Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkbal, Aydın
dc.contributor.authorFendoğlu, M. Zeki
dc.date.accessioned2018-03-19T10:46:07Z
dc.date.available2018-03-19T10:46:07Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted1995
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/3891
dc.description.abstract"Türkiye Ekonomisinde Sigorta sektörü ve özel sigortacılık " Ana başlığı ile başladığımız çalışmamızda, mümkün olduğu kadar güncelliği yakalamaya çalıştık, sigorta sektörünün hızlı değişim ve gelişimi bizi daha ıitiz tempoyla çalışmaya yöneltti. Sigorta ve sigortacılığın işlevlerini özet olarak tekrarladıktan sonra, çalışmamızı özetleyip sonuç bölümüyle çalışmamızı tamamlayacağız. * Sigorta sosyo ekonomik çöküntü ve kayıpların önleyicisidir. * Sigorta önemli bir tasarruf aracıdır. * Sigorta iş hayatında üçüncü kişilere karşı teminattır. 103 * Sigorta ülkenin sosyal refah düzeyini artırır. Ekonomik kalkınma için gerekli olan kaynakların yaratıcısıdır. * îş kolu olarak önemli istihdam kaynağıdır. * Önemli bir vergi kaynağıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullan, göz önüne aldığımızda, sigorta ve sigortacılığın önemi daha da belirgin hale gelmektedir. Bati ülkelerinde mali sektörün çok önemli bir bölümünü oluşturan ve bu nedenle mali sektörü ve ekonomik dengeleri önemli şekilde etkileyen sigortacılık, Türkiye'de istenilen seviyede değildir. Burada dikkati çeken önemli bir konu şudur. Ekonomik göstergelere baktığımızda Türkiye, sigorta dışında kalan sektörlerde, gelişmekte olan ülkelerin durumuna eşdeğer veya daha iyi durumdadır. Ancak, sigortacılığa geldiğimizde bu durum, gelişmekte olan, gerek ekonomik ve gerekse sosyal yönden Türkiye'nin gerisinde olan ülkelerde, sigortacılık Türkiye'den daha ileri bir görünüm vermektedir. Her insan, tehlikelere karşı korunmak ve kendisini güvende hissetmek ihtiyacım duyar. İşte bu ihtiyaca, sigorta ve sigortacılık cevap vermektedir. Demek ki sigortacılık insan ihtiyaçlarından doğmuştur. Çalışmamızın bu bölüme kadar olan kısımını üç ana başlık altında özetlemek ve sonuçlandırmak mümkündür. Birinci başlığımız "Giriş" olup bu başlık altında beş ana konu yer almıştır. Bu ana konulardan birincisinde, sigorta ve sigortacılığın ne olduğu ve kaynağı ve öneminin neler olduğundan söz edildi. İkincisinde, Dünyada ve 104 Türkiye'de sigortacılığın doğuşu ve doğuşunu etkileyen nedenler açıklandı. Üçüncüsünde Türkiye'de sigortacılık faaliyetlerine değinildi. Bu bölümde Türkiye'de ki kamu ve özel sigortacılık ile, bu sigortacılıkta tarafların ve teknik terimlerin açıklamaları yapılarak, kamu ve özel sigorta kuruluşlarının verdikleri Sigorta teminatları hakkında bilgiler verildi. "Giriş" ana başlığında, dördüncü ana konu olarak, Türkiye'de özel sigortacılık faaliyetleri ele alındı. Burada Türkiye'de faaliyet gösteren Türk ve yabancı özel sigorta şirketlerinin çalıştıkları branşlar, verdikleri teminatlar ve bunlar hakkında açıklamalar yapıldı. "Giriş" ana başlığının son ana konusunda, özel sigorta şirketleri incelendi. Türkiye'de faaliyet gösteren Türk ve yabancı sigorta şirketlerin isimleri sıralandı ikinci ana başlığımız "Materyal ve Metod" olup içerisinde üç ana konu yer almaktadır. Birincisi çalışmamızın kapsadığı dönemin özelliklerini belirten, ikincisi çalışmamızda yararlandığımız kaynakların nerelerden ve nasıl toplandığım gösteren, üçüncüsü ise çalışmalarımızda uyguladığımız istatistik yöntemlerinin belirtildiği konuların yer aldığı bölümlerdir. Üçüncü ana başlığımız "Analizler" adı altıııda çalışmamızı sürdürdüğümüz bölümdür. Adından anlaşılacağı üzere bu bölümde yedi ayrı başlık altında, toplanan istatistik verilerin analizleri yapılmış, her bölüm için sonuçlar çıkarılarak ilgili bölümünde değerlendirilmiştir. 105 Özellikle, çalışmamızın üçüncü bölümünde istatistik verilere dayanılarak çıkan sonuçlar, Türkiye 'de Özel Sigorta Şirketi sayılarının her yıl artmakta olduğunu, şirketlerin almakta olduğu primlerin enflasyonun üzerinde bir artış gösterdiğini, yine Sigorta Şirketlerinin ödedikleri hasar bedeli miktarlarının yıllar itibariyle artarak devam ettiğim, sigorta teminatı verilen branşlarda genelleme yapılacak olursa, alman prim miktarındaki artışın, ödenen hasar miktarında ki artışa oranla daha fazla olduğunu göstermektedir. Tüm bu iyi sonuçlara rağmen, Türk Sigorta sektörü olması gereken yerde değildir. Sigorta Şirketleri her şeyden önce güven satan kuruluşlardır. " Sigortacı hasarda belli olur." sözünden hareketle, prim ödeyen sigortalı, poliçede teminat altına alınmış rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigorta tazminatının kendisine ödeneceğine inanarak ve şirkete güvenerek prim öder. Bu açıdan özellikle sigorta şirketlerinin mali ve teknik yönden kuvvetli olmaları gerekir. Burada sigortalıların korunması için, devletin şirketlere müdahalesi ve denetimi gereklidir. Yıllardan beri sektörde yaşanan Tahsilat Sorunu, Sigorta ve Reasürans aracıları hakkındaki yönetmelikte yapılan son değişiklikle çözüme kavuşma yolundadır. Sigorta Sektöründeki ekonomik birimlerden, başta Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Acenteler, Sigorta Eksperleri, sigorta sektöründeki 106 tüm çalışanların, serbest piyasa ekonomisinin gerektirdiği nitelik ve davranış özelliklerini taşımak yolunda çaba göstermelidirler. Burada sektörün en önemli ekonomik birimini oluşturan tüketicinin veya müşterinin, başka bir deyişle sigortalının, sigorta bilincine sahip olması, ihtiyaçlarını belirleyebilecek durumda olması, oldukça önemlidir. Özetle Sigorta Sektöründe yer alan ve görev yapan herkes ve herkesimin bu anlamda güçlü olmasına ihtiyaç vardır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectSigorta sektörüen_US
dc.subjectInsurance sectoren_US
dc.subjectÖzel sigortacılıken_US
dc.subjectPrivate insuranceen_US
dc.titleTürkiye ekonomisinde sigorta sektörü ve özel sigortacılıken_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorFendoğlu, M. Zeki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record