Show simple item record

dc.contributor.authorTakır, Aygil
dc.date.accessioned2017-01-06T12:38:39Z
dc.date.available2017-01-06T12:38:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationTakır, A.(2016)6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin sayı duyusu becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi.(29)309-323.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/2631
dc.identifier.urihttp://www.zgefdergi.com/Makaleler/630049332_2-Aygil_tak%C4%B1r.pdf
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sınıf düzeyi, cinsiyet ve matematik öz-yeterlik algıları ile sayı duyuları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa ilçesine bağlı iki devlet ortaokulunda öğrenim gören 286 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sayı Duyusu ve Matematik Özyeterlik Algısı ölçekleri kullanılmış ve veriler çoklu regresyon yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, ortaokul öğrencilerinin sayı duyularının oldukça düşük olduğunu ve kural temelli-standart yöntemleri kullandıklarını göstermektedir. Araştırma sonuçları, matematik öz-yeterlik algısının bazı boyutları ile sınıf seviyesi değişkenlerinin sayı duyusu becerisini anlamlı düzeyde yordadığını göstermektedir. Cinsiyet, sayı duyusu becerisini yordamada anlamlı bulunmamıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the relations the number sense ability of middle grade students between grade level, gender, and mathematics self-efficiency level. For this purpose, descriptive study was conducted totally 286 middle school students’ enrolled public schools in the Mağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus. The data was gained by The Number Sense Test and Mathematics Self Efficacy Perception Scale and analyzed by Multiple Regression Method. Results showed that the performance of middle grade students on number sense questions was very low and students commonly used the rule-based, standard solution methods. Results showed that some factors of mathematics self-efficiency scale and grade level had an impact on the number sense ability. Gender had no impact on the number sense ability.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesien_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectSayı Duyusu Becerisien_US
dc.subjectMatematik Öz-yeterlilik Algısıen_US
dc.subjectÇoklu Regresyon Analizien_US
dc.subjectNumber Sense Abilityen_US
dc.subjectMathematics Self-Efficiencyen_US
dc.subjectMultiple Linear Regressionen_US
dc.title6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin sayı duyusu becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigating the relations number sense ability of 6th, 7th and 8th grade students between their grade level, gender and mathematics self-efficiency levelen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.issue29en_US
dc.identifier.startpage309en_US
dc.identifier.endpage323en_US
dc.relation.journalDicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentDoğu Akdeniz Üniversitesien_US
dc.contributor.authorIDTR228387en_US
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthorTakır, Aygil


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal