Show simple item record

dc.contributor.advisorAkgündüz, Hasan
dc.contributor.authorAktaş, Osman
dc.date.accessioned2018-03-21T11:52:01Z
dc.date.available2018-03-21T11:52:01Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted1995
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/3912
dc.description.abstractBu bölümde araştıı-manın kısa bir özeti veı-i lerek ulaşı lan sonuç ortaya konmuştur. Elde edilen bulgulara dayalı ola rak aeliştiri len öneriler belirtilmiştir. özet Bu araştırma, "Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze po- l^s Eğitiminde yapısal ve işlevsel değişiklikler" in neler o lduğubi çiminde düzenlenen problemi ve bu değişikliklerde ka nun koyucunun ; 1. Polis okulunun amacına bakış açısı, 2. Polis okulu müdürlerine bakış açısı, 3. Polis okulu öğret menlerine bakış açısı naşı Idır şekl inde ortaya konan alt problemleri çözmek üzere ilgili alanyazını tarayarak polis eğitimi hakkında okuyucuya genel bir görüş kazandırmak ama- acı doğrultusunda yapı İmiş t ir. Polis Okul larının amacındaki değişikliklere baktığımızda amaçların, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına uy gun çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değiştiği görü lüyor. Yapılan üç temel değişiklikte belirlenen am&çlai'in işe dönük bir eğitim hedeflediği söylenebil ir. Ancak amaç de- değişirken amaca ulaşmayı sağlayacak diğer unsurlarında değişmesi gerekir. Aksi takdirde amaç ne kadar mükemmel tes- 1 05 bit ediliıse edilsin u Işılamayacak bir amaç olarak kalacak tır. Mevcut yapılanma ile Polis Okulları için belirlenen amaçların da ulaşılamayacak nitelikte olduğu söylenebilir. Mevcut polis memuru eğitim düzenlemesinde, polis okulu nu belirlenen amacına ulaştıracak, en etkili unsurlardan biri olan Polis Okulu Müdürlerinin, istenen niteliklerde polis me murları yetiştirebilmeleri için okul müdürlüğü yapmak üzere özel olarak yet iştiri İmedikleri anlaşılmaktadır. Polis Eğiti mi uygulamasında bununla ilgili hukuki bir düzenlemeye Cumhu riyetten günümüze rast lanı lamamışt ir. Bu konu da Varış (1978, S. 14 ), "Eğitimde yenilenme,, her şeyden çok, birey davranışlarının yeni lenmesidir. Amaç ların işaretlediği yönde davranış değiştiri lemediği süre ce, eğitimde kaliteyi etkilemek mümkün değildir" demektedir. Ayrıca polis okullarında polislik formasyonu kazandıra- racak meslek derslerini okutacak yüksek okul mezunu emniyet hizmetleri sınıfı personelin de kendi konu alanlarında ve öğ retmenlik meslek bilgisi alanın da özel olarak yetiştirile rek polis okullarında görevi endiri İmedikleri anlaşılıyor. Bununla ilgili 1961 yılında uygulamaya konan " Polis Ensti- tütüsü. Polis Koleji ve Polis okulu kadrolarına tayin edile ceklerin vasi f,ehl iyet.terfi şai't ve usulleri hakkında tüzük" hükümlerinde liyakat esasına önem veri İdiği görülmektedir Daha sonraki yıllarda yapılan hukuki değişikl iklerin. bu tü- 1 06 zükten daha çağdaş düzenlemeler ortaya koyamadığı görülmekte- tedir. Günümüzdeki uygulamalarda böyle bil- düzenlemeye rast- lanamamıştır. SONUÇ Günümüzdeki polis okulları yapı lanması i le, ulaşı İmak iste nen amaçların gerçekleşt iri lebi lmesi olanaksızdır deni lebi lir. Toplumun nitel iki i insan gücü ihtiyacını karşılamak ve po lis okul larını bel irlenen amaçlara ulaştırmak için önerilerde öngörüldüğü şekilde yapısal ve işlevsel değişikl ik yapı İması - nm kaçınılmaz olduğuda söylenebilir. ÖNERÎLER Devlet kendine memur yapıp, belli yetkilerle donattığı kişiyi o yetkileri kul lanacak yeteri iğe ulaştırmak zorunda dır. Bu yeteri ik ise, ancak formal bir eğitim altında kazan dırılır. Polis okul 1 arında okuyan öğrencinin, eğitim süreci sonunda polis memurundan istenen görevleri yapabildiği görül melidir. Bu neticeyi gerçekleşt irebı İmek yani polis okul ları nı kuruluş amacına ulaştırabilmek için bazı öneri 1er gel işti - rilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectPolis okullarıen_US
dc.subjectPolice schoolsen_US
dc.subjectPolis teşkilatıen_US
dc.subjectPolice organizationen_US
dc.titleTürkiye'de polis eğitimi (Yapısal işlevsel değişmeler)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Planlaması, Teftişi ve Ekonomisi Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAktaş, Osman


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record