Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇiçek, Hikmet
dc.date.accessioned2024-04-24T19:11:24Z
dc.date.available2024-04-24T19:11:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-6219
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/325444
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/27978
dc.description.abstractOsmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığı, kuruluşuna nazaran geç bir tarihte XV. yüzyılda başlamıştır. OsmanlıDevleti’nin kuruluş dönemine ait yabancı kaynakların verdikleri bilgiler ise çok sınırlı mahiyettedirler. Budönemde kaleme alınan ilk kaynaklar, devletin kuruluşundaki gaza ve cihad anlayışına uygun olarakfetihname ve gazaname türünden eserlerdir. Devletin siyasi alandaki ilerlemesi ile beraber tarih yazıcılığındada gelişmeler meydana gelmiştir. II. Murad devrinde yabancı dillerde (Arapça ve Farsça) yazılmış eserlerintercüme faaliyetleri yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmed dönemine gelindiğinde ilk müstakil dünya ve Osmanlıtarihlerini yazma çabalarının yanında, yarı resmî tarih yazıcılığı olan şehnameciliğin temelleri atılmıştır.Sultan II. Bayezid’in saltanatı tarih yazıcılığında büyük ilerlemeler görülmüş ve tarih yazıcılığı artık sağlamtemellere oturtulmuştur. XVI. yüzyılda fetihname geleneğinin devamı niteliğindeki Selimname veSüleymannameler kaleme alınmıştır. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman dönemi tarih yazıcılığının bir diğerönemli yanı ise şehnameciliğin yerleşmiş olmasıdır. XVII. yüzyıl Osmanlı tarihçiliğinde yabancı dilde veTürkçe dünya tarihlerinin yanında özel tarihçelerin ve monografik eserlerin miktarında da belirgin bir artışmeydana gelmiştir. XVIII. yüzyıl Osmanlı tarih yazıcılığı Divanıhümayun’daki kalemine bağlı olarak kurulanvek?yi?nüvisliğin oluşturulması resmî bir mahiyet almıştır.Osmanlı Devleti’nde vek?yi?nüvis olarak görev yapanlardan biri de Sadullah Enverî Efendi’dir. Sultan III.Mustafa, I. Abdülhamid ve III. Selim dönemlerinde aralıklarla beş kez vek?yi?nüvislik görevini ifa edenSadullah Enverî Efendi, bu hizmeti mukabilinde yedi cüz ve üç ciltten müteşekkil Enverî Tarihi isimli eserinimeydana getirmiştir.Vek?yi?nüvisliğin ihdası ile birlikte resmî tarih yazıcılığının yanında özel tarihçelerin de yazımı devametmiştir. XIX. yüzyılda özel tarihçe yazarlarından biri olan Ahmed Câvid Efendi, Müntehabat isimli eserinikaleme almıştır. Bu eserinde H. 1032-1887/M. 1623-1774 ve H. 1187-1206/M. 1774-1791 tarihleri arasındakiOsmanlı-Rus münasebetlerini konu edinmiştir. Müntehabat’ında Kâtip Çelebi gibi tarihçelerin yanındavek?yi?nüvislerin eserini de kullanmıştır. Eserinin son kısmı kendi gözlem ve bilgilerine dayanmaktadır.Eserinin ikinci cildinde Enverî Tarihi’nin ikinci cildindeki Osmanlı-Rus münasebetlerini eklemiştir.Bu çalışmada Ahmed Câvid Efendi’nin Sadullah Enverî Efendi’nin Enverî Tarihi’ni kaynak olarak kullanmatarzı ele alınmıştır. Ahmed Câvid Efendi’nin Enverî Tarihi’ndeki konuların doğrudan alınanlar, kısmi ya dakısaltılarak değiştirilenler ve özet mahiyetinde kullanılanlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Ve böylece OsmanlıDevleti’nde tarih yazıcılığında müelliflerin birbirlerinin eserlerinden nasıl faydalandıkları Enverî Tarihi veMüntehabat eserleri çerçevesinde araştırılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleAHMED CÂVİD BEY’İN MÜNTEHABÂT’ININ KAYNAKLARINDAN ENVERÎ TÂRÎHİ’NİN İKİNCİ CİLDİen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue21en_US
dc.identifier.startpage240en_US
dc.identifier.endpage260en_US
dc.departmentDicle Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid325444en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record