Show simple item record

dc.contributor.advisorKutluca, Tamer
dc.contributor.authorGömlekçi, Mahmut
dc.date.accessioned2021-11-26T06:33:30Z
dc.date.available2021-11-26T06:33:30Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationGömlekçi, M. (2021). Fen lisesi öğrencilerinin geometri başarıları ile Van Hiele geometri düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/8305
dc.description.abstractBu çalışmada Fen Lisesi öğrencilerinin geometri dersi başarısı ile Van Hiele geometrik düşünme düzeyleri arasındaki ilişkiyi geometri başarı testi ve Van Hiele geometrik düzey testi sonuçlarına göre belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen 2020-2021 eğitim – öğretim yılı güz döneminde Diyarbakır il merkezinde MEB’e bağlı üç Fen Lisesinde öğrenim gören 244 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması için öğrencilerin düzeylerine uygun Van Hiele geometrik düşünme testinin 25 sorusu ve araştırmacı tarafından geliştirilen 25 soruluk geometri başarı testi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS paket programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler hesaplanmış ve öğrencilerin Van Hiele geometrik düşünme testi ile geometri başarı testinden aldıkları puanlar arasındaki ilişki Pearson korelasyon ile incelenmiştir. Ayrıca okullar arasında Van Hiele geometrik düşünme testi sonuçlarına ve geometri başarı testi sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova) tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyledir: Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun (% 63,6) 155 öğrencinin Düzey 3 (İnformel Çıkarım) Van Hiele geometrik düşünme düzeyinde ve daha üst düzeyde oldukları bulunmuştur. Öğrencilerin her iki testten aldıkları puanlar arasında orta düzeyde ilişki bulunmuştur. Van Hiele geometrik düşünme testinden ve geometri başarı testinden alınan sonuçlarda okullardan liselere giriş sınav puanına göre ilde en yüksek puanla öğrenci alan Fen Lisesi ile diğer iki Fen Lisesi arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Geometri başarı testine göre Van Hiele geometrik düşünme düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to determine the relationship between Science High School students' success in geometry course and Van Hiele geometric thinking levels according to the results of geometry achievement test and Van Hiele geometric level test. The survey model, which is one of the quantitative research methods, was used in the study. The study group consists of 244 students studying in three Science High Schools affiliated to the Ministry of Education in the city center of Diyarbakır in the fall semester of the 2020-2021 academic year, selected by the purposeful sampling method. In order to collect the data in the research, 25 questions of the Van Hiele geometric thinking test suitable for the level of the students and the geometry achievement test of 25 questions developed by the researcher were used. SPSS package program was used for the analysis of the obtained data. In the analysis of the data, descriptive statistics were calculated and the relationship between the scores of the students in the Van Hiele geometric thinking test and the geometry achievement test was examined by Pearson correlation. In addition, one-factor analysis of variance (One-Way Anova) technique was used to determine whether there was a significant difference between schools according to Van Hiele geometric thinking test results and geometry achievement test results. The results obtained from the research are as follows: The majority of the students (63.6%) who participated in the research were found to be at Level 3 (Informal Inference) Van Hiele geometric thinking level and above. A moderate correlation was found between the scores the students got from both tests. In the results obtained from the Van Hiele geometric thinking test and the geometry achievement test, a significant difference was found between the Science High School, which received the highest score in the province, and the other two Science High Schools, according to the high school entrance exam scores. According to the geometry achievement test, there was a statistically significant difference between Van Hiele geometric thinking levels.en_US
dc.description.sponsorshipDicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DÜBAP) tarafından ZGEF.20.006 no'lu proje kapsamında desteklenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVan Hieleen_US
dc.subjectGeometrik düşünmeen_US
dc.subjectGeometri başarısıen_US
dc.subjectFen lisesi öğrencilerien_US
dc.subjectGeometric thinkingen_US
dc.subjectGeometry achievementen_US
dc.subjectScience high school studentsen_US
dc.titleFen lisesi öğrencilerinin geometri başarıları İle Van Hiele geometri düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between science high school students' geometry achievement and Van Hiele geometry thinking levelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record