Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUtanğaç, Mehmet Mazhar
dc.contributor.authorDağgülli, Mansur
dc.contributor.authorYağmur, İsmail
dc.date.accessioned2020-04-20T12:52:32Z
dc.date.available2020-04-20T12:52:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationUtanğaç, M.M., Dağgülli, M. ve Yağmur, İ. (2013). Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi, 40(3), 396-400.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5306
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/28/Dicle%20Med%20J-01673.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneU56UTRPQT09
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/182748
dc.description.abstractAmaç: Bölgemizde adölesan döneminde ve öncesinde yapılan sünnetlerin komplikasyon oranlarının karşılaştırılması amaçlandı. Yöntemler: Yaşları 8 ay ile 20 yaş arasında olan 296 sünnet olmamış erkek çalışmaya dahil edildi. Hastalar 12 yaş altı ve 12 yaş üstü olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Bütün hastalara aynı üroloji uzmanı tarafından ürogenital muayeneleri yapıldı. Ek ürogenital patolojileri olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmaya alınan hastalara lokal anestezi ile sünnet yapıldı. Erken dönem postoperatif takipleri yapılarak görülen komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: İlk gruptaki 197 hastanın yaş ortalaması 6,19±3,42, ikinci gruptaki 99 hastanın yaş ortalaması 15,09±2,27 yıl olarak hesaplandı. İlk grupta görülen komplikasyonlar; kanama, lokal enfeksiyon, ekimoz, cilt köprüsü. İkinci grupta görülen komplikasyonlar; kanama ve ekimoz. En sık görülen komplikasyon her iki grupta da sünnet sonrası kanama olup sırasıyla ilk grupta %5,6, ikinci grupta %5,1 olarak gözlendi (p>0.05). Cilt köprüsü olan hastalarda penis retrakte edilerek yapışıklık açıldı. Gruplar arasında lokal enfeksiyon ve ekimoz açısından fark saptanmadı (p>0.05). Gruplar arasında korelasyona bakıldığında yaş ile lokal enfeksiyon ve cilt köprüsü arasında negatif korelasyon olduğu gözlendi (sırasıyla r değeri: -0.136 ve -0.176). Ayrıca cilt köprüsü ile lokal enfeksiyon arasında pozitif korelasyon olduğu gözlendi (r değeri: 0.161). Sonuç: Biz adölesan döneminde ve öncesinde yapılan sünnet işlemlerinin arasında komplikasyon ve başarı açısından önemli bir fark bulamadık. Sonuç olarak, ileri yaşta yapılması durumunda bile sünnet, cerrahi bir işlem olarak kabul edilmelidir ve ehil ellerde yapılması durumunda kabul edilebilir komplikasyon oranlarına sahiptir.en_US
dc.description.abstractAim: We aimed to compare the complication rates of circumcisions that were performed before and during adolescence in our area. Methods: 296 uncircumcised boys aged between 8 and 20 years were enrolled. Patients were divided into two groups; patients aged <12 years and ≥ 12 years. Urogenital examinations were performed by the same urologist. Patients with additional urogenital pathologies were excluded. Circumcisions were carried out under local anesthesia. Early postoperative follow up were done and complications were noted. Results: The mean age in the first group (n=197) patients was 6.19±3.42 years and the second group (n=99) was 15.09±2.27 years. The surgical complications in group 1 were hemorrhage, local infection, ecchymosis, skin tag. Group 2 patients experienced hemorrhage and ecchymosis. The most frequent complication in both groups was postoperative bleeding with a rate of 5.6% and 5.1%; respectively (p>0.05). Adhesions were fixed by retraction of penis in patients with skin tag. There was no significant difference between groups with regard to the frequencies of local infection and ecchymosis (p>0.05). There was a negative correlation between age and local infection or skin tag (r: -0.136 and -0.176; respectively). Also there was a positive correlation between skin tag and local infection (r: 0.161). Conclusion: We observed no significant difference between complication and success rate of circumcision procedures before and during adolescence. In conclusion, circumcision, even at advanced age, should be regarded as a surgical procedure and has an acceptable complication rate depending on experience of surgeon.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.ispartofDicle Tıp Dergisien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectSünneten_US
dc.subjectKomplikasyonen_US
dc.subjectAdölesanen_US
dc.subjectCircumcisionen_US
dc.subjectComplicationen_US
dc.subjectAdolescenceen_US
dc.titleAdölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of circumcisions performed before and during adolescenceen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume40en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage396en_US
dc.identifier.endpage400en_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalıen_US
dc.authorid196133en_US
dc.authorid132265en_US
dc.authorid0000-0003-2129-0046en_US
dc.authorid0000-0002-7855-0032en_US
dc.authorid0000-0002-4208-5095en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid182748en_US
dc.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States