Show simple item record

dc.contributor.advisorEyigün, Sabri
dc.contributor.authorBuluttekin, Zinet
dc.date.accessioned2020-08-31T11:23:36Z
dc.date.available2020-08-31T11:23:36Z
dc.date.issued1999
dc.date.submitted1999
dc.identifier.citationBuluttekin, Z. (1999). Die funktionen der literarischen texte beim aufsatzunterricht. Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/6243
dc.description.abstractBilindiği gibi dil insanlar arasında iletişimi sağlayan bir araçtır. İnşalar arası iletişim, duygu ve düşüncelerin sözlü ya da yazlı olarak dile getirilmesi ile gerçekleşir. Sözlü dilde iletişim, yazılı dilde yapılan iletişimden çok daha farklıdır. Sözlü dilde jest ve mimiklerin yardımıyla duygu ve düşünceler belirli bir dil bilgisi kuralı uygulanmadan da iletilebilir. Oysa bu durum yazılı dilde çok farklıdır. Yazılı dilde iletişim; belli dil bilgisi kurallarına uygunluk, dile hakimiyet, belli ön- birikim ve yazılı dil becerisi ister. Yazılı dille yapılan iletişimde, duygu ve düşünceler önce zihinde soyut olarak şekillenir daha sonra yazılı dil aracılığıyla somut olarak gerçekleşir. Zihinde beliren düşünceleri, bir yazılı sistemde aktarmak hem anadilde hem yabancı dilde güçtür. Bu güçlüğün üstesinden gelmek, yazılı dil becerisini geliştirmek hem anadilde hem de yabancı dilde okumayla gerçekleştirilebilir. Çok okuyanın yeterli önbilgi birikimi ve kelime hazinesiyle duygu ve düşünceleri gerek yazılı dilde, gerekse sözlü dilde kolayca gerçekleştireceği kesindir. Oysa, okuma alışkanlığı olmayan birinin duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etmesi pek zordur. Bu yüzden, çalışmamızın temelini oluşturan yabancı dilde edebiyat metinleri yardımıyla yazılı dil becerisini geliştiren teknikleri ele aldık. Ayrıca yabancı dilde yazma güdüsünü engelleyen nedenlerin başında gelen kelimeII hazinesi yetersizliği ve kültürler arası farklılığı giderici teknikler üzerinde yoğunlaştık. Kültürler arası bir köprü niteliği olan dil, konuşulduğu toplumun kültürünü yansıtıp anlaşılmasını sağlar. Kültür aracı dili bilmek o dilde yazabilmeyi de gerektirir. Bu dilin konuşulduğu yerde yaşayıp öğrenilen teorik bilgileri günlük yaşamda kullanma imkanı bulmak çok zordur. Çalışmamızda bundan dolayı öğrencilerin bu bilgileri kullanabilme imkanı bulmaları ve yazma becerilerini geliştirmeleri için kültürler arası bildirişim odaklı bir yazılı anlatım ders teknikleri araştırılıp uygun öneriler belirlemeye çalıştık. Bunun için yazılı anlatım derslerinde yabancı dil olarak Almancanın öğretimi hedeflendiği için öğrenilen teorik dil bilgilerini uygulayabilmeyi, kelime hazinelerini geliştirmeyi, kültürler arası farklılığı ortadan kaldırıp öğrenmeyi kolaylaştırmayı sağlayan en uygun öğrenme aracı olan Almanca kısa yazınsal metinlerle çalışılmıştır. Çalışmamızın birinci bölümünde, yabancı dil becerisi kazanmada yazılı anlatım derslerinin önemi üzerinde durulmuş; ikinci ve üçüncü bölümlerinde kültürler arası bildirişim odaklı yabancı dil derslerinde dil-kültür bağlamından yola çıkarak dilin kültürel boyutu ele alınmış; dördüncü bölümde yabancı dil öğreniminde gerekli olan yazılı anlatım derslerinde uygulanan yazınsal metinleri okuma ve anlamanın yabancı dil öğrenmedeki önemi belirtilmiş; beşinci bölümde yazınsal metinlerle çalışmanın kuramsal boyutu üzerinde durulmuş, bu uygulamalarla ilgili teknikler belirtilmiş; altıncı ve yedinci bölümlerde Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalındaki Almanca Yazılı anlatımm Derslerinde uygulanan bu altı teknikte öğrencilerin okudukları sınıf düzeyine, yurt dışında kalıp kalmadıklarına, bu bölümü tercih ediş amaçlarına, okuma alışkanlıklarının olup olmadıklarına, okudukları Almanca metni anlama derecelerine göre ortalama başarı durumları saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın sonunda, öğrencilerin yazmaya olumlu motive edildiği, yazma becerilerinin geliştiği saptanmıştır. Gerçekleştirdiğimiz uygulamalar birer öneri niteliğindedir. Amacımız değişik yollardan yararlanarak yabancı dil öğretimini verimli ve başarılı kılmaktır. Çalışmamız bu konuda yararlı olma amacıyla gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractLanguage is a way of communication among the people. Speech and writing are manxs mons important methodts of communication. Spoken communication is much more different from written communication. In spoken communication feeligns and opinions can be expressed by the help of gestures and mime without obeying the grammar rules. But it is different in written communication.it is important to obey the grammar rules, to be good at the language an to have preliminary knowledge and writing ability. In written communication feelings and opinions appear abstract at first. Then they become concrete by means of writing. It is difficult to express the thougts appear in the mind in a written system both in the native toungue and in a foreign language.This difficulty can be overcome and the writing ability can be improved by reading both in the native tongue and in a foreign language.lt is certain that a person who reads a lot can express his feelings and opinions easily both in speech and writeing with his efficient preliminary knowledege of language and vocabulary. But it is difficult for a person who doesn^t read to express his feeling and opinions in writing. For this reason, with the aim of determining the techniques to improve the writing ability in a foreign languege.We have been concentrated on the techniques to avoid the lack of vocabulary and cultural differences which prevent the writing motivation in a foreing language.Language which is considered as a bridge among cultures reflects the culture of the people and provides the culture to be understood.lt is also important to be able to write in the foreign language which is spoken. It is very difficult to have the opportunity to use the theoretical knowledge in daily life while living in the country in which this language is spoken. It has been attempted to research teaching techniques in writing and to determine proper proposals in order to make the students have the opportunity of using their knowledge and improve their ability in writing. Because it is aimed to teach German as a foreign language, it has been studied with short literary passages which are the most proper means of learning ti improve the students * vocabulary, to make the students be able to use their theoratical knowledge of language and to make the learning easy by eliminating the cultural difference. In the first chapter of our study, the importance of writing Courses in learning a foreign language is considered. In the second chapter, the cultural acpect of language is considered. In the third chapter, the importance of reading and comprehension of literary passages which are applied in writing course, which is necessory in learning a foreign language, is determined passages is determined. In the forth chapter theoretical aspect of studying with literary passages is considered and techniques abaut these applications are determined. In these six techniques applied in German Writing Courses in Dicle University Education Faculty, Foreign Languages Department, German Language Teaching Section the average success has beenVI attempted to be determined according to the students * class, the aims of their choosing this section, their reading habit and their having been abroad. At the end of our study, it has been determined that the Students are positively motivated for writing, their writing abilities are imporoved, learning has become more active and teaching has become easier. The applications we have done are anly proposals.Our purpose is to make foreign language teaching productive and successful in different ways. This study is done in order to be helpful in this subject.en_US
dc.language.isodeuen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectAlmancaen_US
dc.subjectEdebi metinleren_US
dc.subjectYabancı dil eğitimien_US
dc.subjectGermanen_US
dc.subjectLiterary textsen_US
dc.subjectForeign language educationen_US
dc.titleDie funktionen der literarischen texte beim aufsatzunterrichten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Alman Dili Eğitimi Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBuluttekin, Zinet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record