Show simple item record

dc.contributor.advisorÖnen, Hacı
dc.contributor.authorAblay, Rıfat
dc.date.accessioned2015-12-01T13:43:17Z
dc.date.available2015-12-01T13:43:17Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/1563
dc.description.abstractKırâat ilmi, Kur'an kelimelerinin eda tarzlarıyla, bunların çeşitlerini incelemektedir. Dolayısıyla bu ilim Kur’an’ın farklı okuma biçimlerini de kendine konu edinmektedir. Kırâat farklılıkları da anlama etki edenler ve anlama her hangi bir etkisi olmayan farklılıklar şeklinde iki kısma ayrılmaktadır. Anlama etki etmeyen kırâat farklılıkları, ses ve telaffuz farklılıkları olup anlamsal bir değer ifade etmez. Anlama etki eden kırâat farklılıkları sayesinde bazen ayetler anlam zenginliği kazanmaktadır. Şüphesiz Farklı okunabilen bir metnin farklı şekillerde yorumlanması da imkân dâhilinde olur. Bu çalışmada Meryem suresi kırâat farklılıkları açısından inceleme konusu yapılmıştır. Barındırdığı hükümler itibariyle, hayli zengin bir içeriğe sahip olan bu sure, tevhit, nübüvvet ve kıyamete dair önemli hususları içermektedir. Meryem suresindeki kırâat farklılıklarının bir kısmı ayetin anlamını etkilerken bu farklılıkların bir kısmının ise mana üzerinde tesiri yoktur. Bundan dolayı çalışmamızda Meryem Suresi, manaya etki eden ve fonetik olup da manaya etkisi olmayan kırâatlar açısından incelenecektir. Bu çalışma, bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın konusu, önemi ve metoduna değinilmiştir. Birinci bölümde ise, Kırâatın kavramsal çerçevesi ve kırâat tarihi gibi konular ile beraber anlama etki eden kırâatlar, Kur’an’daki genel hatları itibari ile bazı örnekler üzerinde durularak, bunların ne anlam ifade ettiği açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise, Meryem suresi hakkında genel ve kapsayıcı bilgiler verildikten sonra, surenin içeriğinde hangi konuların işlendiği ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çalışmanın esas konusu olan Meryem suresi kırâatlar yönünden incelenerek manaya etki eden ve fonetik olup da manaya etkisi olmayan kırâatlar belli bir sıraya göre sunulmuştur. Anahtar Kelimeler Kur’an, Meryem Suresi, Anlam, Kırâatlaren_US
dc.description.abstractReading science analyses the variation of the Qur’an’s words through affectation style. Accordingly, this science discusses different reading styles of the Qur'an as a subject. Differences in reading are divided into two parts which have an impact on the meaning and which do not have any impact on the meaning. Differences in reading which have no impact on the meaning are the sound and pronunciation differences that do not represent a semantic value. Thanks to differences in reading which have an impact on meaning, verses sometimes gains wealth of meaning. Surely, a text that can be read in different ways is within the bounds of possibility to have different interpretations. This study discusses Surah of the Virgin in terms of differences in reading. This Surah, which has a rich content due to featuring provisions, contains important issues about Monotheism, Prophet hood and the Doomsday. While some of differences in reading of Surah of the Virgin have an impact on the meaning of the verse, some of these differences have no impact on the meaning. Therefore, this study analyses Surah of the Virgin in terms of differences in reading which have an impact on the meaning and which are phonetic and have no impact on the meaning. This study consists of an introduction and two chapters. The introduction is about the subject, the importance and methods of research. The first chapter is about issues such as the conceptual framework of reading, the history of reading together with readings which have an impact on meaning and some examples as outlined in the Qur’an with the explanation of their meaning. The second chapter includes general and inclusive information about Surah of the Virgin and detailed analysis of issues within the content of the Surah. The main subject of this study, Surah of the Virgin, is analysed in terms of readings, and the readings which have an impact on meaning and which are phonetic and have no impact on meaning are presented by a certain sequence. Key words Quran, Surah of the Virgin, Meaning, Readingsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKur’anen_US
dc.subjectQuranen_US
dc.subjectMeryem suresien_US
dc.subjectSurah of the Virginen_US
dc.subjectAnlamen_US
dc.subjectMeaningen_US
dc.subjectKırâatlaren_US
dc.subjectReadingsen_US
dc.titleMeryem suresinin kıraatlar yönünden incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR119468en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAblay, Rıfat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record