Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞen, Velat
dc.contributor.authorUluca, Ünal
dc.contributor.authorYılmaz, Süreyya
dc.contributor.authorŞen, Hadice Selimoğlu
dc.contributor.authorTuncel, Tuba
dc.contributor.authorGüneş, Ali
dc.contributor.authorKarabel, Müsemma
dc.contributor.authorGürkan, Mehmet Fuat
dc.date.accessioned2020-04-11T11:04:09Z
dc.date.available2020-04-11T11:04:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationŞen, V., Uluca, Ü., Yılmaz, S., Şen, H.S., Tuncel, T., Güneş, A. ve diğerleri. (2014). Akciğer tüberkülozlu çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, 41(3), 552-557.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/5246
dc.identifier.urihttp://www.diclemedj.org/upload/sayi/33/Dicle%20Med%20J-02252.pdf
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneU5UWTFOUT09
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/182565
dc.description.abstractAmaç: Akciğer tüberkülozu çocuk hastalarda önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada akciğer tüberkülozlu çocuk olguların epidemiyolojik verileri, klinik bulguları ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntemler: Ocak 2008 - Aralık 2013 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde akciğer tüberkülozu tanısı alarak tedavi başlanan 85 çocuk hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: 85 olgunun %51,7’si kız olup, yaş ortalaması 9,84±4,66 yıl (6 ay-18 yıl) idi. Olguların % 22,3’ü beş yaş ve altında idi. En sık yakınma olarak; öksürük (%81,2), yüksek ateş (%55,2), iştahsızlık (%47,1), gece terlemesi (%38,8) ve kilo kaybı (%32,9) gözlendi. Tüberküloz teması %76,4 olguda mevcuttu. BCG aşısı skar izi 60 (%70,6) hastada mevcuttu. Tüberkülin deri testi hastaların %75,3’ünde pozitifti. Akciğer radyografilerinde en sık olarak hiler dolgunluk (%58,8), primer odak-kalsifikasyon (%37,6) ve parankimde infiltrasyon (%32,9) saptandı. Sonuç: Ülkemizde akciğer tüberkülozu çocukluk çağında nadir olmayıp, önemli bir enfeksiyon hastalığı olarak devam etmektedir. Hastalığın erken tanı ve tedavisini sağlamak komplikasyonların azaltılması ve bulaştırıcılığın önlenmesi için gereklidir.en_US
dc.description.abstractObjective: Pulmonary tuberculosis is an important health problem in pediatric patients. The aim of this study is to evaluate the epidemiological and clinical signs and treatment results of the children with pulmonary tuberculosis. Methods: Hospital records of 85 children with pulmonary tuberculosis which were diagnosis in Dicle University Medical Faculty, Pediatric Pulmonology Department, between the period of January 2008 and December 2013, were retrospectively reviewed. Results: Of 85 patients, 51.7% were girls with a mean age of 9.84±4.66 years (6 months-18 years). Ratio of patients that aged less than 5 years was 22.3%. The most prominent complaints were cough (81.2%), fever (55.2%), inappetence (47.1%), night sweats (38.8%), and weight lost (32.9 %). Sixty five of the patients (76.4 %) had a history of contact with adult patients with tuberculosis. BCG vaccine scarring was present in 70.6% of patients. Tuberculin skin test reactivity was present in 75.3%. Hilar lympadenomegaly (58.8%), primary focus-calsification (37.6%), and parenchymal infiltration (32.9%) were the most common radiographic findings. Conclusion: Pulmonary tuberculous is not a rare entity and remains an important infectious disease in children in our country. Early diagnosis and treatment of children with pulmonary tuberculosis is important to protect late symptoms and to prevent contamination of healthy peopleen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.ispartofDicle Tıp Dergisien_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectTüberkülozen_US
dc.subjectAkciğeren_US
dc.subjectÇocukluk çağıen_US
dc.subjectKlinik bulgularen_US
dc.subjectTuberculosisen_US
dc.subjectLungen_US
dc.subjectChildhooden_US
dc.subjectClinical findingsen_US
dc.titleAkciğer tüberkülozlu çocuk hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of the clinical and laboratory characteristics of children with pulmonary tuberculosisen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume41en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage552en_US
dc.identifier.endpage557en_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.authorid154631en_US
dc.authorid189910en_US
dc.authorid158363en_US
dc.authorid112772en_US
dc.authorid157739en_US
dc.authorid182618en_US
dc.authorid0000-0001-6585-8276en_US
dc.authorid0000-0002-2597-6646en_US
dc.authorid0000-0002-9377-6750en_US
dc.authorid0000-0001-6878-9325en_US
dc.authorid0000-0003-4326-6864en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid182565en_US
dc.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0473en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 3.0 United States