Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖnder, Akın
dc.contributor.authorKapan, Murat
dc.contributor.authorTaşkesen, Fatih
dc.contributor.authorAliosmanoğlu, İbrahim
dc.contributor.authorArıkanoğlu, Zülfü
dc.contributor.authorGül, Mesut
dc.contributor.authorBaşol, Ömer
dc.contributor.authorAldemir, Mustafa
dc.date.accessioned2022-04-12T08:18:02Z
dc.date.available2022-04-12T08:18:02Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationÖnder, A., Kapan, M., Taşkesen, F., Aliosmanoğlu, İ., Arıkanoğlu, Z., Gül, M. ve diğerleri. (2011). Cerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi, 27(4), 216-221.en_US
dc.identifier.issn1300-0705
dc.identifier.issn1308-8521
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRNNE5qUXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/9604
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/138641
dc.description.abstractÖz:Giriş: Tedavi yöntemlerindeki ilerlemelere rağmen, üst gastrointestinal kanamaları hala ciddi bir sorundur. Bu çalışmada, endoskopik olarak durdurulamayan varis ve malignite dışı üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle cerrahi uygulanan hastalarda mortaliteyi etkileyen risk faktörlerini araştırmayı amaçladık. Hastalar ve Yöntem: 1997–2010 yılları arasında endoskopik olarak durdurulamayan üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle cerrahi uygulanan 74 hasta retrospektif olarak incelendi. Varis ve maligniteye bağlı kanamalar dışlandı. Bulgular: Hastaların 61'i (%82.4) erkek, 13'ü (%17.6) kadın olup, yaş ortalaması 51.8 yıldı. Başvuruda en sık şikayet melenaydı (%50). Hastaların 19'unda (%27.4) görülen kardiyovasküler hastalıklar en sık gözlenen yandaş hastalıktı. Şok bulguları 48 (%64.9) hastada görüldü. Endoskopik olarak 34 (%51.5) hastada saptanan en sık kanama şekli Forrest 1a idi. 56 (%75.7) hastada duodenal ülser saptandı. En sık uygulanan cerrahi prosedür bilateral trunkal vagotomi ve piloroplasti ile birlikte gastroduodenali arter ligasyonuydu (%70.3). Morbidite oranı %24.3 olup, akciğer komplikasyonu en sık görüleniydi. On beş (%20.3) hastada mortalite görüldü. Rockall skoru <5 olan hastalarda mortalite gözlenmezken, diğerlerinde mortalite oranı %25.4 idi. İleri yaş, erkek cinsiyet, yandaş hastalık, şok, hemoglobin değerinin düşük olması, kan transfüzyonu, Rockall skorunun yüksek olması mortalite üzerine etkili risk faktörler iydi. Sonuç: Gastroenterolog ile cerrah arasında yakın işbirliği ve erken cerrahinin varis ve malignite dışı yüksek riskli üst gastrointestinal sistem kanamalarının tedavisinde faydalı olacağını düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractAbstract:Purpose: Despite the advances in treatment methods, upper gastrointestinal system bleeding still appears as a serious problem. In this study, we aimed to investigate the effective risk factors on mortality in the patients that underwent surgery due to non-variceal and non-malignant bleeding from upper gastrointestinal tract, which was not responding to endoscopic management. Materials and Methods: Between 1997 &amp;#8211; 2010, 74 patients who underwent surgery due to upper gastrointestinal system bleeding were analyzed retrospectively. The bleeding due to the malignancy and varices were excluded. Results: There were 81 (82.4%) male and 13 (17.6%) female patients, with a mean age of 51.8 years. The common complaint at the admission was melena (50%). Cardiovascular diseases were the most common comorbidity which were seen in 19 (27.4%) cases. Shock symptoms were seen in 48 (64.9%) patients. Forrest 1a was the most common bleeding form, which was detected endoscopically in 34 (51.5%) patients. Duodenal ulcer was detected in 56 (75.7%) patients. Commonly performed surgical procedure was bilateral truncal vagotomy and pyloroplasty with the ligation of gastroduodenal artery. Morbidiy rate was 24.3% and common one was pulmonary complication. Mortality occured in 15 (24.3%) patients. There was no mortality in the patients with Rockall score &lt;5, while the mortality rate was 25.4% in the others. Elder age, male gender, comorbid disease, shock, low hemoglobin value, blood transfusions and high Rockall score were effective risk factors on mortalilty. Conclusion: Early surgery and close cooperation between gastroenterologists and surgeons may be benefical at the treatment of high risk upper gastrointestinal bleeding, except variceal and malignancy bleedings.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTurkish Surgical Societyen_US
dc.relation.ispartofUlusal Cerrahi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜst gastrointestinal sistem kanamasıen_US
dc.subjectMortaliteen_US
dc.subjectRisk faktörlerien_US
dc.subjectUpper gastrointestinal system bleedingen_US
dc.subjectMortalityen_US
dc.subjectRisk factorsen_US
dc.titleCerrahi tedavi uygulanan varis-dışı ve malignite-dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteyi etkileyen faktörleren_US
dc.title.alternativeRisk factors in non-variceal and non-malignancy upper gastrointestinal system bleedings in the patients undergoing surgeryen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage216en_US
dc.identifier.endpage221en_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.wosWOS:000420193200005en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-84856146569en_US
dc.identifier.trdizinid138641en_US
dc.institutionauthorÖnder, Akın
dc.institutionauthorKapan, Murat
dc.institutionauthorTaşkesen, Fatih
dc.institutionauthorAliosmanoğlu, İbrahim
dc.institutionauthorArıkanoğlu, Zülfü
dc.institutionauthorGül, Mesut
dc.institutionauthorBaşol, Ömer
dc.institutionauthorAldemir, Mustafa
dc.identifier.doi10.5097/1300-0705.UCD.1383-11.01en_US
dc.identifier.scopusqualityQ3en_US
dc.identifier.wosqualityN/Aen_US
dc.indekslendigikaynakWeb of Scienceen_US
dc.indekslendigikaynakScopusen_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record