Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Leyla Zengin
dc.contributor.authorBüyükbayram, Zeliha
dc.date.accessioned2022-05-13T06:27:33Z
dc.date.available2022-05-13T06:27:33Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAydın, L. Z. ve Büyükbayram, Z. (2020). Hemşirelerin mesleki tutumlarına göre bireyselleştirilmiş bakım algıları. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 12(2), 198-206.en_US
dc.identifier.issn1308-092X
dc.identifier.issn2146-8893
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjME9UWXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/9848
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/374960
dc.description.abstractAmaç: Hemşirelerin mesleki tutumlarına göre bireyselleştirilmiş bakım algılarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışma bir devlet hastanesinde çalışmakta olan hemşirelerde Ocak-Mayıs 2019 tarihleri arasında tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapıldı. Araştırma örneklem seçimi yapılmadan araştırmaya katılmayı kabul eden 160 hemşire ile tamamlandı. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Hemşirelik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (HMYTÖ)” ve “Bireyselleştirilmiş Bakım Skalası-A (BBS-A)” kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde Shapiro-Wilk testi, Levene testi, t-testi, Anova, Kruskal wallis testi, Duncan testi ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı. Tüm bulgular p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalamasının 28,23±5,39 yıl olup, 104 (%65)’ünün kadın, 90 (%56,3)’ının evli, 136 (%85)’sının lisans mezunu, 61 (%38,1)’inin cerrahi birimlerde çalıştığı, 121 (%75,6)’inin çalıştığı birimden memnun, 88 (%55)’inin mesleki çalışma süresinin 0-5 yıl arasında olduğu belirlendi. Araştırmada hemşirelerin, HMYTÖ toplam puan ortalamasının 152,63±20,36, BBS-A toplam puan ortalamasının da 3,64±0,70 olduğu belirlendi. Hemşirelerin medeni durum, çalıştığı birimden memnun olma, mesleki çalışma süresi ile HMYTÖ toplam puan ortalaması arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0,05). Hemşirelerin medeni durum ile BBS-A toplam puan ortalaması arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0,05). HMYTÖ ile BBS-A toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p<0,05). Sonuç: Hemşirelerin HMYTÖ ve BBS-A toplam puan ortalamasının iyi düzeyde olduğu belirlendi. Hemşirelerin HMYTÖ toplam puan ortalaması arttığında BBS-A toplam puan ortalamasının pozitif yönde arttığı saptandı.en_US
dc.description.abstractObjective: This study was conducted for the purpose of determining the individualized care perceptions of nurses according to their professional attitudes. Material and Methods: The study was carried out as a descriptive and cross-sectional study with nurses working in a public hospital between January-May 2019. The study was completed with 160 nurses who agreed to participate in the study without selecting sample. Data were collected using the “Introductory Information Form” which was prepared by the researchers, as well as “Attitude toward Nursing Profession Scale (ATNPS)” and “Individualized Care Scale-A (ICS-A)”. In evaluation of the data; Shapiro-Wilk test, Levene test, t-test, Anova, Kruskal Wallis test, Duncan test and Pearson’s correlation analysis were used. All of the findings were evaluated at the significance level of p<0.05. Results: It was determined that age average of the nurses who were included in the study was 28.23±5.39 years; 104 (65%) of them were female, 90 (56.3%) were married, 136 (85%) had bachelor’s degree, 61 (38.1%) worked in surgical units, 121 (75.6%) were satisfied with their unit and 88 (55%) had worked for 0-5 years. In the study, it was found that the nurses’ total ATNPS score average was 152.63±20.36 and total ICS-A score average was 3.64±0.70. It was determined that the difference between the nurses’ marital status, satisfaction with their unit, duration of working and total ATNPS score average was statistically significant (p<0.05). It was determined that the difference between the nurses’ marital status and total ICS-A score average was statistically significant (p<0.05). A positively and statistically significant relationship was determined between total ATNPS and ICS-A score averages (p<0.05). Conclusion: It was found that the nurses’ total ATNPS and ICS-A score average was good. It was determined that as the nurses’ total ATNPS score average increased, their total ICS-A score average increased positively.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherOrtadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılıken_US
dc.relation.ispartofTürkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectMesleki tutumen_US
dc.subjectBireyselleştirilmiş bakımen_US
dc.subjectNursingen_US
dc.subjectProfessional attitudeen_US
dc.subjectIndividualized careen_US
dc.titleHemşirelerin mesleki tutumlarına göre bireyselleştirilmiş bakım algılarıen_US
dc.title.alternativeIndividualized care perceptions according to professional attitudes of nursesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage198en_US
dc.identifier.endpage206en_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-3905-3428en_US
dc.authorid0000-0001-9152-6662en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid374960en_US
dc.institutionauthorAydın, Leyla Zengin
dc.identifier.doi10.5336/nurses.2019-71122en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record