Chi-square) was used to analyse the countable data. At the end of the evaluation, means of the DMFT regarding the students of private school, YIBO (Regional Boarding School) and public schools were as follows in order with 3.22, 1.32 and 2.65. Difference among the schools were statistically important (F=54.883 p<0.001). At the end of the evaluation, means of the DMFS regarding the students of private school, YIBO (Regional Boarding School) and public schools were as follows in order with 3.74, 1.55 and 3.54. Difference among the schools were statistically important (F=30,746 p<0.001). 288 regions of students from private school, 689 regions of students from YIBO and 532 regions of students from public school were in need of periodontal treatment. Code 0 was detected in 2325 regions of students, CPITN code 1 was detected in 486 regions, CPITN code 2 was detected in 1465 regions, CPITN code 3 was detected in 35 regions and CPITN code 4 was detected in 9 regions. According to the results of this epidemiological study, periodontal health of person who have higher SEL was better. Furthermore DMFT and DMFS scores were higher in the group having higher SEL. It is obvious that we have not even reached the objectives of WHO, in terms of mouth and teeth health aimed for the year of 2000. Key words: Adolescent, DMF, Periodontal Health, CPITNen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectDiyarbakıren_US
dc.subjectAdolesanen_US
dc.subjectPeriodontal sağlıken_US
dc.subjectCPITNen_US
dc.subjectAdolescenten_US
dc.subjectPeriodontal healthen_US
dc.titleDiyarbakır ilindeki farklı sosyo-ekonomik seviyeye sahip 13-15 yaş grubu bireylerde; Periodontal problemlerin, çürük yaygınlığının ve bunları etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorŞahin Darı, K. Oya


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record