Show simple item record

dc.contributor.authorBilek, Senem
dc.date.accessioned2015-08-17T12:00:54Z
dc.date.available2015-08-17T12:00:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/1344
dc.description.abstractPulmoner tromboembolizm tanısal yöntemlerdeki gelişmelere paralel olarak tanı konulma sıklığı giderek artan ve uygun tedavi edilmediği takdirde ölümcül seyredebilen bir hastalıktır. Akut pulmoner embolizmde; sağ kalp yetmezliği tromboembolik hastalığın şiddetini ve trombolitik tedavi seçeneğini belirleyen ve mortaliteyi arttıran önemli bir parametredir. Ekokardiografi sağ kalp yetmezliğini belirlemede en sık başvurulan inceleme yöntemidir. Akut emboli tanısında yaygın olarak ÇKBT kullanılmaktadır. ÇKBT ile aynı zamanda sağ kalp yetmezliğini destekleyen bulguların saptanması nedeniyle ÇKBT etkinliğini ekokardiyografi ile karşılaştırıp akut emboli tanısı ile birlikte sağ kalp yetmezliği bulgularını da eş zamanlı olarak klinisyene rapor ederek zaman ve ekonomik açıdan faydalı olup olunamayacağını araştırmayı amaçladık. Aralık 2006 ile Ağustos 2009 tarihleri arasında pulmoner emboli ön tanısı ile Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalına pulmoner BTA tetkiki isteği ile gönderilen ve BTPA değerlendirmesi sonucu pulmoner emboli tanısı alan 91 (36 erkek,55 kadın) hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 91 hastanın yaş ortalaması 53.69 (15-88 yaş) idi. Kadınların yaş ortalaması 57, erkeklerin yaş ortalaması 54.4 idi. Tüm incelemeler ÇKBTA protokolü ile çekim yapılan hastalarda retrospektif olarak yapılmıştır. Hastalarda ÇKBT ile sağ kalp yetmezliğini destekleyen bulgular ile (midventriküler iç çap oranının 1'in üzerinde olması ve interventriküler septumda sola deviasyon) ekokardiografik bulgular arasında istatistiksel olarak korelasyon varlığı araştırılmış ve sonuç anlamlı bulunmuştur. BTPA incelemede sağ kalp disfonksiyonu açısından pozitif hastalar ile negatif hastaların pulmoner ven çaplarının ortalamaları arasında farklılık olup olmadığına bakılmış ve farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.(p>0,05) Benzer şekilde BTPA inceleme ile ekokardiografik incelemede sağ kalp disfonksiyonu negatif hastalar ile pozitif hastaların pulmoner ven çap ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. (p>0.05) Anahtar kelimeler: pulmoner tromboembolizm, çok kesitli bilgisayarlı tomografi, ekokardiografien_US
dc.description.abstractPulmonary thromboembolism (PTE) is a sickness that diagnosing rate is getting increase in parallel with developments of diagnosing methods and if it is not proper cured that can cause death. Right heart failure is an important parameter that determine to the violence of thromboembolitic sickness, thrombolic curing method and increasing mortality in acute PTE. Echocardiography is most frequently applied examination procedure of diagnosing for right heart failure. Multi-slice computer tomography (MSCT) is widely used for diagnosing acute embolism. In this research, after comparing of MSCT effectiveness together with echocardiography because of the detection of signs supporting the right heart failure with MSCT, and also together with the diagnosis of acute embolism and signs of right heart failure is reported to clinicians on the same time, we aimed to investigation of whether the time and economically beneficial of those comparisons. Between December 2006 and August 2009, patients with the suspicion of PE were subjected to CTA with preliminary PE diagnosis at Dicle University Medical Faculty Hospital, Department of Radiology, Diyarbakır. After Computed Tomography Pulmonary Angiography (CTPA) examination and evaluation of the request sent from the field as a result of the diagnosis of pulmonary embolism in 91 patients (36 male, 55 female) were included. The mean age of 91 patients were found as 53.69 (min. 15 ? max. 88 years old) in the study. Also, mean ages for female and male patients were found as 57 and 54.4 years, respectively. All examinations were evaluated retrospectively in patients undergoing shooting with Multi-Slice Computer Tomography Angiography (MSCTA) protocol. In patients, the presence of statistical correlation between signs that support the right heart failure with MSCT (midventriküler inner diameter ratio is above 1, and to the left deviation at the interventricular septum) and echocardiographic findings were investigated and the result was found statistically significant. During CTPA examination, differences between the mean diameters of the pulmonary vein of positive and negative patients in terms of right heart dysfunction were evaluated and differences were not found statistically significant (p>0,05). Similarly, during CTPA and echocardiographic examination, differences between the mean diameters of the pulmonary vein of positive and negative patients in terms of right heart dysfunction were evaluated and differences were not found statistically significant (p>0,05). Keywords : Pulmonary thromboembolism (PE), Multi-slice computer tomography (MSCT), echocardiographyen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectPulmoner tromboembolizmen_US
dc.subjectPulmonary thromboembolismen_US
dc.subjectÇok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT)en_US
dc.subjectMulti-slice computer tomography (MSCT)en_US
dc.subjectEkokardiografien_US
dc.subjectEchocardiographyen_US
dc.titleAkut pulmoner embolizmde sağ ventrikül disfonksiyonunun ekokardiyografi ve ÇKBT bulguları ile birlikte değerlendirilmesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR156306en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBilek, Senem


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record