Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKara, İsmail Hamdi
dc.contributor.authorGirgin, Sadullah
dc.contributor.authorAl, Behçet
dc.contributor.authorAldemir, Mustafa
dc.contributor.authorGüloğlu, Cahfer
dc.date.accessioned2024-04-24T18:59:05Z
dc.date.available2024-04-24T18:59:05Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1306-696X
dc.identifier.issn1307-7945
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/59292
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/26177
dc.description.abstractAMAÇ: Bu çalışma, elektrik çarpmalarının epidemiyolojik özelliklerini belirlemek, mortalite ve morbiditeye etkili olan faktörleri saptamak için planlandı. GEREÇ-YÖNTEM: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Kliniğine Ocak 2003-Nisan 2004 tarihleri arasında elektrik çarpması şikayetiyle başvuran 165 hasta (126 erkek; 39 kadın; ort. yaş 21.1; dağılım 2.5-62) yaş, cinsiyet, elektik kaynağı ve gücü, yanık derecesi ve yüzdesi, oluşan komplikasyonlar, yapılan müdahaleler, eğitim durumu ve meslekleri bakımından değerlendirildi. BULGULAR: Hastaların, 60’ı (%36.4) 12 yaşın altında, 95’i (%57.6) genç ve erişkin yaşta ve 10’u (%6) ileri yaşta idi. Yirmi dokuz (%17.6) hasta okuryazar değil, 36’sı (%21.8) okuryazar ve 97’si (%58,8) halen eğitim görmekte idi. Yanıkların 99’u (%60) kaza, 66’sı (%40) ise dikkatsizlik ve ihmal sonucu oluşmuştu. Hastaların 69’u (%41.8) yüksek, 96’sı (%58.2) düşük voltaja maruz kalmıştı. On altı hastada birinci derece, 96 hastada ikinci derece ve 86 hastada üçüncü derece yanık meydana gelmişti. En sık görülen komplikasyonlar, ekstremitelerde kontraktür (%10.9) ve kompartman sendromu (%3.6) idi. Hastaların 10’una eskarotomi, 16’sına fasyotomi, 9’una amputasyon uygulanmıştı. Mortalite oranı %9.1 (n=15) idi ve bu olguların %80’i yüksek elektrik voltajına maruz kalmıştı. Gözlenen komplikasyonlar ile mortalite arasında pozitif bir korelasyon saptandı (p<0.001). SONUÇ: Elektrik sistemlerinin doğru kullanımı ile ilgili toplumsal eğitimin verilmesi, ev içi ve ev dışı elektrik hatlarının gizli döşenmesi gibi basit önlemlerin alınması ile kazalar en aza indirilebilecektir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofUlusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleElektrik çarpması sonucu acil servise başvuran hastaların epidemiyolojik özelliklerien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage135en_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.departmentDicle Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid59292en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record