Show simple item record

dc.contributor.authorKara, Hülya
dc.date.accessioned2015-07-13T06:57:18Z
dc.date.available2015-07-13T06:57:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/1253
dc.description.abstractAmaç: Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin (YYBÜ) hizmetlerinin gelişmesine, tanı ve tedavideki ilerlemelere rağmen yenidoğan sepsisi, hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde yenidoğanın önemli mortalite ve morbidite nedeni olmaya devam etmektedir. Bu çalışmamızda, YYBÜ’mizde takip ve tedavi ettiğimiz yenidoğanlarda görülen kültürle ispatlanmış sepsis olgularını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışma Eylül 2012 – Eylül 2014 tarihleri arasında YYBÜ’inde kültürle kanıtlanmış sepsis tanısı alan yenidoğan hastalarının retrospektif olarak incelenmesi ile yapıldı. Bu amaçla kültürle kanıtlanmış sepsis tanısı almış olan 52 hasta çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Hastalarımızın ortalama gebelik yaşı 32.75 ± 1.45 hafta ve ağırlık ortalaması 1895± 516.49 gramdı. Hastaların 35’i (% 67.3) prematüre ve 17’si (% 32.7) term yenidoğandı. Çalışmamızdaki toplam 1641 hastadan 137’i (% 8) sepsis tanısı almış, bunlardan ise 52 (% 3.2) hastada kültür ile sepsisi tanısı kanıtlanmıştı. Klinik sepsis tanısı alan hastalarda kültürde üreme oranı ise % 38 (52 hasta) bulunmuştur. Hastaların 3’ü (% 5.8) erken neonatal sepsis ve 49’u (% 94.2) da geç neonatal sepsis tanısı aldı. Preterm yenidoğanlarda mortalite oranı % 40 (tüm yenidoğanlar arasında % 26.9), term yenidoğanlarda ise % 29.4 (tüm yenidoğanlar arasında % 9.6) olarak saptandı. Hastaların % 50.0 retraksiyon (solunum sıkıntısını) en fazla görülen bulguydu, % 42.3 bradikardi ikinci ve % 38.5 rezidü üçüncü en sık görülen bulguydu.Çalışmamızda 24 hasta (% 46.1) ile en fazla üreyen patojen KNS idi, 11’inde (% 21.2) Klebsiella pnömonia ve 5’inde (%9.6) E.coli üremesi oldu. Sonuç: Elde edilen kan kültür sonuçları üniteler arasında farklılıklar gösterebilir ve ayrıca antimikrobiyal tedavi duyarlılığı da değişebilir. Bu nedenle, her ünite elde edilen kültür sonuçlarına göre üniteleri için yenidoğan sepsisinde tedavi stratejileri oluşturmaları gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Sepsis, Yenidoğan, Prematüre, Kan Kültürüen_US
dc.description.abstractObjective: Despite in diagnosis, treatment and the development of services in the neonatal intensive care unit (NICU), both in developed and in the developing countries neonatal sepsis continues to be an important cause of morbidity and mortality. In this study, we aimed to evaluate that having followed and treated in neonates with culture-proven sepsis in our NICU. Materials and Methods: September 2012 - September 2014 between, the retrospective analysis was performed with the NICU in the diagnosis of neonatal patients with culture-proven sepsis. For this purpose, 52 patients who had been diagnosed with culture-proven sepsis were admitted in the study. Results: The mean gestational age of patients was 32.75 ± 1.45 weeks, and the average weight was 1895 ± 516.49 grams. The patients were 35 (67.3%) premature and 17 (32.7%) term newborn.From sum of 1641 patients in our study had been diagnosed with sepsis 137 patients (8%) , and 52 of them (3.2%) had a diagnosis of proven sepsis in patients with culture. Growth rate in culture for clinical sepsis patients were 38% (52 patients). They were diagnosed 3 patients (5.8%) early neonatal sepsis and 49 (94.2%) patients late neonatal sepsis. The mortality rate was 40% in preterm infants (26.9% of all newborns), and 29.4% in term neonates (9.6% of all newborns), respectively.The retraction of the most common symptom in patients (respiratory distress), 50.0% , the second most common symptoms of bradycardia 42.3% and the third residue was 38.5%.The first three agents in positive blood cultures were CNS (46.1%), Klebsiella pneumoniae (21.2%) and the Escherichia coli (9.6%). Conclusion: Blood culture results obtained may vary between units and also vary in sensitivity to antimicrobial therapy. Therefore, each unit should establish treatment strategies for sepsis in units according to the culture results are obtained. Key Words: Sepsis, Newborn, Premature, Blood Culture.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectSepsisen_US
dc.subjectYenidoğanen_US
dc.subjectNewbornen_US
dc.subjectPrematüreen_US
dc.subjectPrematureen_US
dc.subjectKan kültürüen_US
dc.subjectBlood cultureen_US
dc.title2012-2014 yılları arasında yenidoğan yoğun bakım ünitemizdeki kültür ile kanıtlanmış sepsisli hastalarımızen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR165675en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKara, Hülya


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record