Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTekin, Suat
dc.contributor.authorPirinççioğlu, Ayfer Gözü
dc.contributor.authorÜnal, Edip
dc.contributor.authorAkın, Alper
dc.contributor.authorTüre, Mehmet
dc.date.accessioned2022-09-08T05:35:34Z
dc.date.available2022-09-08T05:35:34Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationTekin, S., Pirinççioğlu, A. G., Ünal, E., Akın, A. ve Türe, M. (2022). Adölesan obezlerde kan lipid profilinin karotis intima media kalınlığına etkisi. Dicle Tıp Dergisi, 49(3), 477-485.en_US
dc.identifier.issn1300-2945
dc.identifier.issn1308-9889
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2629180
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/10394
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1123694
dc.description.abstractGiriş: Çocukluk ve adölesan dönem obezitesi erişkin dönem obezite riskini arttırmaktadır. Bu da aterosklerotik hastalık riski oluşturmaktadır. Karotis intima media kalınlığı (KIMK) ölçümleri erken, preklinik aterosklerozun tespiti için kullanılan yeni belirteçlerdendir. Son çalışmalar, ailesel hiperkolesterolemi ve ciddi obezitesi olan çocuklarda KIMK’nın artmış olduğunu göstermektedir. Amaç: Bu çalışmamızın amacı obezitesi olan adölesanlarda kan lipid profili ve KIMK arasındaki ilişkinin incelenmesi ve KIMK’nın preklinik ateroskleroz belirteci olarak kullanılabilirliğini değerlendirmektir. Yöntemler: Çalışmaya yaşları 10-20 arasında değişen ve vücut kitle indeksi (VKİ) yaşa ve cinse göre 95. persentilin üzerinde olan 108 obez hasta çalışma grubu, VKİ 85. persentilin altında olan 101 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. Çalışma grubundan en az 12 saatlik açlık sonrası kan glikozu, lipid profili (trigliserit, LDL, VLDL, HDL, total kolesterol) tespiti için kan örneği alındı. Çalışmaya alınan hastaların KIMK değerleri ekokardiyografi cihazı ile ölçüldü. Bulgular: Kontrol grubu ile kıyaslandığında çalışma grubunda KIMK ve VKİ daha yüksek tespit edildi. Gruplar kan lipid profili yönünden kıyaslandığında trigliserit, LDL ve total kolesterol düzeyleri obez grupta daha yüksek, HDL düzeyi daha düşük tespit edildi. Obez grupta kan lipid profili ile KIMK arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Çalışmamızda adölesan obezlerde KIMK normal popülasyona göre artmış saptandı. Ancak lipid profili ile KIMK arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. Bu nedenle obez adölesanlarda aterosklerozun erken belirlenmesi ve buna yönelik tedbirlerin alınması açısından kan lipid profili normal olsa bile KIMK ölçümünü önermekteyiz.en_US
dc.description.abstractObjective: Childhood and adolescent obesity increases the risk of obesity in adulthood, which creates a risk of atherosclerotic disease. Carotid intima-media thickness (CIMT) measurements are new markers used for the detection of early, preclinical atherosclerosis. Recent studies show that CIMT is increased in children with familial hypercholesterolemia and severe obesity. Aim: This study aims to investigate the relationship between blood lipid profile and CIMT in adolescents with obesity and to discuss the predictive value of preclinical atherosclerosis. Methods: The study involves 108 obese patients between the ages of 10-20 years with the Body Mass Index (BMI) above 95. percentile and as the control group 101 healthy children with a BMI under 85. percentile were included in the study, with respect to age and gender. Blood samples were taken from the obese patient group to determine blood glucose, lipid profile (triglyceride, LDL, VLDL, HDL, total cholesterol) after at least 12 hours of fasting. Carotid Intima Media Thickness of the patients included in the study was measured with echocardiography. Results: A significant relationship was found between CIMT and BMI statistically. When the groups were compared in terms of blood lipid profile, triglyceride, LDL and total cholesterol levels were found to be higher in the obese group and HDL levels were found to be lower. There was no statistically significant relationship between blood lipid profile and CIMT in the obese group. Conclusion: In our study, it was found that CIMT increased in adolescent obese compared to the normal population. However, no relationship was found between lipid profile and CIMT. For this reason, we recommend CIMT measurement even if the blood lipid profile is normal in order to detect atherosclerosis early and take precautions for it in obese adolescents.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherDicle Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.ispartofDicle Tıp Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdölesan obezitesien_US
dc.subjectKarotis intima media kalınlığıen_US
dc.subjectDislipidemien_US
dc.subjectAterosklerozen_US
dc.subjectAdolescent obesityen_US
dc.subjectCarotid Intima-Media Thickness (CIMT)en_US
dc.subjectDyslipidemiaen_US
dc.subjectAtherosclerosisen_US
dc.titleAdölesan obezlerde kan lipid profilinin karotis intima media kalınlığına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of blood lipid profile on carotid intima media thickness in obese adolescentsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.volume49en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage477en_US
dc.identifier.endpage485en_US
dc.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-2867-3851en_US
dc.authorid0000-0002-2524-2124en_US
dc.authorid0000-0002-9809-0977en_US
dc.authorid0000-0003-1587-9559en_US
dc.authorid0000-0001-8780-8122en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1123694en_US
dc.institutionauthorPirinççioğlu, Ayfer Gözü
dc.institutionauthorÜnal, Edip
dc.institutionauthorAkın, Alper
dc.institutionauthorTüre, Mehmet
dc.identifier.doi10.5798/dicletip.1170208en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record