Now showing items 1-16 of 16

  • Abdulhâdi el-Araşkî ve tefsîru sûreti lokmân adlı eseri 

   Abdulhâdî KAYA el-Araşkî, Diyarbakır ve çevresinde yaşamış, ardından eserler bırakmış önemli âlimlerden biridir. Temel İslam İlimleri ile ilgili eserleri bulunan el-Araşkî’nin, hem hayatını ve ilmi kişiliğini hem de Tefsir ...
  • Arap dilinde cer harfleri 

   Şahin, Resul (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   Cer harfleri, cümlede fiil veya mana fiilin anlamını kendisinden sonraki isme ulaştırır ve başına geldikleri ismi mecrûr kılarlar. Bunlar, az kelimeyle çok anlam ifade etmeyi sağlayarak cümlenin anlamını genişletirler. ...
  • Arap dilinde istifham edatları 

   Ergin, Mehmet Cevat (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
   İstifham, anlama isteği demektir. Önceden bilinmeyen birşeyi öğrenmek için birtakım özel edatlarla soru sormak şeklinde tarif edilmiştir. İstifham edatları, cümlelerin basma gelerek isteğin ifade edilmesini sağlayan ...
  • Beşerî hukuk sistemindeki boşamaların İslam hukukuna göre hükmü 

   Tuncay, Ömer (2017)
   Günümüzde İslâm hukukunun uygulanmadığı ülkelerde kadının resmî mahkemelerde boşanma talebiyle dava açması üzerine hâkimin boşamaya hükmetmesi hususu Müslümanlar açısından bazen sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada, kocasının ...
  • Bikâî'nin Nazmü'd-dürer'inde İsrâîliyyât 

   "Bikâî'nin Nazmü'd-Dürer'inde İsrâîliyyât" isimli bu çalışma bir giriş ve üç ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın giriş bölümü araştırmanın konusu, önemi, yöntem ve sınırlarına ayrılmıştır. Çalışmanın birinci bölümü ...
  • Celal Yıldırım'ın İlmin Işığında Asrın Kur'ân Tefsiri adlı eserinde tefsir metodu 

   Deniz, Halil (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Hz. Muhammed (s.a.v) e Kur'ân ilk indirildiği tarihten itibaren tefsir ameliyesine başlanmış, günümüze kadar Kur'ân'ı anlama çabaları devam etmiş ve kıyamete kadar da her asrın ihtiyacına ve idrakine uygun olması gayretiyle ...
  • Kur'ân belâgatında ara cümle 

   Ocak, Sait (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Bu çalışmada, Arap dilinin Belâgat alanındaki ara cümle konusu incelenmiştir. Ara cümle, meânî ilminin alanına giren itnâb sanatı içerisinde yer alır. Ara cümle, bir veya mana bakımından muttasıl olan iki cümle arasına, ...
  • Kuran'ın İbâzî yorumu (Itfiyyiş'in teysiru't-tefsir'i örneği) 

   Bu çalışmada ülkemizde yeterince tanınmayan İbâzî âlim Muhammed b. Yusuf Itfiyyiş'in hayatı, eserleri, ilmî kişiliği ve mensup olduğu mezhep hakkında bilgiler verilmiş; daha sonra da müellifin Teysiru't-Tefsir adlı eseri ...
  • Kur’an’da nebatat 

   Tekin, Mahmut (2017)
   Bu tez, konulu tefsir alanında yapılmış bir konulu tefsir çalışmasıdır. “Kur’an’da Nebatat” isimli bu çalışmada muteber tefsir kitaplarına ve bu konuyla ilgili telif edilmiş pek çok eserlere müracaat edilmiştir. Bu tezde ...
  • Kur’ân’da tahâret kavramı 

   Baysal, Fahri (2015)
   “Kur’ân’da Tahâret Kavramı” adlı çalışma, bir giriş ile üç bölümden oluşmaktadır. Girişte genel olarak taharet kavramının tahlili, araştırmanın konusu ve önemi, Allah’ın kuddüs sıfatının taharetle alakası, Hz. Peygamber ...
  • Lokman suresi ışığında eğitime dair işaretler 

   Bu çalışma Lokman (a.s)’ın oğluna yaptığı tavsiyeler ışığında eğitime dair en önemli işaretleri belirlemek ve bu işaretlerin eğitimci ile eğitim görenlere katkı sağlamak amacıyla tüme varım yöntemi ile hazırlanmıştır. ...
  • Meryem Suresi tefsiri 

   Alan, Faruk (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   İslam'ın ilk dönemlerinden günümüze kadar Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılmasına yönelik değişik tefsîr metotları kullanılmıştır. Bunlardan birisi de konulu tefsîr metodudur. Bu metod kısaca "tefsîrde belli bir konuyu ele alıp ...
  • Mustafa Hayri Efendi ve El-muktataf min uyuni't-tefasir adlı tefsiri 

   Alan, Basri (2018)
   Mustafâ Hayri Efendi'nin el-Muktataf min Uyuni't-Tefâsir adlı eseri, kendi dönemine kadar te'lîf edilmiş tefsirlerin bir özeti mahiyetindedir. Müellifin eserde, son dönemlerde telif edilmiş tefsirlerden; Reşid Rıza'nın, ...
  • Nesefî tefsirinde ayetlerin sonlarında yer alan Esmâü'l-Hüsnâ'nın manaya etkisi 

   Oğuz, Mehmet (Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bu çalışmamızda, en-Nesefî'nin "Medârikü't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl" adlı tefsirinde ayet sonlarındaki esmâü'l-hüsnâ'nın siyak-sibak durumuna göre kazandığı manalar incelenmiştir. Allah'ın güzel isimleri anlamına gelen ...
  • Sıddîk Hasan Hân ve tefsiri Fethu’l-Beyân 

   Çalışmamızın konusu, Sıddîk Hasan Hân ve Tefsiri Fethu'l-Beyân'dır. Bu çalışmadaki amacımız Sıddîk Hasan Hân'ı ve tefsiri Fethu'l-Beyân'ı değişik açılardan tanımak ve ilim dünyasına tanıtmaktır. Çalışmamız bir giriş, üç ...
  • Tefsirde dilbilimsel yöntem (Taberî örneği) 

   Kur’ân’ın tefsiri çerçevesinde, dilbilim, en önemli unsur olma özelliğini taşımaktadır. Dilbilimsel tefsir faaliyetlerinin temeli Hz. Peygamber (s.a.v.) dönemine kadar uzanmaktadır. Erken dönemde yazılan ve günümüze kadar ...