Now showing items 1-20 of 66

  • Ahmedîlik'te hilafet eksenli ayrışmalar 

   Ahmedîlik, Mirza Gulam Ahmed’i merkeze alan bir dinî anlayış çerçevesinde, hilafette de onun soyu merkezli bir hilafet tasavvuru geliştirmiştir. Süreç içerisinde hilafet müessesesi bir nevi veraset sistemine dönüşmüştür. ...
  • Arap dilinde sanatkarane bir lügat türü: Müşeccer 

   Arslan, Mehmet Nafi (Şarkiyat Araştırmaları Derneği, 2018)
   Arap dilinde kelimelerin zincirleme olarak birbiriyle izah edildiği lügat türümüşeccer olarak bilindiği gibi müdâhal ve müselsel isimleriyle de anılmaktadır.Bu çalışmada öncelikle müşeccer kelimesinin lügat anlamı izah ...
  • Bilimsel tefsire farklı bir yaklaşım: Zağlûl Neccâr örneği 

   Temizkan, Abdullah (Şarkiyat Araştırmaları Derneği, 2018)
   Kur’ân’da kâinatla ilgili âyetleri modern bilimin ışığında okuyan bilimadamlarından biri Zağlûl Neccâr’dır. Bu çalışmada, bilimsel tefsir/iʽcâzkonusunda öne çıkan katı, esnek ve dengeli yaklaşımları tahlil ve tenkîde ...
  • Bir fıkıh edebiyatı türü olarak Elgâz-ı Fıkhiyye (Fıkıh bilmeceleri/ الفقهية الألغاز ) 

   Kılıç, Muhammed Tayyib (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015)
   Sözlükte eğri büğrü yol, bilmece, derin sır gibi anlamlara gelen lugaz kelimesi tarihsel süreçte İslam medeniyetinde ortaya çıkan bazı ilimler için özel bir adlandırmayı ifade etmiştir. Bu çerçevede başta kıraat, nahiv ...
  • Bir içtihat hukuku olan İslam hukukunda kanunlaştırmanın imkân ve sınırları 

   Kılıç, Muhammed Tayyib (Türkiye Adalet Akademisi, 2017)
   Toplum içinde bir arada yaşamak zorunda olan insanların gerek birbirleriyle gerekse devletle ilişkilerinin tanzimi anlamında hukuk, her toplumda ilkel veya gelişmiş düzeyde de olsa bulunmuştur. Hukukun soyut kurallar ...
  • Bir propaganda aracı olarak sinema, medya ve musikinin islam toplumu üzerindeki etkisi 

   Ablay, Rıfat (ESOSDER, 2020)
   Son iki asırdır sinema ve müzik sektörü din ve dini değerler üzerinde genel anlamda olumsuz bir etkibırakmıştır. Gerek Batı dünyasında gerekse ülkemizde ana akım sinema ve müzik sektörünün, kitlelerin din ileilişkileri ...
  • Değerlerin kültürlerarası etkileşiminde çevirinin değeri 

   Tanrıverdi, Eyüp (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018)
   Bu makalede İslâm düşüncesinin, teşekkül sürecindecoğrafi alanına dâhil olan kültürlere yaklaşımı ele alın-mıştır. İslâm toplumu, sahasına dâhil olan çeşitli karakter-lerdeki dinî ve sosyal topluluklara ve değerlere ...
  • Divan-ı Hümâyûn Sicilleri Diyarbekir Ahkâm Defterleri -1- numaralı defter : (H. 1155-1167 / M. 1742-1754) 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Zorlu, Yaşar; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2016)
   Toplumların hayatiyetini devam ettirmesinde tarih bilincinin ve tarihi mirasa sahip çıkmanın önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda Diyarbakır ilinin sosyal, hukuki, idari, kültürel ve ekonomik durumuna ciddi anlamda ışık ...
  • Divan-ı Hümâyûn Sicilleri Diyarbekir Ahkâm Defterleri -2- numaralı defter : (H. 1167-1176 / M. 1754-1763) 

   Zorlu, Yaşar (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2016)
   Toplumların hayatiyetini devam ettirmesinde tarih bilincinin ve tarihi mirasa sahip çıkmanın önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda Diyarbakır ilinin sosyal, hukuki, idari, kültürel ve ekonomik durumuna ciddi anlamda ışık ...
  • Divan-ı Hümâyûn Sicilleri Diyarbekir Ahkâm Defterleri -3- numaralı defter : (H.1176-1198/ M. 1763-1784) 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Zorlu, Yaşar; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2018)
   Toplumların hayatiyetini devam ettirmesinde tarih bilincinin ve tarihi mirasa sahip çıkmanın önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda Diyarbakır ilinin sosyal, hukuki, idari, kültürel ve ekonomik durumuna ciddi anlamda ışık ...
  • Diyarbakır örneğinde Gülşeniliğin Aziz Mahmut Hudayi hazretleri ve celvetiye ile olan ilgisi 

   Özaydın, Murat (Cahit Aydemir, 2012)
   Bilindiği gibi büyük Türk Mutasavvıfı İbrahim Gülseni, 15. ve 16. yüzyılın büyük din bilginidir. Yedinci batında soyu Oğuz Ata’ya ulasır. Mevlana Celaleddin-i Rumi 300 yıl öncesinden Gülseni’nin geleceğini haber vermis, ...
  • Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi'nde bulunan kırâate dair arapça el yazma eserlerin tespit ve değerlendirilmesi 

   Ablay, Rıfat (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022)
   Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi bünyesinde, yazı dili Arapça olan 115 adet kırâat ve tecvid ilimlerine dair yazma eser bulunmaktadır. Çalışmamızda; bu kütüphanede bulunan kırâat ilmiyle ilgili kaleme alınmış ...
  • Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesinde yer alan Aktepe Kitaplığına ait yazma eserler 

   Özaydın, Murat (Iğdır Üniversitesi, 2022)
   El yazması eserler, maddî ve manevî açıdan paha biçilmez eserler olma özelliğine sahiptirler. Bu kıymetli eserler, geçmişimizin düşünce, kültür ve bilgi birikiminin sonraki nesillere aktarılmasında en etkili rolü üstlenmişlerdir ...
  • Diyarbekir Ser‘iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi, 5. cilt: 3743, 3757, 3675, 3753 numaralı defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...
  • Diyarbekir Şer'iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi 1.cilt: 3715, 3789, 3828 numaralı defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...
  • Diyarbekir Şer'iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi, 2. cilt: 3709, 3712 numaralı defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...
  • Diyarbekir Şer'iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi, 4.cilt: 3756, 3744, 3773, 3796 no.lu defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...
  • Diyarbekir Şer'iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi, 6. cilt: 3725, 3785 numaralı defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...
  • Diyarbekir Şer‘iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi, 10. cilt: 3742, 3718, 3714 numaralı defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2018)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...
  • Diyarbekir Şer‘iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi, 11. cilt: 3767, 3741, 3791, 3726 numaralı defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Bağcı, Musa; Karakaş, Ali; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Bağcı, Musa; Karakaş, Ali (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2021)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...