Show simple item record

dc.contributor.advisorSaraç, Ayşegül Jale
dc.contributor.authorUğur, Murat
dc.date.accessioned2021-09-15T06:50:38Z
dc.date.available2021-09-15T06:50:38Z
dc.date.issued2000en_US
dc.date.submitted2000
dc.identifier.citationUğur, M. (2000). Boyun-kol ağrılı hastalarda etyolojik değerlendirme. Yayımlanmamış uzmanlık tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7599
dc.description.abstractBu çalışma Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine boyun ve boyun-kol ağrısı şikayeti ile başvuran 169 hasta üzerinde yapıldı. Bütün vakalar yaş, yaş grubu, cinsiyet, klinik ve radyolojik özelliklerine göre sınıflandırılarak değerlendirildi. Tüm hastaların yaş ortalaması 36.34*10.05 (17-63 yaşlar arası) olup, %23'ti erkek, %77'si kadındı. Kadınların yaş ortalaması 35.7±9.6, erkeklerin yaş ortalaması 38.4±1 1.0 idi. Bütün vakaları etyolojik yönden değerlendirdiğimizde servikal spondiloz 47 (%27.8), servikal diskal herni 37 (%21.8), torasik çıkış sendromu 33 (%19.5), miyosafiyal ağrı sendromu 18 (%10.7), fıbromiyalji 13 (%7.7), vertebro baziler yetmezlik 7 (%4.1), konjenital sinositoz 4 (%2.4), servikal strain 3 (%1.8), whiplash sendromu 4 (%2.4), spina bifida 2 (%1.2), romatoid artrit 1 (%0.6) olarak bulundu. En sık belirlenen etyolojik nedenler servikal spondiloz ve servikal diskal herni idi. Genel çalışma popülasyonunda servikal spondiloz, en sık kadınlarda tespit edildi. Çalış mada, kadınlarda tespit edilen servikal spondiloz oranı % 78.8, erkeklerde ise % 21.2 idi. 40 yaş üzerindeki hastalarda servikal spondiloz oranı %45.7 olarak bulundu. Çalışmamızda servikal diskal herni oranı % 21.8 olarak bulundu. Kadın ve erkek hastala rın oranı sırasıyla % 70.3 ve % 29.7 idi. Servikal diskal herninin en fazla görüldüğü seviye C5- C6 idi. Sonuç olarak çalışmamız radyogramlarda en sık görülen patolojilerin servikal spondiloz, servikal diskal herni ve konjenital anomaliler olduğunu ortaya koymuştur. Konjenital anomali lerden en sık görüleni servikal kot ve uzun transvers C7 idi. Boyun ağrılarının kadınlarda daha sık görüldüğü sonucuna varıldı.en_US
dc.description.abstractThis study has been carried out in a number of 1 69 patients who were presented at the outpatient division of the Department of Physical Medicine and Rehabilitation of the Dicle- University School of Medicine due to neck and arm pain. All the patients were categorized and assessed with respect to age, sex, chirical and radiological findings. The mean age of all patients was 36.34±10.05 (between 17-63 years of age), the incidence of the male and female patients were %23 and %77 respectively. As we assessed all the cases with respect to etiology we found out spondylosis in 47(%27.8), cervical disc herniation in 37(%21.8), thorasic outlet sendrom in 33(%19.5), myofascial pain sendrom in 18(%10.7), fibromyalgia in 13(%7.7), vertebrobasiler insufficient in 7(%4.1), congenital synostosis in 4(%2.4), cervical strain in 3(%1.8), whiplash injury in 4(%2.4), spina bifida in 2(%1.2), rheumatoid arthritis in 1(%0.6) patients. In the general population of the study the cervical spondylosis was more common in women than in men. The frequency of the cervical spondylosis in women was %78.8, %21.2 in men. After the 40 years of age the frequency of spondylosis was %45.7. In our study the frequency of the cervical disc herniation was %21.8. The incidence of women and men was %70.3 and %29.7 respectively. The cervical disc herniation was seen most frequently at the level of C5/C6. In conclusion we would like to say that our study showed cervical spondylosis, cervical disc herniation and congenital anomalies to be the most frequent disorders seen on the radiographics. Among the congenital anomalies the most frequent pathology were cervical rip and long processus transversus of C7.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectEtyolojien_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectBoyunen_US
dc.subjectKolen_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectNecken_US
dc.subjectArmen_US
dc.subjectEtiologyen_US
dc.titleBoyun-kol ağrılı hastalarda etyolojik değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeEtiological assessment in patients with neck-arm painen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record