Show simple item record

dc.contributor.authorGürkan, Fuat
dc.contributor.authorEce, Aydın
dc.contributor.authorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.authorMete, Mahmut
dc.contributor.authorKaragün, Osman
dc.contributor.authorBoşnak, Mehmet
dc.date.accessioned2021-10-20T06:55:12Z
dc.date.available2021-10-20T06:55:12Z
dc.date.issued2000en_US
dc.identifier.citationGürkan, F., Ece, A., Haspolat, Y. K., Mete, M., Karagün, O., Boşnak, M. ve diğerleri. (2000). Paraziter infestasyon saptanan kısa boylu çocuklarda antiparaziter tedavinin etkisi. İnfeksiyon Dergisi, 14(1), 1-3.en_US
dc.identifier.issn1011-6516
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7909
dc.description.abstractÇocuklarda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan paraziter infestasyonlar, büyüme ve gelişme geriliğine yol açmaları nedeniyle de önem taşır. Boy kısalığı olan ve etyolojisinde paraziter infestasyon dışında bir neden bulunamayan 24'ü (%57) erkek, 18'i (%43) kız, toplam 42 çocuk antiparaziter tedavinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla iki yıl boyunca üç ayda bir boy ve tartı takiplerine çağrıldı. Hastaların yaş ortalaması 7.2((2.6 yıl (4-11) idi. Dışkı parazitolojik incelemelerinde, 24 (%57) hastada Giardia lamblia, 15 (%36) hastada Entamoeba histolytica, dört (%10) hastada Ascaris lumbricoides, dört (%10) hastada Oxyuris vermicularis, iki (%5) hastada Taenia saginata ve bir (%2) hastada Hymenolepis nana saptandı. Tedavi öncesi tümü üçüncü persantilin altında boy ölçümlerine sahip olan hastalardan, iki yıllık takip sonrasında yedisi (%17) üçüncü persantilin üzerine çıkmış olarak bulundu. Tedavi öncesi büyüme hızı 4.2 cm/yıl iken, tedavi sonrası 7.1 cm/yıl; tedavi öncesi boy SDS -3.4 iken, tedavi sonrası izlem bitiminde -2.8 olarak bulundu. Büyüme hızı <4 cm/yıl olanların oranı tedavi öncesi %37.0 iken, tedavi sonrası %16.8 olarak saptandı. Tedavi öncesi ve sonrası değerler arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç olarak, parazit infestasyonu özellikle giardiazizi olan hastalarda gastrointestinal semptomlar olmasa bile malabsorbsiyon, iştahsizlik, halsizlik gibi besin öğelerinin alınmasını engelleyen durumların büyüme ve gelişme geriliğine neden olabileceği unutulmamalı; eğer malabsorbsiyon veya büyüme bozukluğu varsa mutlaka tedavi edilmelidir.en_US
dc.description.abstractParasitic infestations, one of the most common health problems in children, are also important because they cause growth and developmental retardation. A total of 42 children, 24 (57%) boys and 18 (43%) girls, with short stature and no etiology other than parasitic infestation, were called for follow-up of height and weight every three months for two years to evaluate the effectiveness of antiparasitic treatment. The mean age of the patients was 7.2((2.6 years (4-11). Stool parasitological examinations showed Giardia lamblia in 24 (57%) patients, Entamoeba histolytica in 15 (36%) patients, Ascaris lumbricoides in four (10%) patients, and four (10%) patients. ), Oxyuris vermicularis was detected in 1 patient, Taenia saginata in 2 (5%) patients, and Hymenolepis nana in 1 (2%) patient, of whom all had height measurements below the third percentile before treatment, and seven (17%) were above the third percentile after two years of follow-up. While the pre-treatment growth rate was 4.2 cm/year, post-treatment 7.1 cm/year, pre-treatment height SDS was -3.4, and at the end of the post-treatment follow-up, it was -2.8. The rate of those with a growth velocity <4 cm/year before treatment was 37.0%. , was 16.8% after treatment. The differences between pre- and post-treatment values ​​were statistically significant.As a result, in patients with parasite infestation, especially giardiasis, even if there are no gastrointestinal symptoms, malabsorption, anorexia, fatigue It should not be forgotten that conditions that prevent the intake of nutrients such as these may cause growth and developmental retardation; If there is malabsorption or growth disorder, it should be treated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürk Mikrobiyoloji Cemiyetien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectParaziter hastalıken_US
dc.subjectKısa boyen_US
dc.subjectTedavien_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectParasitic diseaseen_US
dc.subjectShorten_US
dc.subjectTreatmenten_US
dc.titleParaziter infestasyon saptanan kısa boylu çocuklarda antiparaziter tedavinin etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of antiparasitic treatment in children with short stature due to parasitic infestationen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage3en_US
dc.relation.journalİnfeksiyon Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5299-9480en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8390-5109en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3035-9677en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGürkan, Fuat
dc.contributor.institutionauthorEce, Aydın
dc.contributor.institutionauthorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.institutionauthorMete, Mahmut
dc.contributor.institutionauthorKaragün, Osman
dc.contributor.institutionauthorBoşnak, Mehmet


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record