Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, İsmet
dc.date.accessioned2015-03-05T13:46:54Z
dc.date.available2015-03-05T13:46:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/847
dc.description.abstractEğitimin bütün alanlarda amaçlara ulaşması yolunda büyük sorumluluklar üstlenen eğitim denetçilerinin bir takım yeterliklere sahip olmaları gereklidir. Eğitim denetçilerinin, öncelikle kendilerinin yeniliklere açık ve yeniliklerden haberdar olmaları, kendi mesleklerinin ve öğretmenlik mesleğinin gerekleri konusunda derinlemesine bilgi ve yetkinliğe ulaşmaları, öğretmenlere gelişmeleri aktarırken yetkiden çok etki yollarını kullanmaları, onlara modellik etmeleri, iyi birer iletişimci ve iyi bir rehber olmaları gerekmektedir. Araştırmada, sürekli olarak tartışılan ve belirsizliğini koruyan müzik öğretmenlerinin amaçlara uygun denetlenmesi konusunda ilgili kişilerden doğrudan bilgilere ulaşmak ve eğitim sistemimizde uygulanan denetim modelinin her alana uygunluğunu tartışmak hedeflenmiştir. Araştırmanın evrenini Diyarbakır ili ilköğretim okullarında görev yapan ve denetim geçiren müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada evreninin tamamına ulaşılması hedeflendiğinden örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya katılmayı kabul eden 96 müzik öğretmeni örneklem kapsamına alınmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla yerli ve yabancı literatür taranıp, 15 il eğitim denetmeni ve 25 müzik öğretmeni ile yapılan görüşmeler sonunda, 25 maddeden oluşan bir veri toplama aracı oluşturulmuştur. Bu araştırma için yapılan ön uygulamada "cronbach alpha" güvenirlik katsayısı 0.94, asıl uygulamada ise 0.949 bulunmuştur. Anket yoluyla toplanan verilerin çözümlenmesinde yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizinde anlamlı farkların olduğu durumlarda "Scheffe" testi sonuçlarına bakılmıştır. Bulunan farklar 0.05 anlamlılık seviyesine göre ifade edilmiĢtir. Bu hesaplamalar "SPSS 18.0" paket programı kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma grubundaki öğretmenlerin ders denetimine ilişkin algıları arasında okulun bulunduğu yerleşim yerine göre istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu; cinsiyete, hizmet süresine, geçirdikleri denetim sayısına göre ise anlamlı bir farkın bulunmadığı saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara ilişkin; Ġl eğitim denetmenlerinin formal denetimden çok öğretimin akademik başarısını ölçmeye dönük uygulamalar konusunda kendilerini yetiştirmeleri ve yeni yöntemler geliştirmeleri; müzik öğretmenlerini denetleyecek olan il eğitim denetmenlerine müzik eğitimi alanına ilişkin seminerler verilmesi; özellikle rehberlik ve mesleki yardım görevlerini verimli bir Ģekilde yapabilmeleri için müzik dersini denetleyen denetçilerin müzik alanını bilen kişiler olmaları; denetçilerin branşlaşmasına önem verilmesi gibi bazı önerilerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: Sanat Eğitimi, Müzik Öğretmeni, Ġl Eğitim Denetmenien_US
dc.description.abstractThe education inspectors taking great responsibilities in all areas of education to reach the goals are to have a number of competencies. First of all, education inspectors must themselves be open to and be aware of the innovations, reach an in-depth knowledge and competence about the requirements of their own and teaching profession; must use an effective way rather than an authority style when explaining the developments, they must be good models, communicators and guide for them. In this study, it is aimed to have an access to direct information from the people concerned about the controlling of music teachers in accordance with the purposes and to discuss the suitability of the control model used in our education system in every area. The study population consists of the music teachers working in the province of Diyarbakır and having gone under the controlling process. In the present study, as it is aimed to reach the all population, apart from selecting a sample, 96 volunteer music teachers are taken as the population. In the current study, the national and international literature were searched in order to get data, as a result of the interviews with 15 provincial education inspectors and 25 music teachers a data collection tool consisting of 25 items was prepared. In the pre- application phase the "cronbach alpha" reliability coefficient was 0.94, while in the actual application it was found to be 0.949. The percentage, arithmetic mean, standard deviation, independence sample t-test, one-way variance analysis were used to analyse the data collected through the survey. In one- way analysis of variance in cases where significant differences occurred "Scheffe 'test results were analyzed. The differences found were expressed according to the significance level of 0.05. These statistics were obtained using the package program "SPSS 18.0". While there was a statistically significant difference in the perceptions of the teachers in the research group about the course control according to the place of residence; a significant difference was not found in gender, length of service, number of control undergone. As for the recommendations about the data collected as a result of the study; The provincial inspectors must improve themselves about the applications assessing the academic success of the education rather than the formal control and must develop new methods; certain seminars about music education should be given to the provincial inspectors controlling music teachers; in order to fulfill especially their duties concerning guidance and professional assistance, the inspectors controlling the music courses should be experts in the area of music teaching; much more importance should be given to branching out of the educational inspectors. Key Words: Art Education, Music Teacher, The Provincial Educational Ġnspen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDiyarbakıren_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectEğitim denetimien_US
dc.subjectSupervision of educationen_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectMüzik Öğretmenien_US
dc.subjectMusic Teacheren_US
dc.titleMüzik öğretmenlerinin denetim uygulamalarına ilişkin görüşleri(Diyarbakır ili örneği)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR118191en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKaya, İsmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record