Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖnder, Akın
dc.contributor.authorSırça, Tarık
dc.date.accessioned2017-11-06T07:18:17Z
dc.date.available2017-11-06T07:18:17Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/3402
dc.description.abstractGiriş ve Amaç : İntestinal obstrüksiyon sonucu ortaya çıkan mukoza hasarı ve akut inflamatuar yanıt bağırsak bariyerinin hasarına ve bakteriyel translokasyona yol açar. Splenektominin ise biomateryallere karşı makrofaj cevabında gecikmeye neden olarak bakterial translokasyonu azaltabileceğine inanılmaktadır. Bu çalışmada splenektomize ratlarda incebağırsak obstruksiyonuna bağlı ortaya çıkan bakteriyel translokasyon ve inflamatuvar reaksiyon etkilerinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem : Çalışmamızda 24 rat kullanıldı. Ratlar; grup 1, sham; grup 2, intestinal obstruksiyon ve grup 3, splenektomi + intestinal obstruksiyon olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Ratlara uygulanan ilk laparatomiyi takiben, 24 saat sonra intrakardiyak bölgeden kan alınarak sakrifiye edildi ve hızlıca laparatomi uygulandı. Periton sürüntüsü, mezenterik lenf nodu, karaciğer ve ileal dokular steril koşullarda alındı. Alınan örnekler mikrobiyolojik, biyokimyasal ve histopatolojik olarak incelendi. Bulgular : Sham ve intestinal obstruksiyon karşılaştırıldığında; intestinal obsruksiyona bağlı olarak kan, periton sürüntüsü, mezenterik lenf nodları ve karaciğer dokusunda bakteriyel translokasyon açısından anlamlı farklılık izlendi. Ayrıca ileal mukoza hasarı ile ileum, mezenterik lenf nodu ve karaciğerde inflamatuvar değişiklikler açısından da farklılık izlendi. İnflamatuvar cevabın biyokimyasal olarak analizinde paroksanaz, Total oksidan kapasite, tümör nekroz faktör-α, interlökin-6, interlökin-1β ve Creaktif protein açısından anlamlı farklılık izlenirken, Total antioksidan status ve Asimetrik dimetil arginin sonuçları benzerdi. İntestinal obstruksiyon ve intestinal obstruksiyon + splenektomi grubu karşılaştırıldığında mikrobiyolojik, histopatolojik ve biyokimyasal sonucların benzer olduğu görüldü. Sonuç : İntestinal obstruksiyon sonucu artan inflamatuvar sitokinler ve oksidatif stres sonucu ortaya çıkan intestinal mukozal hasar bakteriyel translokasyonu artırmakta ve ileummezenterik lenf nodları ve karaciğerde de inflamatuvar değişikliklere yol açmaktadır. Splenektominin bakteriyel translokasyon ve inflamatuvar değişiklikler üzerine herhangi bir etkisi mevcut değildir. Anahtar Kelimeler: intestinal obstrüksiyon, splenektomi, bakteriyel translokasyonen_US
dc.description.abstractIntroduction and aim: Intestinal mucosal injury and acute infllammatory response, as a result of intestinal obstruction, cause the damage of intestinal barrier and bacterial translocation. It is belived that splenectomy can reduce the bacterial translocation with delaying the response of macrophage to the biomaterials. In this study, we aimed to investigate the effects of intestinal obstruction on bacterial translocation and inflammatory response in splenectomized rats. Materials and Methods: In our study, 24 rats were used. Rats were divided into 3 groups, as follows; group 1 sham; group 2, intestinal obstruction; group 3, intestinal obstruction and splenectomy. 24 hours after the initial laparotomy, rats were sacrified with intra-cardiac blood taken and immediately underwent laparatomy. Peritoneal swap, mesenteric lymph node, liver and ileal specimens were taken in steril conditions. Samples were examined microbiologically, biochemically and histopathologically. Results: Compared with the sham and intestinal obstruction, there were significantly differences in terms of bacterial translocation on peritoneal swap, mesenteric lymph node and liver tissue. In addition we observed significantly differences in terms of ileal mucosa damage and the inflammatory changes of ileum, mesenteric lymph nodes and liver. We observed a significant differences in terms of biochemical analysis of the inflammatory response, as follows; paroxanase, total oxidant status, tumor necrosis factor- α, interleukin-6, interleukin-1β, and C-reactive protein, but total antioxidant status and asymmetric dimethyl arginine were similiar when compared the groups. ,Compared with intestinal obstruction and intestinal obstruction + splenectomy groups, the microbiological, histopathological and biochemical results were similar. Conclusion : Intestinal mucosal injury, as a result of increased inflammatory cyctokines and oxidative stres caused by intestinal obstruction, led to increased bacterial translocation and inflammatory changes in ileum, mesenteric lymph nodes and liver. Splenectomy had no effects on bacterial translocation and inflammatory changes Key words; intestinal obstruction, splenectomy, bacterial translocation.en_US
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİntestinal obstrüksiyonen_US
dc.subjectSplenektomien_US
dc.subjectBakteriyel translokasyonen_US
dc.subjectIntestinal obstructionen_US
dc.subjectSplenectomyen_US
dc.subjectBacterial translocationen_US
dc.titleDeneysel mekanik incebağırsak obstrüksiyonunda bakteriyel translokasyon ve inflamatuvar cevap değişikliklerinin splenektomize ratlarda araştırılmasıen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorSırça, Tarık


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record