Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKuyumcuoğlu, Umur
dc.contributor.authorÇaça, Fatma Nur
dc.date.accessioned2017-07-25T10:59:58Z
dc.date.available2017-07-25T10:59:58Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2009
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/3178
dc.description.abstractÜriner inkontinans, istem dışı idrar kaybı olarak tanımlanmaktadır. Sadece alt üriner sistemin izole bir bozukluğu değil, birçok nedenle ortaya çıkabilen multifaktöriyel bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, jinekolojik malignite nedeniyle histerektomi geçiren hastalarda ameliyat öncesinde ve sonrasında yapılan ürodinamik ölçümleri kullanarak operasyonun alt üriner sistem fonksiyonlarına etkisini araştırmaktır. Eylül 2008 ? haziran 2009 tarihleri arasında, Dicle Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'de jinekolojik pelvik malignite nedeniyle opere edilen 34 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara operasyon öncesi dönemde ve operasyon sonrası 6. haftada olmak üzere iki kez ürodinamik inceleme yapıldı. Olguların 7'sinde (%21) operasyon sonrası ürolojik şikayetler ortaya çıkarken sadece 6 tanesi (% 18) yapılan ürodinamik test sonrası gerçek inkontinans olarak değerlendirildi. Üretral basınç profilinde, özellikle fonksiyonel üretra uzunluğunda histerektomi sonrası istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi (p:0,003). MÜKB ve MÜB larının operasyon öncesi değerler ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak operasyon sonrası değerlerin azaldığı saptandı (sırasıyla p:0,004, p:0,048). Operasyon sonrası yapılan tetkiklerde işeme zamanının (mesane boşalma süresi) istatiksel olarak (p:0,002) uzadığı, fakat rezidü idrar miktarının (p:0,873) ve işenen hacmin istatistiksel olarak değişmediği (p:0,278) tespit edildi. SUİ gelişen grubun ürodinamik ölçümlerinde sadece MÜKB'nda (p:0,024), MÜB'ndaki (p:0,001) ve fonksiyonel üretral uzunluktaki (p:0,016) azalmanın diğer gruba göre istatistiksel olarak daha fazla olduğu saptandı. Alt üriner sistem disfonksiyonu, histerektominin en sık görülen uzun dönem sekellerindendir. Bugüne kadar yayınlanan pek çok derleme ve yayında, histerektominin üriner semptomlara sebep olduğu bildirilmiş fakat etki mekanizması net olarak ortaya konmamış, bununla ilgili çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Çalışmamızda elde edilen verilere göre tesbit edilen üretra fonksiyonlarında ve uzunluğundaki anlamlı değişikliklerin; dokuların travmaya maruz kalmasına, uretra ve mesaneyi uyaran sinir pleksuslarındaki hasara ve doku damarlanmasındaki ve dolayısıyla beslenmesindeki bozulmaya bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Histerektominin alt üriner sistem fonksiyonlarındaki bu istenmeyen etkilerinden kaçınmak, operasyon sırasında bilhassa disseksiyon yaparken dokulara dikkatli ve nazik yaklaşarak mümkün olacaktır.en_US
dc.description.abstractUrinary incontinence is described as any involuntary leakage of urine by International Incontinence Society. The aim of this study was to evaluate the effect of abdominal hysterectomy made for gynecologic malign diseases on lower urinary tract functions in asymptomatic patients by preoperative and postoperative urodynamic measurements. Thirty four asymptomatic women, who were operated for gynecologic malignancies by abdominal hysterectomy between September 2008 and June 2009, in Dicle University Hospital Department of Obstetrics and Gynecology, were included in this study. Urodynamic measurements were performed before the operation and in the sixth week of surgery No statistically significant changes were detected in first urge, normal urge, strong urge, bladder capacity before and after surgery. The evaluation of functional urethral length showed a significant difference by UPP between pre and postoperative values (p = 0.003). The decreases in values of the maximum urethral pressure and the maximum urethral closing pressure were significant (p = 0.004 and p = 0.048). The voiding time was found to be statistically increased (p=0,002), voided volume and residual urine volume were remained unchanged. There were no significant differences in other measurements. In conclusion, the patent postoperative changes in urethral functions and length were considered to be on account of surgical trauma, damage to pelvic nerve plexus and detoriation of tissue vascularization due to cutting of the cardinal ligament, dissection of the urinary bladder from the uterus by blind dissection and separation of the uterus from vaginal cuff by sharp dissection. Surgent must take care of a gentle tissue dissection while performing abdominal hysterectomy to avoid negative effects of hysterectomy. Thus, preoperative and postoperative urodynamic studies are necessary to detect the effects of abdominal hysterectomy on lower urinary functions and cure these urinary symptoms appropriately as well as the gynecologic disease itself. Keywords: Urodynamics; Abdominal hysterectomy; Lower urinary tract functionsen_US
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜriner inkontinansen_US
dc.subjectUrinary incontinenceen_US
dc.subjectUrodynamicsen_US
dc.subjectAbdominal hysterectomyen_US
dc.subjectLower urinary tract functionsen_US
dc.subjectKadın hastalıklarıen_US
dc.titleJinekolojik kanser nedeniyle histerektomi yapılan olgularda ürodinami bulgularıen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorÇaça, Fatma Nur


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record