Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEce, Aydın
dc.contributor.authorGüneş, Ali
dc.contributor.authorTan, İlhan
dc.contributor.authorUluca, Ünal
dc.contributor.authorKelekçi, Selvi
dc.contributor.authorYel, Servet
dc.contributor.authorŞen, Velat
dc.date.accessioned2020-04-15T18:25:34Z
dc.date.available2020-04-15T18:25:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationEce, A., Güneş, A., Tan, İ., Uluca, Ü., Kelekçi, S., Yel, S. ve diğerleri. (2013). Kawasaki hastalığı: 13 vakanın değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, 40(1), 95-99.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5279
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/26/Dicle%20Med%20J-01659.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRRNU1qUTRPQT09
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/149248
dc.description.abstractAmaç: Kawasaki hastalığı, ülkemizde seyrek tanı alan bir vaskülittir. Bu çalışmada Kawasaki hastalığı tanısı alan 13 çocuk olgunun klinik ve laboratuvar bulguları ile izlem sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Kawasaki hastalığı tanısı tanı kriterlerine dayanarak kondu. Hastaların anamnezi alındıktan ve fizik muayeneleri yapıldıktan sonra, biyokimyasal testler ve tam kan sayımı yapıldı ve akut faz belirteçleri ölçüldü. Ayrıca, idrar tetkiki ve enfeksiyon araştırması yapıldı. Hastaların tümüne ekokardiyografi yapıldı. Tedavi olarak intravenöz immunglobulin (IVIG, 2 g/kg) verildi ve asetil salisilik asit (100 mg/kg) başlandı. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 8’i erkek, 5’i kız idi. Hastaların yaş ortalaması 3,3±1,6 yıl (aralık, 1,5-7 yıl) olup, 12 hasta beş yaş veya altında idi. Başvuru anında hastaneye başvurmadan önceki ortalama tanı gecikmesi süresi 14,2±10,6 gün (ortanca 14 gün, aralık 6-35) idi. Yüksek ateş tüm hastalarda mevcut olup, vücutta döküntü 11/13 hastada, lenfadenopati 9/13’ünde, el ve ayaklarda soyulma 5/13’ünde, konjonktivit ve ağız mukozasında kızarıklık 5/13 hastada mevcuttu. Beş hastada artrit, birer hastada konvülziyon ve solunum sıkıntısı saptandı. Beş hastada ekokardiyografik incelemede ana koroner arterde genişleme saptandı. Hastaların tümüne asetil salisilik asit ve intravenöz immunglobulin (İVİG) tedavileri başlandı. Hastalarda ateş ve diğer klinik ve laboratuvar anormallikler tamamen düzeldi, ancak iki hastada İVİG tedavisine rağmen koroner arter genişlemesi sebat etti. Sonuç: Kawasaki hastalığı seyrek görüldüğü için sıklıkla tanıda gecikme olmakta ve koroner arter tutulumu her zaman düzelmeyebilmektediren_US
dc.description.abstractObjective: Kawasaki disease is a vasculitis that rarely diagnosed in our country. In this study, it was aimed to evaluate clinical and laboratory findings and outcome in 13 children with Kawasaki disease. Materials and methods: Diagnosis of Kawasaki disease was done based on its diagnostic criteria. Biochemical tests and complete blood count were performed and acute phase reactants were measured. Urinalysis and infection investigations were also done. Echocardiography was performed to all patients. Intravenous immunoglobulin (IVIG, 2 g/kg) was given and acetylsalicylic acid (100 mg/kg) was started to all patients. Results: Eight male and 5 female children were included. The mean age 3.3±1.6 years (range 1.5-7) and 12 children were under 5 years of age. The mean diagnosis delay duration was 14.2±10.6 days, median 14 days (range, 6-35) before admission to our hospital. There was high fever in all patients, rash on body in 11/13 patients, lymphadenopathy in 9/13, desquamation at hand and feet in 5/13, conjunctivitis and oral mucosal changes in 5/11. Arthritis was found in 5/13, and convulsion and respiratory distress in one each. Dilatation was found in main coronary artery in 5/13 patients by echocardiography. Intravenous immunoglobulin (IVIG) and acetylsalicylic acid were given to all patients. Fever and other clinical and laboratory abnormalities were healed in patients; however, coronary artery dilatation was persisted in two patients despite IVIG treatment. Conclusion: Diagnostic delay was frequently in Kawasaki disease due to rarity of the disease and coronary artery dilatation may not be healed always.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.ispartofDicle Tıp Dergisien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectKawasaki hastalığıen_US
dc.subjectAteşen_US
dc.subjectVasküliten_US
dc.subjectKoroner arteren_US
dc.subjectİVİG tedavisien_US
dc.subjectKawasaki diseaseen_US
dc.subjectFeveren_US
dc.subjectVasculitisen_US
dc.subjectCoronary artery dilatationen_US
dc.subjectIVIG treatmenten_US
dc.titleKawasaki hastalığı: 13 vakanın değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeKawasaki disease: Evaluation of 13 casesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume40en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.endpage99en_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.authorid157739en_US
dc.authorid154631en_US
dc.authorid0000-0001-9130-2431en_US
dc.authorid0000-0001-6878-9325en_US
dc.authorid0000-0003-2365-5344en_US
dc.authorid0000-0001-6585-8276en_US
dc.authorid0000-0002-6799-0593en_US
dc.authorid0000-0001-6889-4504en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid149248en_US
dc.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0231en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States