Show simple item record

dc.contributor.authorTutanç, Murat
dc.contributor.authorArıca, Vefik
dc.contributor.authorBaşarslan, Fatmagül
dc.contributor.authorKarcıoğlu, Murat
dc.contributor.authorYel, Servet
dc.contributor.authorKaplan, Metin
dc.contributor.authorArıca, Seçil
dc.contributor.authorKarakuş, Ali
dc.contributor.authorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.authorBoşnak, Mehmet
dc.date.accessioned2021-10-13T13:13:23Z
dc.date.available2021-10-13T13:13:23Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationTutanç, M., Arıca, V., Başarslan, F., Karcıoğlu, M., Yel, S., Kaplan, M. ve diğerleri. (2011). Çocuk yoğun bakım ünitesine yatan hastaların değerlendirilmesi. Düzce Tıp Dergisi, 13(3), 18-22.en_US
dc.identifier.issn1307- 671X
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/793522
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11468/7894
dc.description.abstractAmaç: Çocuk yoğun bakım ünitesine (ÇYBÜ) yatırılan hastaların tanısı, cinsiyeti, yatış süresi, hangi aylarda yattığı ve sonlanımı incelendi. Yöntem: Bu çalışmada Kasım 2002 - Şubat 2005 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine yatırılarak takip edilen 698 hasta değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 95’i(%13.6) akciğer enfeksiyonu, 84’ü(%12) sepsis, 70’i(%10) zehirlenme, 49’u(%7) merkezi sinir sistemi enfeksiyonu, 44’ü(%6.3) status epileptikus, 28’i(%4) hepatik koma, 27’si(%3.9) yılan ısırması, 24’ü(%3.4) akrep sokması, 18’i(%2.6) travma, 17’si(%2.4) intrakranyal kanama, 15’i(%2.1) meningokoksemi, 12’si(%1.7) suda boğulma, 8’i(%1.14) elektrik çarpması, 7’si(%1) malignensi tanıları ile yatmıştı. Ocak (%10.7) ve Haziran (%10.4) aylarında daha fazla yatış görülürken, en az yatış Ekim (%5.7) ayında gözlendi. Kız hasta sayısı 300(%42.8), erkek hasta sayısı 398(%57.2) idi. Yatış süreleri ortalama 5.3±6.1 gün idi. Hastaların 363’ü(%51.8) durumu stabil edildikten sonra diğer servislere transfer edildi, 86’sı(%12.3) yoğun bakım ünitesinden taburcu edildi, 8’i(%1.14) ileri merkeze sevk edildi, 238’i(%34.4) ise öldü. Sonuç: Bu çalışmada akciğer enfeksiyonu ve bu nedenle solunum desteğinin yoğun bakım ünitesinde en sık karşılaşılan durum olduğu, çocukluk çağı zehirlenmeleri, travma, suda boğulma, elektrik çarpması gibi önlem alınabilecek hastalıkların yatışlarda önemli bir yer tuttuğu vurgulanmak istendi.en_US
dc.description.abstractObjective: The patients hospitalized in Pediatric Intensive Care Unit (PICU) were evaluated for the diagnosis, gender, length of stay, months at which they were hospitalized and discharged. Method: In this study, 698 patients hospitalized and followed-up in the Pediatric Intensive Care Unit of Pediatric Health and Diseases of Dicle University Faculty of Medicine between dates of November 2002 – February 2005 were evaluated. Results: 95 (13.6%) of patients were hospitalized with the diagnosis of pulmonary infection, 84 of those (%12) with sepsis, 70 (10%) with poisoning, 49 (7%) with infection of central nerve system, 44 (6.3%) with status epilepticus, 28 (4%) with hepatic coma, 27 (3.9%) with snakebite, 24 (3.4%) with scorpion bite, 18 (2.6%) with trauma, 17 (2.4%) with intracranial bleeding, 15 (2.1%) with meningococcemia, 12 (1.7%) with drowning, 8 (1.14%) with electric shock, and 7 of patients (1%) with malignancy. While most frequent hospitalization was recorded in January (10.7%) and June (10.4%), the least frequent hospitalization was observed in October (5.7%). Number of female patients was 300 (42.8%), whereas number of male patients was 398 (57.2%). Mean length of stay was 5.3±6.1 days. 363 (51.8%) of patients were transferred to other services after their general condition had been stabilized, 86 (12.3%) of patients were discharged from the intensive care unit, 8 (1.14%) of patients were referred to an advanced center, and 238 (34.4%) of patients died. Conclusion: In this study, it is intended to highlight the fact that the pulmonary infection and thus the respiratory support are the most frequently recorded conditions in the intensive care unit and that preventable diseases such as poisoning in childhood, trauma, drowning, and electric shock take an important place in hospitalization.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDüzce Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuk yoğun bakımen_US
dc.subjectSolunum desteğien_US
dc.subjectAkciğer enfeksiyonuen_US
dc.subjectChildren's intensive careen_US
dc.subjectRespiratory supporten_US
dc.subjectPulmonary infectionen_US
dc.titleÇocuk yoğun bakım ünitesine yatan hastaların değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of patients hospitalized in pediatric intensive care uniten_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage18en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.relation.journalDüzce Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5299-9480en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8390-5109en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5455-5886en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2080-4677en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0135-6909en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1358-3201en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYel, Servet
dc.contributor.institutionauthorKaplan, Metin
dc.contributor.institutionauthorHaspolat, Yusuf Kenan
dc.contributor.institutionauthorBoşnak, Mehmet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record