Toplam kayıt 69, listelenen: 1-20

  • Vahdet-i vücud arifelerine göre eimme-i seba (Ümmehat-ı Esma) imamü'l-eimme ve Cenab-ı Hakk'ın sayısız isimleri 

   Alkış, Abdurrahim (ESOSDER, 2010)
   Vahdet-i Vücûd fikriyâtına sâhip âriflere göre Cenâb-ı Hakk'ın isimleri arasında bir derecelendirme yapılabilir. İsimlerin bir kısmı diğer bir kısmına dâhil olup bir nevî alt mertebede olanı üst mertebede olandan meydâna ...
  • Umumi hukuk tarihinde kanunlaştırma olgusu 

   Kılıç, Muhammed Tayyib (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2011)
   Gerek Türkçe gerekse yabancı dildeki bazı hukuk tarihi eserlerinde kanunlaştırma kavramı birbirinden farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Çalışmamızın ana konusunu teşkil eden kanunlaştırma kavramının hukuk tarihinde ne ...
  • Roma Hukukunda kanunlaştırma 

   Kılıç, Muhammed Tayyib (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2011)
   Roma Hukuku, genellikle Roma şehrinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen M.Ö. 753 (754) yılından, Doğu Roma İmparatoru Justinianus’un M.S. 565 yılında ölümüne kadar geçen zaman içinde Roma’da ve Roma egemenliği altındaki ...
  • İslam Hukuku Anabilim Dalı bünyesindeki lisans ve lisansüstü derslerle ilgili tespit ve teklifler 

   Kılıç, Muhammed Tayyib (İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2012)
   Ülkemizde din eğitimi ve öğretimi konusunda mümtaz bir konuma sahip olan ve her geçen gün sayıları artan İlahiyat Fakülteleri’nde (yeni açılan İslâmî İlimler Fakülteleri de İlahiyat Fakültesi adı altında zikredilmiştir) ...
  • Diyarbakır örneğinde Gülşeniliğin Aziz Mahmut Hudayi hazretleri ve celvetiye ile olan ilgisi 

   Özaydın, Murat (Cahit Aydemir, 2012)
   Bilindiği gibi büyük Türk Mutasavvıfı İbrahim Gülseni, 15. ve 16. yüzyılın büyük din bilginidir. Yedinci batında soyu Oğuz Ata’ya ulasır. Mevlana Celaleddin-i Rumi 300 yıl öncesinden Gülseni’nin geleceğini haber vermis, ...
  • Diyarbekir Şer'iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi, 2. cilt: 3709, 3712 numaralı defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...
  • Diyarbekir Şer'iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi 1.cilt: 3715, 3789, 3828 numaralı defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...
  • Evliya Çelebi Seyahatnamesini fıkıh merkezli bir okuma 

   Kılıç, Muhammed Tayyib (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2013)
   Bu makalede 17. yüzyıl Osmanlı entellektüeli Evliya Çelebi’nin muhalled eseri Seyahatname, fıkıh nokta-i nazarından bir okumaya tabii tutulmuştur. Seyahatname, Evliya Çelebi’nin gezip gördüğü yerler hakkında vermiş ...
  • Diyarbekir Şer‘iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi, 3. cilt: 3754 numaralı defter 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2014)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...
  • Hint alt kıtası Hanefî fıkıh birikimine bir örnek: Fakih olarak İmam Leknevî 

   Kılıç, Muhammed Tayyib (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2014)
   Hint kıtası geleneksel Hanefî doktrininin oldukça güçlü olduğu bir coğrafyadır. 700’lü yıllarda kıtanın İslamlaşmaya başlamasıyla birlikte Hanefî mezhebi bölgede hâkim mezhep konumunda olmuş ve bölgedeki âlimler Hanefî ...
  • XII. ve XVII. Asırlar arasında Diyarbakır'da tasavvuf kültürü 

   Bâzı kadîm kentler berâberinde farklı rûhlar taşır. Târihî süreç içerisinde şâhitlik ettiği medeniyetler bir şekilde kentlere yansır. Diyarbakır da köklü mâzisiyle, içerisinde barındırdığı târihî yapıları ve surlarıyla ...
  • Diyarbekir Şer'iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi, 4.cilt: 3756, 3744, 3773, 3796 no.lu defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...
  • Diyarbekir Şer’iyye Sicilleri Amid Mahkemesi, 7.cilt: 3823, 3749, 3797, 3798, 3698 numaralı defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...
  • Diyarbekir Ser‘iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi, 5. cilt: 3743, 3757, 3675, 3753 numaralı defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...
  • Diyarbekir Şer'iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi, 6. cilt: 3725, 3785 numaralı defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...
  • Evliya Çelebi ve Seyahatname ile ilgili Türkçe bir bibliyografya denemesi 

   Kılıç, Muhammed Tayyib (Karabük Üniversitesi, iktisadi idari Bilimler Fakültesi, 2015)
   Bibliyografik çalışmalar araştırmacılara konuyla ilgili bibliyografik bilgiler sunmaktadır. Böylece araştırmacılar konudan haberdar olmakta ve bu sayede tekrara düşmeden özgün çalışmalar yapabilmektedirler. Bu çerçevede ...
  • Bir fıkıh edebiyatı türü olarak Elgâz-ı Fıkhiyye (Fıkıh bilmeceleri/ الفقهية الألغاز ) 

   Kılıç, Muhammed Tayyib (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2015)
   Sözlükte eğri büğrü yol, bilmece, derin sır gibi anlamlara gelen lugaz kelimesi tarihsel süreçte İslam medeniyetinde ortaya çıkan bazı ilimler için özel bir adlandırmayı ifade etmiştir. Bu çerçevede başta kıraat, nahiv ...
  • Divan-ı Hümâyûn Sicilleri Diyarbekir Ahkâm Defterleri -2- numaralı defter : (H. 1167-1176 / M. 1754-1763) 

   Zorlu, Yaşar (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2016)
   Toplumların hayatiyetini devam ettirmesinde tarih bilincinin ve tarihi mirasa sahip çıkmanın önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda Diyarbakır ilinin sosyal, hukuki, idari, kültürel ve ekonomik durumuna ciddi anlamda ışık ...
  • Divan-ı Hümâyûn Sicilleri Diyarbekir Ahkâm Defterleri -1- numaralı defter : (H. 1155-1167 / M. 1742-1754) 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Zorlu, Yaşar; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2016)
   Toplumların hayatiyetini devam ettirmesinde tarih bilincinin ve tarihi mirasa sahip çıkmanın önemli bir rolü vardır. Bu bağlamda Diyarbakır ilinin sosyal, hukuki, idari, kültürel ve ekonomik durumuna ciddi anlamda ışık ...
  • Diyarbekir Şer‘iyye Sicilleri Âmid Mahkemesi, 8. cilt: 3750, 3716, 3787 numaralı defterler 

   İzgöer, Ahmet Zeki; Okutan, Mehmet Yahya; Yıldıztaş, Mümin; Erol, Rasim; Atay, Sabri; Kahriman, Salih; Ünalan, Abdulkerim; Acar, Abdurrahman; Yiğit, Metin; Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü; Ünalan, Abdulkerim (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2016)
   Diyarbekir Kadı Sicillerinin transkripsiyonu olan bu eser, 6asırdan fazla hüküm süren Osmanlı Devleti'nin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı konusunda bize ciddi anlamda ışık tutacak en güvenilir tarihi belgeler ...